Blickar fram mot hälgen…

Hej! Ida ska ja jär en kort blick fram mot hälgen för att skåda hur mytchi som finns att jär honje hälgen å lete tåli… he ja veitj åv såje langt så je att na sååndomboar sku vela slipp på ungdomsdans ti solf å ja he ska ja fix tror ja… sedan så meijr sååndomboar fundra om di får va ut me me på lödaskveeldin å kör men he e na ja int kan garanter enn iallafall.. sedan så finns e anna folk som ex fråån gerby å solf å men tar lödajin som e komber sedan … elo ja no ska ja funder me nain no… /Falktjin

Reparation Ford Mondeo…

Hej! Idag så steijg ja upp ovanligttidigt (kl09:00) för att ja sku för bilin miin på repartion å sku va tär seinast kl 10:30 å nöög je kl 10:45 å ja e heijm reijj to ca 30 min hede att för bilin ti service för va tär ca 10:20 så… nåja nöög var fordin tå i så gott som topp skick åter tå…

Återuppbyggnad åv saandom.net…

Ja hej! Som sagt återuppbyggnadin åv saandom.net så je på gang heila tiidin å i heje läge så je saandom.net på dialket å på svenska upp ti så gott som 100% men entå så gar e frammåt me ar saker undi tiidin som ex så nöög je forume online på nytt på http://forum.sundom.nu he e allt som e upp ja å Saandom.nets Blogg på http://blogg.saandom.net rästen e endera int alls upp elo bara på börja en siido som berörs ti viss deil je ungdomstv.net som väntar på en uppdatering som ska var färdi men e drar tyvärr ut på tiidin me he… /Falktjin     webmaster@saandom.net / webmaster@sundom.nu

Hälgen e slut å he e ja å…

Jah hej! Hälgen e så gott som slut nöög tå e je sein såndas kveeld så ja kan utan att uvidriiv säg att he e jag å baket att ha på löda laga bort snöön å iis fråån ett tak å sedan ida vuri å laga bort snöög å fråån två (minde tak) så ha no minns sagt arbeijta hanje hälgen å tå haja hinda va ut me na folk å… …saandom.net feg minst tiid åv allt honje hälgen fast ja trodd e sku var mytchi gjort åt he men skiit i he finns no tiid för he sedan nain gang… Nåja en bra vecko ha e vuri börja skolan på nytt baket jul å nyåre på tisdajin å tå sedan heje nöög på hälgen… /Falktjin

Sånda å hälgen böri va slut..

Hej! E tå sånda ida å he ha vuri minst sagt enn händelseriik hälg heje å tå specielt lööda å såna ha e händ mytchi å ja hanje dajin e int slut enn så hindar no händ saker enn ida å som kan räckans ti honje hälgen… men he e ju iallfall sååndom tv kl 18:30 å ja bruk far tiid ti en ca 18 ja så e brukar betyd att ja int e annträffbar millan typ kl18:00 – ca 21  men sms så siir ja å ti besvaras na runt 21 tiidin… sedan så sååndom tv live på http://sundom.nu/stv.php elo direkt länk http://sundom.nu/stvlive.asx om int he råkar funk så ga ti www.sundom.tv å je e na ni funderar uvi hede sååndom tv live på internet så kontakt me på falktjin@saandom.net /Falktjin

Löda i arbetens täcken…

Jah hej E vort meijr arbeijt enn ja hadd planera hanje lödajin… e just heijm kumi fråån mommos å tär ha ja me papp laga nier snöön å iis åv tatche tå e hadd börja dropp in vatten i forstun… men nö åtminstone fö ståndin så je e tätt å int na vaten droppas men veijt ju int tå länger fram… Nåja hu som hälst så nöög väntar mat  sedan så var e arbeijt me saandom.net å sundom.nu… hoh årk int enns tänkt på vann hanje kveeldin/natten slutar… men säkerligen me na fitteri på saandom.net som ska löijsas… nåja ja ska böri me en status info siido snart så folk veijt vilka tjänster di kan använd å om na int funkar osv… men kan no säg att Dialket å svenska versionin åv saandom.net/sundom.nu jer upp så  gott som ti 100% men na smått e ner men ja arbeijtar på att få allt att funk ti 100% inom närmast dagan.. Sedan så sama som ja sa igår gälder ida å alltså inga samtal elo sms hälst… endast nödfall sms kan svaras… /Falktjin

Varning Grupper me PROFILE WATCHER – E int na anna enn virus…

Vill ga ut me en allmän varning om att Grupper som Se vem som besöker din profil med -PROFILE WATCHER- Ny svensk version  så je int na anna enn ett virus ello på anna viis skadlig kod elo nain som på ett elo anna sätt vill kom åt prsoner datorer elo viktiga koder m.m så jag säger till all som ha gaji me i nain likand grupp att ga ur gruppin direkt… /Falktjin

Början på en händelseriik hälg..

Hej! Ida böri tå en innehållsriik hälg å ja kort säger ja såje böri ida men na lete saandom.net å lete supas bakit å slutar på sånda kveeld me sååndom tv.. Tar ja e lete meijr nogrant så kan ja säg att på saandom.net siidon så ska innan hälgen je slut så ska dialekt siidon va upp ti 100% he e nästa fixa reijj men lete ska järas enn å ja sedan så svenska deilin så e upp men tär ska allt få se en litin junom gang så att allt funkar å siir bra ut… finska deilin så komber e om e komber att komm upp annos var han skuti på framtiidin å ja e lägs åt siidon… sedan så forume på http://forum.sundom.nu je upp så bara å regg de å skriv sedan så Saandom.nets portal å Fest siidon e ner å he komber på framtiidin he… å ja design uppdatering e igang he å men tar no minst en nager månar enn innan he je fixa… He om saandom.net nöög te lete ar saker… ida så var e som sagt endera krog elo att va heijm å ta nain jer heijm… sedan så hur löda var så he läst dö reijj… sånda så kan om e riktit vill se finns lete tiid föri sååndom tv å kanske å baket.. men he måst diskuter å skådas på såndajin.. En sista önskan ti all… skick int elo ring na  ida elo åmmåros å int hälder föri såånda kveeld… /Falktjin

Böri va igang på nytt nö..

Ja hej! Saandom.net så böri va igang på nytt nöög åtminstone på dialekt siidon böri e si riktit bra ut men tyvärr så måst ja meddel att finska versonin e ner fö tillfälle  men svenska ska boda ga att nås på http://sv.saandom.net sedan så som sagt allt e int rikti upp ti 100 men e fixax meijr å meijr varin da… å som sagt saandom.net å sundom.nu peijkar ti sama siido så båda adressan komber att funger fram uvi åtminstone nain måna om di var separera så komber he att skee undi såmarin elo mor höstin… Sedan så vill ja å tipps om Saandom.nets blogg som finns på http://blogg.saandom.net å http://blogg.sundom.nu /Falktjin