Nö je e endast 2 dagar elo ja egentligen bara 1 föri julaftonin..

Hej! Ska jer nö tå ta upp seinast veko alltså 14.12 – 22.12 Tisda 14.12 så je  e dött på dajin sedan kveeldin skola å he allt Onsda 15.12 je e dött på dajin men kveeldin vä hon bäst Susanna… Tosdajin 16.12 så je  e dött på dajin sedan kveeldin skola å he allt Fridajin 17.12 så böri bästa hälgen på leeng me Bla Susanna å sååndomboar å malakiter m.m Lödajin 18.12 SKöön da me hon bäst å härli kveeld Såndajin 19.12 Sköön da åter å bra kveeld vä sååndom tv å sedan slut på hälgen.. Måndajin 20.12 så je e Susannas Skolavslutning m.m å he var e bra da he å 😉 Tisdajin 21.12 Dajin lugn kveeldin me S ti SÅåndom tv möte m.m å sedan slutar e vä hon i Melmo Onsdajin 22.12 e allt lete upp  å ner föst men var betär tå sedan.. In bra veko å framfö allt me te min kära Susanna <3 😉 /Falktjin

E lucia ida å åter invecko ha gaji

Hej! Ska jer nö tå upp seinast veko alltså fråån 7.12 – 13.12 Tisdajin 7.12 så tå händ e int direkt na mytchi anna enn att på kveeldin va ja ti sååndom tv på möte å repris sänding å ja he va allt han dajin.. Onsdajin 8.12 så på dajin va ja ti mommos sedan for ja tan ti stenhaga me moster å sedan heijm å baket he så på kveeldin ti melmo å tär sluta han kveeldin 😉 Tosdajin 9.12 så va in litin millan da å tå händ e int direkt na bara lete uppdateringar å tåli Fridajin 10.12 så tå va e rätt dött på dajin men sedan kveeldin fört ja föst föräldran ti waskia på julfest å sedan direkt ti Susanna å sedan tär instånd å sedan va for vi ut en vändo men bara kort.. sedan rästen åv kveeldin/natten vä Susanna tå å he va bästa på leeng he måst ja säg , men stort tack Susanna ;)<3 Lödajin böri vä Susanna tå å ja för tå hon ti bussin som fa kl 16:30 å baket he heijm å sedan me föräldran ti fammos å sedan lungn hemma kveeld Såndajin bara tar e lungt jer heijm Måndajin 13.12 bara lungt på dajin sedan kveeldin vä mommos å ja nöög jer å bloggar tå 😉 Tack all men  speciellt tö Susanna <3 ;). /Falktjin

Vi je reijj på tan 6 december alltså finlandsa sjölvständigheits da 2010

Hej! Nöög tar ja tå jer upp fö ovanligeheijtens skull fråån måånda ti måånda alltså  29.11 – 06.12… Månda 29.11 så tå je e lungt å na destumeijr händer e int anna enn att je ti mommos på kveeldin .. Tisdajin 30.11 så händ e int så mytchi på dajin sedan kveeldin vort e skolan å bakit he så vort e att fa ti melmo ti hon bästa Susanna 🙂 Onsdajin 1.12 så va e dött på dajin sedan kveeldin så vort e att far å julhandel så har faktist he uvi ja reijj fö heje åre Tosdajin 2.12 så tå va e föst me fammo ti malax å sedan ti fammos på kaffe å sedan ut i sååndom å ta na bilder sedan kveeldin vä hon bäst 🙂 Fridajin 3.12 så va e lungt kan man säg bara heijm å ta nain.. Lödajin 4.12 så lungn da sedan kveeldin var e föst att hänt hon fråån melmo å sedan ti sååndom m.m å köras osv ti fester osv.. ti runt kl 03 elo na å baket he vort e att fa ti S tå å tär sluta han dajin/natten… Såndajin 5.12 så böri vä hon bäst å sedan bara chill m.m å sedan via stan ett anna å ti sååndom heijm me  hon å sedan ti sååndom tv… baket he så vort e att far ut invändo bla ti abc å sedan slutar e vä S tå åter e varv 😉 å ja lungt å bra tär tå .. Måndajin 6.12 så böri han å faktis vä hon bäst å ja han dajin säger ja bara kort å gott en härli sjölvständigheijts da/namsda vä hon mane kär i <3 Susanna 😉 /Falktjin

