Lete minder aktiv just nöög..

Hej! Ja som sagt ha vuri lete minder aktiv på bloggin på sistone å je he e ungefär e inlägg i veckon just nöög men ja skrivar så gott e finns tiid.. ja he finns no orsaker ti att ja int ha skriva na jer så bla fixar ja på ny version ti saandom.net men som sagt e tar no en good stånd enn innan ja kan släpp na slags test version men kanske ti april kan e böri kom na… Ja hede om he men nöög så lete bakåtblick m.m Ja seinast vecko a e vuri lete meijr skolarbeijt enn normalt men entå int na för mytchi…sedan så mot hälgen så friidajin rätt lungn sedan lödajin så vor e att fa ut å tå va e rätt mytchi.. nåja kanske int men entå råddas he va e å ja vejijt vissa vort fitti m.m men ja ska tal me ti persondren personligen å di ska få en ursäkt och å leteextra som ni komber var glad uvi :D… å ja ni som va me nämner inga namn men ni får tå på nytt skååd ett me vissa undantag… l å o behöver int skå ett så mytchi men k å k får skååd ett.. haha.. Nåja honje vecko så e je skola åmmåros å sedan int na meijr å ja nöög je e int alls na leeng ti arvingarna na meijr för he ej 26.2 å ja he e nästa friidaskveeld å hoppas så maang som möijligt komber tiit tå.. :p /Falktjin

En vecko inn i februari..

Hej! E tå på annin veckon i februari heje åre… nåja int na skilna på he men hur som hälst så va en rätt bra hälg heje om enn ja va ut på friidajin å heijm på lödajin å lete ut på såndaskveeldin, nåja bra va e men nästa hälg var e no åter lödajin som ja e ut int friidajin händer så mytchi meijr på en löda enn e jär på en friida så.. sku e int a vuri fö att ja sku för folk ti konvent så sku e a vuri löda nöög å men nåja lete omväxling kan va bra… E tiisda åmmåros tå så var skola på kveeldin tå… å ja sedan lungt tärt på lööda… :p Annos vill int nain köp en ford mondeo för 800€  http://www.nettiauto.com/ford/mondeo/3026090 ? /Falktjin

Vekon e igang nöög tå..

Hej! E je tiisda kveeld nöög å åmmåros je e reijj onsda å ja int na lagt ti hälgen baket he så sku snart vela veijt om ja ska fa ut på friidajin elo om e var som normalt på lödajin ja far ut honje veckon å men hede komber int att var bestämt na föri tidigast på torsdajin hur ja jär… kan var friidajin så var e ju lete om växling… nåja annos så har kumi igang me uppbyggnad åv ny version ti saandom.net nöög men he betyder int att ni komber att sii na resultat enn på en good tiid gar no mot våren innan na komber att änder på saandom.net men så ni veijt så je e på gang… annos så sundom.nu komber var na heilt nytt ska änder på plandren nöög men innan ja får na på sundom.nu så tar e no läng… ska lag saandom.net först… sedan komber rästen… nåja he om tekniska sedan så böri kör ihop se me skolan na lete nöög å som e siir ut var meijr me he å ja sku int årka men vetja e ska komm motivation ti he å.. /Falktjin