He vort in annorlunda hälg å speciellt åp lödai

Hej! E je såndas eftermidda nästan kveeld å a just kumi heijm fråån skären a vuri tiid å laga unda infö vintrin fallom e int var att far tiid na meijr vilket ja int tror e var… nåja sedan så friidajin händ e int direkt na att tal om va bara heijm å to nain jer heijm sedan lödajin så int na direkt på dajin men sedan på kveeldin vort e no in litin deil som händ som ex besök åv e lan i sååndom å na lete köras me na folk å att för na folk ti krog m.m Nåja he kort om hälgen komber nager bilder fråån ida jer:

Sååndom å skola a e vort mäst honje vekon…

Hej! He je tosdajin tan 23.09 ida å he betyder att åter in veko böri ta slut snart … men ska kort ta va som ha händ me början fråån lödajin å ja lödajin händ e int na vettigt direkt men annos så såndajin vort e sååndom tv å vi hadd direkt sändning  fösta gangon me nya mixerin så bild kvaliten va betydlig betär enn förr å vi fortsätter att förbettär vårt sändnings ytrustning m.m nåja he om he  iallafall så va e jag som feg äran att sänd fösta gangon me ny mixer å he tackar ja speciellt fö å tå speciell vill ja tack Michael som jag trodd att sku vela kör första sändingen me nya mixrin så jag veijt va he betyder å jag je me på he men nytt folk behövs ti gruppin na anna säger ja int. Sedan så måndajin vort e lete allmänt slött m.m seda tisdajin vort e skolan å onsdajin vort e sååndom å träff na släkt å sedan ti sååndom tv … Sedan så  je e snart hälgen nöög åt tå var e in special hälg komber att va i skären heila hälgen så komber int ut na alls honje hälgen… så ni je en nager som veijt att ni kan ring me på skär

In vecko me lete förändringar..

Hej! Hälgen e jer nöög tå tå e je friida kveeld å ja veckon e uvi å allt anna me he…  nåja iallafall så börja veckon me att ja börja me att reijd upp bakit hälgen vilket resulterar i att ja feg släng ut stereon ur bilin å in me en 90-tals stereo nöög tå fö han ja ha hadd så har högst troligt ”brånni” elo i allafall ”korsslutning” såhan e skrot så täföri je en 90-tals kasett/radio inlagd tillfälligt …nåja he om he sedan skola på  tiisda å sedan lete sååndom tv å slutligen tå lungt… å nöög je e hälg… sedan så ikveeld var e no bara att va heijm å ta nain å så fö ska upp tidit åmmåros så men var att fa ut åpå på lödajin som vanligt a vort två dagar nöög en nager veckor så ska begräns e ti en nöög fram uvi /Falktjin

12.09 å in hälg je åter uvi..

Gokveeld! Honje hälgen a vuri både bra å dåli nästan tyvärr så he sämber to uvi lödajin som börja så bra å allt som vi sku test m.m men så så klart tå så gar e ju alldri som man ha tänkt se å ja åmmåros var e att skååd uvi el-systeme i bilin fö kan säg just nöög så je e rätt dött i bilin har man int på musik fråån telefon elo nain som talar så je e ”Tyst” å jag veijt int va som e probleme enn men åmmåros ska ja reijd ut e hoppas att int stereon e död bara man var å lägg in en ”tillfällig” lösning isåfall en obestämd tiid fram uvi… nåja he om he fridajin jeg ju som sagt bra vi va jer vi me å kolla na film å full frys å tåli å sedan fo vi ti jungsund ti ”bakkan” tär va e fest å ja baket he stan å jet na å tåli å en allmänt bra kveeld… sedan kom natten å sedan lödasmåronin men allt jeg bra men int sedan tå kveeldin börja närmse… nåja feg nöjj ås me telefon/dator ljud tå iställe.. å ja sedan så om vi räcknar bort he som händ så vort e nästan bästa hälgen på leeng… Nöög je e tå såndakveeld å åmmåros som sagt var e att försökfix me bilin å sedan så skola på tiisdaskveeldin å sedan veijt ja int na destumeijr om hoje veckon anna enn att e var na vörå å na ti hälgen å sedan sååndom tv på såndakveeld /Falktjin

Åter in vecko böri snart var ti hälg..

Gokveeld! He ha åter gajin en veko nöög tå å honje vekon ha e händ rätt mytchi tär åv ja int ha blogga na hälder föri nöög tosdakveeld men ska försök uppdater me lete meirj nöög uvi hälgen elo ja åtminstone me ett inlägg frida,löda å sånda kanske fleirj men iallafall så he je he minsta ja ska försök sedan så vekon börja me sååndom tv å sedan skola å sedan lete olik å nöög ida me sååndom m.m å åmmåros veijt ja int direkt na enn va som händer men ex filmkveeld elo liknand sku kuna ordnas jer vä me om na folk je på e… annos så lödajin siir e ut att e kanske var fageröjjen om na folk je på e tå förståss men ni var hör åv er om ni sku vela far men int veijt hu ni slipper tiid.. Fortsatt bra hööst å sköijt om  er i hälgen /Falktjin

Såndajin 5.9 hälgen nästan slut…

Hej! E ji såndajin tan 5.9 ida å  he betyder att Sååndom Tv har fösta sändningen fö höstin 2010 ikveeld kl 18:30 så ta å skååd på he via http://www.saandom.net/Sundomtv/ elo http://www.sundom.tv elo via en tv i sååndom je e å möjligt elo som jag tänker jär skååd e på plats i studion mitt i tär van allt händer he je bästa ställe att va å skååd e på he :), Nåja he om hanje dajin… Gar vi lete tibak i tiidin så va som händ igår såde i stora drag va att vi föst heila dajin i vörå vä mommos heijmgål/såmarställ å fixa i höst skick m.m å allmänt tär å såde sedan så vort e att far ut å tå vort e föst sååndom å na tåli å lete stan å såde å sedan na jetas å baket he vort e att far in vändo ti skären ti en skärifest å tär va vi en ståådn sedan baket he vort e för heijm na folk å sedan na köras i stan… tär je min hälg i kortheijt Na bilder komber upp snart endera jer på bloggin å/elo facebook /Falktjin

Åter en hälg e jer…

Hej! E je sein friidas kveeld/natt nöög å jag falktjin je på väg i säng rätt snart om ja no var na tröijt annos var e no en nager tiimar tel innan ja gar å ligg na… he om he hanje dajin börja rätt tidigt tå ja vakna kl 06:30 å sku för papp ti abc ti kl 07:30 tå han sku på nain reijso ti norr fråån arbeijte… Tå sedan så ha e int händ så mytchi anna ida enn att jag ha kolla na lete på bilin å na tåli å bakit he så a e int händ så mytchi å nöög i kveeld a e vort ti ta nain m.m å nöög siter ja jer å bloggar tå e snart lödajin nöög tå å ska få na tiimar sömn föri kl 9 tå man ska upp men hindar no sååv enn ska ti vörå lotlax åmmåros tå vi ska ti mommos barndomsheijm/såmarställ å klipp na gräs å fix na ti vintrin m.m sedan tå på kveeldin så var e att far ut men va som händer tå veijt ja int na enn.. hör åv er på sms elo e-mail om ni veijt na e je ti två sätten ja tar imot idere he undi dajin åmmåros kveeld kan ni ring bakit kl 17 å m.m får höras na jer på bloggin endera åmmåros eloså var e föst såndajin få skåda tå… Ha e bra fortsättning på hälgen nö så höres å synns vi 🙂 /Falktjin