Nö je e början på en veko som böri i november å slutar i december

Hej! Ska nöög kort försök att ta upp lete om va som ha heend seinat veko alltså 22 – 28.11 Måndajin: va e lungt på dajin , mommos på kveeldin å na tåli Tisdajin va e tidiväkning sku va i korsnäs kl 09 så e vort att stig upp typ kl 07 å tå va e skola ti typ kl 13:30 vort e vell å sedan heijm å heijm tå lete bakit kl 14:20 typ elo na å sedan tå ta e lungt in ståånd sedan jet na å sedn lete föri kl 17 så mot melmo å tär jeg rästen åv han kveeldin 😉 Onsadjin händ e int direkt na lete heijmsiidor å tåli men annos lungt Tosdajin så tå händ e int så mytchi på dajin kveeldin å träff susanna å ja tär slutan handajin Fridajin så händ e lete på dajin å sedan kveeldin vort e far å handel först å sedan heijm å böri ta na lete å sedan int så mytchi anna.. Lödajn kan ja direkt säg att ja han dajin e händ mäst… elo ja kveeldin dajin va rätt lungn så men kveeldin sedan så for mot melmo å sedan direkt baket he ti sååndom å tå vort e int så mytchi anna enn na lete träff folk men sedan en deil köras ti fester m.m å va vell ut ti runt kl 04 å baket he ti susanna å tär slutan han kveeldin/natten om säger så 😉 Såndajin så böri på sama ställ van lödajin slutar å ja han dajin hände e int så mytchi men he behöver e int allti hälder tå man e me hon bäst å hos hon bäst så dajin var ti kveeld å tå far ja heijm å tå var e en lungn kveeld fö kl e närman 20 tå så ja he va vekon he i stora drag.. Tack all som jort hälgen minnse värd speciellt tö

In veko me lete allt möjligt som sluta me sååndom tv

Hej! Vekon som a vuri alltså 15-21.11 så ha e i stort händ heje… Måndajin så int så mytchi på dajin sedan på kveeldin vort e att fa ut mot sååndom me susanna å sedan händ e int direkt na tär så vi for ti stan å sedan nästan direkt ti hon å tär lömna vi tå rästen åv kveeldin , så he vort en kveeld me hon bäst he 😉 Tisdajin sedan så vort e skola på kveeldin å sedan baket he vort e att fa ti S å tär va ja tå en ståånd å sedan heijm.. Onsdajin så händ e int så mytchi på dajin sedan kveeldin så vort e att fa på bio å sedan baket he ut lete på stan å sedan sluta he å i melmo 😉 Tosdajin va in lete minder händelserik da… tå va ja bara heijm å fixa lete me na heijm siidor… Sedan fridajin så vort e att föst kl 13 fa mot sååndom å sambel upp na folk å sedan me ti ti stan fö di sku vidäre me buss ner ti åbo å sedan sverige.. nåja baket ja fört ti ti stan så hämtar ja upp anna å Susanna å sedan ti sååndom föst heijm me anna å sedan ut på byjjin å ta na bilder… sedan så vort e kveeldin å föst feg ja tibak “mokkulan” åv steve å vi tala lete me han å sedan ut på byjjin å kört me na folk osv i maang tiimar sedan mot kl 00 elo 01 va no kl hinda var å tå for vi ti stan å sedan ti melmo å tär vort e maang härliga tiimar tel 😉 Lödajin händ e int direkt na bara lete tagas åv na goudan på kveeldin å ja tär slutar he … Såndajin så int så mychi men sedan så ti fammos så koll läge å sedan ti sååndom tv å heijm tedan ca 22 så ja en heilt bra veko å hälg ha e no vort .. Speciellt tack ti ti som jort bla fridajin ti in minnes värd kveeld men störta tacke gar ti tö dö veijt vem 😉 /Falktjin

In veko a gaji men int sedan ja blogga men iallafall

Böri fråån tosdajin tå .. tå händ e int direkt na fridajin så tå feg ja heijm bilstereon ja hadd beställd början på vekon så vort att kopel han å test han lete men he verkliga teste vort föst på lödajin… Nåja lödajin tå så på dajin bara na lete tv skådas å sedan bakit kl 15 ti annas på kalas å tär tå enda tärt ca kl 19 nästan å ja heijm tå å ut direkt tibak ti sååndom, å sedan tå var e sååndom,stan å malax som tar mäst tiid han lödajin.. sedan heijm ca kl 04.. Såndajin var e int så mytchi na lete hockey å formula å rally å sedan hockey spänning fin – swe som vort 4-1 ti slut… Måndajin nöög så vort föst mommos på dajin å sedan på kveeldin vort e att fa ut å sedan ti melmo som böri var mett andra heijm nästan 😉

He bara rusar framåt nöög så ja glömer att blogg nästan..

