Sånda 31.1..Sååndom Tv m.m

Hej! E je sånda ida tå å på sama gang sista januari 2010 å ja allt va som no passar inn på hanje dajin he som no kan nämnas så je att sååndom tv har extra önske repris sändning kl 18:30 me följand program länk så tiid ska ja tå ti en kl 18 å ja sedan så je honje veckon så gott som slut.. har vuri en innehålls riik vecko å hälg.. Ti he som kan tagas upp så je att har kört ingang Sååndom radio åter nöög å hoppas e ska vider utvecklas me tiidin böri lyssen nöög ti böri me så var heje no bra… ga ti http://radio.saandom.net å lyssen e onair ti kl 01 inatt.. Nåja hälgen vort riktit priima å me vissa undan tag åv vissa personer ja int veijt va e kom åt men nåja rätt händelse riik hälg no.. å ja feg no int direkt riktit tråkot nain gang va no ut å kör å på mäst heila tiind å na vändo ti abc å va e no vort… jetas å tåli som no händer sedan va  e å en nager händelser som int har händ nain förr hälg men he gar ja int na närman in på.. /Falktjin

Allt gar int rikti som e ska nö så väntar på..

Hej! Ja som ni läsr i rubriken så je e in deil motgangar nöög deils me saandom.net å me sååndoms radio å allt anna som e kan ga dålitg me just nöög… he betyder att honje hälgen komber var en hälg med förändringar som komber att va å he betär hålle annos tvingas ja lägg ner sååndoms radio åter e varv å he vill ja int utan ska kör på i en måna nöög åt gangon å sedan så skådar hu leeng he gar.. men baket lete server strul igår så kör vi me endera en elo två servrar … server 1 e allti igang tå e j esändning server 2 e igang vissa ganggor… men ga in på http://radio.saandom.net å lyssen nöög.. ska boda snurr på enda fram ti sånda kveeld nö.. Nåja tär har ni en bra ursäkt vaför ja int komber ut na honje hälgen… sedan bara för att vill e sku få böri var såmarins så kombe jer nager bilder.. Bildren förklarar allt.. /Falktjin

Sååndoms Radio m.m

Hej! Har vuri lete extra mytchi att jär teijje dagan täföri ha ja int blogga så aktivt.. men nöög ska e kom e lite länger inlägg. Böri tå me att säg att sååndoms radio har börja sändningar fråån å me egentligen idag för igår var en kort test sändning på en nager tiimar å ida sänder vi ti kl 01 så ga inn på http://radio.saandom.net å lyss så hittar dö e blandning åv dansband,elvis å gamber å nya hitt låtar. Heje sköijts åv me falktjin ti 100% så takontakt med me om e je na problem.. vi halder på å sänder ändast millan kl 12 -01 åv han orsaktchin att e je så lite som lyssnar millna kl 01-12 på en vardag… sädan hälger kör vi fråån fida kl 12 – sånda kveeld kl 00. Nåja he om he sedan så Saandom.net e som sagt dålit uppdatera undi hanje kommand månadan … men komber starkan å betär enn förr sedan tå e lanseras en ny sido.. å ja e ska byggas upp så småning om en info siido om heila saandom.net å vad som finns m.m men he e lagt på frammtidin.. /Falktjin

Varning : Folk lär är nain gang att int ga me i grupper…

Hej! Vill enn en gang ga ut men en varning om att int ga me i grupper som  Aktivera “Senaste Besökare” klart direkt elo ar grupper som på na viis har na å jär me besökare elo att  kuna sii besökare på profilin… på facebook… Je ni me i nain liiknand grupp ga ur direkt… å je ni int me så ga fö faan int me hälder… Jer e två länkar att koll finns maang fleijr… http://metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.13819226 https://www.flashback.org/t792813 /Falktjin

Miin heijm siido …

Hej! Jag tänkt ida ta å säg så mytchi att miin heijm siido finns åter på http://falktjin.saandom.net å allt e så gott som upp men na bilder funkar kanske int men ja arbeijtar på att inom honje veckon ha allt ti funk ti 100%… /Falktjin

Sista veckon i januari..

Ja Hej! E sista veckon i januari 2010 som böri ida tå… å tan sista alltså 31.1 kl 18:30 Sänder sååndom tv önske repriser me repris 2.2 kl 19 å ja tär to ja kort va som händer honje veckon… Nåja men tär imillan så ska e rymas me saandom.net,skola sååndom tv x 2 å ja säkert na anna å.. /Falktjin

Åter en vecko e slut å hälg…

Hej! E je sånda kveeld nöög å honje veckon e så gott som slut… böri en ny om minder enn en tiima… E a vuri en rätt händelseriik hälg heje entå… dock bra he för nästa hälg komber ja int att kom ut na utan tå var e att sats på saandom.net åter en gang.. Men höres åv na /Falktjin

Löda å en laang kveeld å natt framför…

Ja hej! Ida je e tå löda 23.1 å e je ungdomsdans i sålv å ja he e istortsätt enda ja veijt åv som e na som kan nämnas jer sedan jer e no na på gang i sååndom å men he je tåli saker ja int kan ga ut me jer på bloggin ettsom e je na som int je officielt utan e inom kompisar he får spriidas så täföri… sedan så var e no säkert na köras istan å sååndom ikveeld å om ja har fått rätt intryck åv ti som ja ha tala me… sedan så gar ja int ut me na meirj nöög… men status komber uppdateras på facebook undi kveeldin å ja kanske telome nain bild komber upp å på facebook.. Om ni vill me na undi kveeldin så funkar Telefonan å ja msn å facebook men säkrast je samtal elo sms /Falktjin

Hälgen böri ida..

Hej! Ida je e friida å he betyder att hälgen böri ida… för min deil så betyder hanje dajin att ja e heijm å säkert som förr friidajin så var e att ta nain sedan tå e var kveeldin, nöög så ska ja föst arbeijt lete meijr på en kommand version ti saandom.net som ja just ha börja på me så tar no leeng enn innan ni fåår sii na på saandom.net… kanske mot såmarin kan ja släpp hanje versionin he betyder att inga stora uppdateringar järs på saandom.net nöög… främst bara vad som hände å nyheijter uppdateras… men fölg me jer på hanje bloggin elo på Saandom.nets blogg hur e gar.. He om he sedan lödajin så på dajin händer e int så mytchi men sedan på eftermidda/kveeld så tå var e att far ti sååndom å var e no bjer i väg me allt folk som komber att va me me hanje lödajin… veijt att e je ungdomsdans i sålv men har bestämd me reijjj förr att bara skjutsar folk tiid na destu meijr var e int… å sedan så lödajin nås ja på telefon,sms,ti viss deil på msn å ti viss deil på facebook… på facebook komber e no na status uppdateringar å undi kveeldin.. Ha en bra hälg nöög så skrivar ja meijr åmmåros.. /Falktjin