E böri var hande tiidin på såmarin tå e händer nästan fö mytchi nö..

Hej! Ja som ni reijj läst i rubriken så je e fråån å me honje kommand hälgen som e je så mytchi på gang att e je nästan så att man sku vela va på fleijr ställ på sama gang men ja har planera rätt mytchi reijj fram fråån ida å  ca 2 veckor men planer fö heila juli finns e no å meijr elo minder… om ja ska ta e lete meirj enn va ni veijt så je e honje hälgen så måsta ja prioriter fö på såndajin så konfirmerar se kusin min å tiid ska ja far men ungefär samtidit elo kanske nain tiima bakit så böri e 10-års jubileum me ute gudstjänst på sååndom gravgål som firar 10 år å tå ska sååndom tv tiid å film å som fö he mästa på såmarin har maang fullt upp å tyvärr jag å så brist på personal fråån tv komber e att var tär hoppas di klarar se… He lete om honje hälgen sedan mot slute på nästa vecko å uvi hälgen dra ja me ut på in litin reijso å he ska var skönt att kom bort fråån vasa om enn barafö en nager dagar men entå… /Falktjin

Messåmarin nager dagar bort å en ny vecko e nästan…

Hej! Ja he ha reijj hinda ga nästan 3 dagar sedan messåmarin å he betyder att e je onsda åmmåros å snart je e sista hälgen föri ja försvinder in litin ståånd bort fråån vasa å österbotten ti e anna ställ av slöjjar int var ja e på väg elo når elo hu leeng elo na detaljer alls kring hede enn men e komber att kom info seinast tå ja je påväg tiid ja ska. He om he sedan så honje hägen siir lete annorlunda ut å junom att ja komber att va uppteijji på både lödajin å sååndajin så täföri je e endast friidajin ja har na tiid å tå veijt ja int enn hälder me säkerheijt va som skeer men troligen var e vell no ut å på  å sååndom elo na liiknand, hör åv er om ni har na planer fö fridajin så ja har lete koll på va som skeer tå…. He va allt såje langt åså hoppas ja att messåmarin jeg bra fö all  å int att nain feg na värr skador elo böter elo na men tror no ni sköijter er all som ja je me… /Falktjin

Tisda å nästan messåmarin..

Hej! E je tisdajin tan 22.06 alltså nager dagar föri messåmarin å på fridajin je e messåmarsaftonin å på lödajin messåmarsdajin å vanlig sånda på såndajin.. he lete om hälgen men om vi skådar tibak på va som ha händ så je e att jag igår besluta me fö att änder totalt på Saandom.nets blogg å på sama gang å änder namne ti Sundoms Bya Blogg som nöög meijr finns på http://www.sundom.nu så besök järna he annos så fortsätter allt anna som normalt såje langt iallafall.. /Falktjin

Friidajin uvi å hälgen je igang

Hej! E a vuri en friida me både he ena å andra som ha händ… he som no ha händ så va att ti böri me så kl ca10 steijg ja upp å ja gjord int så mytchi men ducha å laga me i ordning å na tåli.. sedan en ca kl 13:30 så for ja å tank bilin å sedan mot stan å tänkt änder på en sak kring mett 3g men tå e va så jevla laang kö tiid så vort e itn na å ja tå for ja ca kl 14 mot sååndom å sååndom-tv å sedan tå mot solf me na apparater som ja hämta tiid å va tå i solf i ca en tiima å na å stäld tel å sedan så for ja en vändo ti fammo i sååndom å sedan så va ja tå tär ti letebaket kl 18 tå ja for tibak ti solf fö att så småning om böri film en konsert i kyrkon som hold på i ca 2 tiimar å baket he lete undan städning å sedan mot sååndom å baket he ut me na folk m.m å feg reijda på en lete minder trevlig incident som händ för en… nåja e heijm nöög å på väg att ga å såv.. få skåda tå va lödajin tan 19.06.2010 komber att var tel. /Falktjin

Såmarin,sååndom,skäären m.m

Gokveeld! He je sååmar nöög å tå je e sååndom å skären som gälder ti meijr enn 100 procent å ja sååndom tv så har fö engangs skull lete läger prioritering… men sååndom tv så filmningar je e no på gang men jag har tyvärr int na tiid att delta i he som vort planera på sista sååndom tv möte fö våren.. nåja na filmas ska no var åv å.. sedan så sååndom satsas på deils junom saker i byjjin å junom nyss uppdatera saandom.net som komber att uppdateras me info heila såmarin… sedan så övriga språk komber na snart.. Sedan i övrigt så lete kort va som händer i storadrag kommand veckor så je att nöög två veckor i raad je e rätt lungt å sedan endast på hälgan je e lete meijr aktivitet men tå sedan komber messåmarin å tå var e endera skärifest elo så var e att dra ti na anna ställ som ja int veijt åv enn… baket he tå så je e lete lungt åter … 4 juli konfirmation, sedan var e å pack å sedan 8-11 juli åland…. sedan baket he je e int na langt na meijr ti 24.7… som je ett åv såmarins viktigast datum. /Falktjin