Hej! Vi ha hinda kom 11 dagar inn i november nöög reijj så he betyder att e je nästan två vekor sedan ni ha hört na fråån me , men va jär no he ni veijt ju vann ja finns om ni vill tal elo frååg na så ta kontakt å funder me me om e je na ni funderar uvi fö bloggin uppdateras verkligen int enligt na schema just nöög.. Nåja he om he nöög ti lete kort va som ha händ seinast tiidin 🙂 Om vi böri fråån börjane åv förrvekon så ja tå händ e int na mytchi direkt en lugn veko å såde… sedan tå fridajin va e na typ åv släktkalsa samt fammos 75års kals så tiid jeg heila friidaskveeldin.. sedan lödajin så vort e föst lungt på dajin å sedan att fa me na ljus ti na gravar å sedan baket he börja man förberäd se fö in krogkveeld å sedan tå ca kl 21 va man i stan å träffa tär Susanna å direkt ti ollis å tär va vi tå stor deil åv kveeldin fö utom na kring kl 12 fö tå for vi en sväng ut å kör me en ti en fest i sååndom som no int va na direkt fest men iallafall så feg ja en födelsedags drink tä tack fö he 🙂 … sedan tibak ti ollis å tär enda tärt e stängd å baket he ti en pizzeria å betällpizza… to leeng men va gott å ja baket he va uppjiti så vort e taxi heijm å direkt å såv baket in bra kveeld me bra folk 😉 . Sedan såndajin så såvd en stånd men dålit.. men sedan tå kl 15 vort e att far föst å plock upp kusin å sedan att plockupp hon bäst å sedan ti Sååndom föst heijm me kusin å sedan ut å ta na bilder ti västeruvi vort e faktist bara men bra vort e entå å sedan så vort e sååndom tv å tär va e fullt upp kan man säg… nåja sändingen jeg bra men he va tackvare att vi all veta va vi sku jär… nåja tack å e bra jobb säger ja åt all som va tär :)… sedan baket sändning jeg e int fullt så bra men iallafall sluta e bra … tack fö in lyckad hälg å veko säger ja speciellt ti ja ni veijt sjölv å spec en 😉 Sedan så honje vekon som je igang nöög så ha e int händ så mytchi anna enn att e va skola på tisdajin å igår lete ut åpå å sedan me hon bäst han bäst kveeldin på leeng 😉 Kan no säg he å jer på bloggin att a gajin uvi en måna nöög me Susanna 😉

Sista oktober å in veko je slut åter..

Honje vekon alltså 25.10 – 31.10 så a e händ in deil att berätt så men kanske int så riktit mytchi att skriv om jer men ska no ta e kort iallafall.. Måndajin så vort e mommos på dajin å sedan så vort kveeldin vä hon bäst … Tisdajin så händ e int direkt na på dajin… sedan kveeldin vort e skolan å baket he sluta e på sama ställ som måndajin. Onsdajin tå sedan så händer e int direkt na… uppdaterar na heijmsiidor å na skol arbeijt å he va allt tosdajin lete sama. Fridajin så vort e föst lete ena å andra å sedan på kveeldin vort e att far ut å tå föst vort e att fa ti sååndom ett kusin å ut lete me hon å sedan för hon ti hennas pojkvänn baket he så vort e lete dött in litin ståånd sedan ett Susanna fråån praktik å ja vi far ti sååndom å tär träffar vi föst på en nager sååndomboar å sedan nager fleijr men vi tröttnar på di å drar ti stan iställe… sedan e vi i stan en stååd å sedan för ja heijm hon å baket he far ja ett kusin fråån vikinga å för heijm hon ti sååndom å tå träffar ja åter på na sååndomboar å e ut in stånd tel me ti men tröttnar å far heijm e heijm ca 03:30. Sedan lödajin händer e no int så mytchi.. e je kalas jer föst å sedan far ja in vendo fram å tibak me kusin ti sååndom å sedan böri folk far ja fråån å sedan bakit he var e att ta se nain öl å va e no var, drikar m.m så va han dajin slut elo ja natten 😀 Såndajin händer e int na att ta upp jer bara lungt… /Falktjin

He a hinda var tisdakveeld nöög reijj.. men bloggar nö tå iallafall

Hej! Seinast veko alltså vekon 18.10 -24.10 2010 så ha e händ heje om ja tar e i stora drag å komber ihåg rätt. Måndajin va e rätt dött.. na uppdateringar m.m sedan mommos på kveeldin å lete tåli me he va allt… sedan tisdajin så tå va e repris åv sååndom tvs sänding fråån såndajin 17.10 å tiid va jag å Susanna å fixa så he jeg ut å baket he vort e lete att fa ut på stan.. he om han dajin.. sedan onsdajin så va ja föst ti solf ti agrolink ett en sak som jag hadd besäld åt en på sååndom tv å sedan så direkt baket he for ja ti smedsby å fix me na datorer å tåli åt en bekant/släkting å baket he bara kort heijm å sedan vort e sååndom tv möte.. tär va e dött men möte vort e no å ja e je sänding föst tan 7.11 så e ca 1 å halv veko enn ti he, tär slutar han dajin. Tosdajin je e no dött om man säger så.. e ti mommos å sedan händer e int direkt så mytchi anna enn he… fridajin så händer e int så mytchi lete ut på stan föst å sedan ti mommos å byt ti vinterdäck åt moster å sedan baket he var e att fa ut på stan.. å ja baket he sluta e vä S…. bra kveeld 😉 Lödajin sedan så var e att byt däck åt föräldran på dajin å sedan int så mytchi på kveeldin var e att fa ut seint tå föräldran ska ti waskia så ca kl 21 far ja ut å direkt baket ja ha fört ti tiid så var e att fa ti hon bäst ;)… tär e ja tå tärt föräldran ringer ca 01:30 å ja baket he tå så hämtar ja föräldran å via in grill å sedan heijm å såv… Såndajin så var e att fa på Alexanderas 13-årskalas ti sååndom å sedan händer e int så mytchi tär sedan ut å koll så båtin e okej… baket he heijm in vendo sedan var e att fa ut å ja he slutar å att va me hon bäst ;)… så in toppen bra vecko om enn ja säger e sjölv 😀 /Falktjin

He va åter månda tå baket in händelsriik veko å hälg

Ja hej! Ska jer nö tå åter ta upp va som ha händ seinat vekon så gott e gar 🙂 Om vi böri fråån måndajin tå så kan ja väll säg att tå händer e int så väst mytchi lete heijmsiidor på dajin å såde.. sedan så på kveeldin ti mommos å ja he i stort va som händ han dajin… Sedan tisdajin så händer e lete meijr fö tå far ja ti stan ti ca kl 12 å tär träffar ja på Susanna å vi gar runt på stan å kollar affäran m.m å sedan gar vi en vändo ner ti hoviska å tär siter vi i solsken tå å njuter.. å sedan tå böri kl va så mytchi baket he att ja ska heijm snabbt å sedan vidäre ti skolan å  tär tar han dajin slut. Tå e vi fram vä onsdajin… tå händer e int så mytchi anna enn att ja je på dajin å jölper en person å ta ner na träder vä mommos å att sedan lag he ti väd samt sambel ihop kvistar… sedan på kveeldin händer e int så mytchi bara na lete heijmsiidro å tåli Tosdajin så je kanske lungnast dajin på heila vekon om man räknar bort måndajin…e bara heijm tå i stortsätt heiladajin bara på kveeldin far ja ut å träffar på en nager personer på stan å sedan siir vi fyrvärkerie 🙂 Fridajin så händer e int nasom direkt je åv värde att skriv jer på bloggin va på stan na lete å sedan heijm rästen åv kveeldin å ta na öl  å tåli…. Men tå komber vi ti lödajin… okej på dajin händer e int na direkt att ta upp men på kveeldin… tå var e föst att ja hämtar Susanna å sedan e varv i sååndom å funder me na folk om di komber me ti vörå på dansgalo ti Arvingarna å Gents men he sluta me he att e bara vort vi två som for ömsand elo ja vi hadd ju varar 😉 men iallafall men he jort int så mytchi vort en bra kveeld ivörå tär va vi tärt di sluta ca 02 sedan ti stan å tå vort e na stas varv å sedan nager varv heijm me na folk ti sååndom å baket he far vi heijm å tå jag komber heijm e kl ca 05:15 Tå je e bara såndajin åter… tar ja he kor så kan ja säg att tå så va ja föst ti fammos å sedan baket he så va vi två ti sååndom tv å ja både hon å jag feg positiv kritik om vi säger som så… bla sa di  “Tåli personer som Niklas får man no leijt ett” å typ allt anna positivt m.m så he e vi båda glaaduvi tror ja 😉 he va he ja tänkt ta upp honje vekon… Nöög får ni en nager bilder fråån Norrvalla Vörå löda 16.10 åv Arvingarna å nöög je e Jag som ha teijji bildren 🙂