Sista oktober å in veko je slut åter..

Honje vekon alltså 25.10 – 31.10 så a e händ in deil att berätt så men kanske int så riktit mytchi att skriv om jer men ska no ta e kort iallafall.. Måndajin så vort e mommos på dajin å sedan så vort kveeldin vä hon bäst … Tisdajin så händ e int direkt na på dajin… sedan kveeldin vort e skolan å baket he sluta e på sama ställ som måndajin. Onsdajin tå sedan så händer e int direkt na… uppdaterar na heijmsiidor å na skol arbeijt å he va allt tosdajin lete sama. Fridajin så vort e föst lete ena å andra å sedan på kveeldin vort e att far ut å tå föst vort e att fa ti sååndom ett kusin å ut lete me hon å sedan för hon ti hennas pojkvänn baket he så vort e lete dött in litin ståånd sedan ett Susanna fråån praktik å ja vi far ti sååndom å tär träffar vi föst på en nager sååndomboar å sedan nager fleijr men vi tröttnar på di å drar ti stan iställe… sedan e vi i stan en stååd å sedan för ja heijm hon å baket he far ja ett kusin fråån vikinga å för heijm hon ti sååndom å tå träffar ja åter på na sååndomboar å e ut in stånd tel me ti men tröttnar å far heijm e heijm ca 03:30. Sedan lödajin händer e no int så mytchi.. e je kalas jer föst å sedan far ja in vendo fram å tibak me kusin ti sååndom å sedan böri folk far ja fråån å sedan bakit he var e att ta se nain öl å va e no var, drikar m.m så va han dajin slut elo ja natten 😀 Såndajin händer e int na att ta upp jer bara lungt… /Falktjin

He a hinda var tisdakveeld nöög reijj.. men bloggar nö tå iallafall

Hej! Seinast veko alltså vekon 18.10 -24.10 2010 så ha e händ heje om ja tar e i stora drag å komber ihåg rätt. Måndajin va e rätt dött.. na uppdateringar m.m sedan mommos på kveeldin å lete tåli me he va allt… sedan tisdajin så tå va e repris åv sååndom tvs sänding fråån såndajin 17.10 å tiid va jag å Susanna å fixa så he jeg ut å baket he vort e lete att fa ut på stan.. he om han dajin.. sedan onsdajin så va ja föst ti solf ti agrolink ett en sak som jag hadd besäld åt en på sååndom tv å sedan så direkt baket he for ja ti smedsby å fix me na datorer å tåli åt en bekant/släkting å baket he bara kort heijm å sedan vort e sååndom tv möte.. tär va e dött men möte vort e no å ja e je sänding föst tan 7.11 så e ca 1 å halv veko enn ti he, tär slutar han dajin. Tosdajin je e no dött om man säger så.. e ti mommos å sedan händer e int direkt så mytchi anna enn he… fridajin så händer e int så mytchi lete ut på stan föst å sedan ti mommos å byt ti vinterdäck åt moster å sedan baket he var e att fa ut på stan.. å ja baket he sluta e vä S…. bra kveeld 😉 Lödajin sedan så var e att byt däck åt föräldran på dajin å sedan int så mytchi på kveeldin var e att fa ut seint tå föräldran ska ti waskia så ca kl 21 far ja ut å direkt baket ja ha fört ti tiid så var e att fa ti hon bäst ;)… tär e ja tå tärt föräldran ringer ca 01:30 å ja baket he tå så hämtar ja föräldran å via in grill å sedan heijm å såv… Såndajin så var e att fa på Alexanderas 13-årskalas ti sååndom å sedan händer e int så mytchi tär sedan ut å koll så båtin e okej… baket he heijm in vendo sedan var e att fa ut å ja he slutar å att va me hon bäst ;)… så in toppen bra vecko om enn ja säger e sjölv 😀 /Falktjin

He va åter månda tå baket in händelsriik veko å hälg

Ja hej! Ska jer nö tå åter ta upp va som ha händ seinat vekon så gott e gar 🙂 Om vi böri fråån måndajin tå så kan ja väll säg att tå händer e int så väst mytchi lete heijmsiidor på dajin å såde.. sedan så på kveeldin ti mommos å ja he i stort va som händ han dajin… Sedan tisdajin så händer e lete meijr fö tå far ja ti stan ti ca kl 12 å tär träffar ja på Susanna å vi gar runt på stan å kollar affäran m.m å sedan gar vi en vändo ner ti hoviska å tär siter vi i solsken tå å njuter.. å sedan tå böri kl va så mytchi baket he att ja ska heijm snabbt å sedan vidäre ti skolan å  tär tar han dajin slut. Tå e vi fram vä onsdajin… tå händer e int så mytchi anna enn att ja je på dajin å jölper en person å ta ner na träder vä mommos å att sedan lag he ti väd samt sambel ihop kvistar… sedan på kveeldin händer e int så mytchi bara na lete heijmsiidro å tåli Tosdajin så je kanske lungnast dajin på heila vekon om man räknar bort måndajin…e bara heijm tå i stortsätt heiladajin bara på kveeldin far ja ut å träffar på en nager personer på stan å sedan siir vi fyrvärkerie 🙂 Fridajin så händer e int nasom direkt je åv värde att skriv jer på bloggin va på stan na lete å sedan heijm rästen åv kveeldin å ta na öl  å tåli…. Men tå komber vi ti lödajin… okej på dajin händer e int na direkt att ta upp men på kveeldin… tå var e föst att ja hämtar Susanna å sedan e varv i sååndom å funder me na folk om di komber me ti vörå på dansgalo ti Arvingarna å Gents men he sluta me he att e bara vort vi två som for ömsand elo ja vi hadd ju varar 😉 men iallafall men he jort int så mytchi vort en bra kveeld ivörå tär va vi tärt di sluta ca 02 sedan ti stan å tå vort e na stas varv å sedan nager varv heijm me na folk ti sååndom å baket he far vi heijm å tå jag komber heijm e kl ca 05:15 Tå je e bara såndajin åter… tar ja he kor så kan ja säg att tå så va ja föst ti fammos å sedan baket he så va vi två ti sååndom tv å ja både hon å jag feg positiv kritik om vi säger som så… bla sa di  “Tåli personer som Niklas får man no leijt ett” å typ allt anna positivt m.m så he e vi båda glaaduvi tror ja 😉 he va he ja tänkt ta upp honje vekon… Nöög får ni en nager bilder fråån Norrvalla Vörå löda 16.10 åv Arvingarna å nöög je e Jag som ha teijji bildren 🙂

In vecko som börja i katastrof sluta rikti bra

Hej! E ja månda nöög men ja ska ta å sammanfatt seinast vekon lete kort jer så att ni hänger me i hu e gar.. Fråån börjane börja allt i katastrof på måndajin tå bla sundom.nu jeg ner å he mästa data försvann men nåja he vort kaos iallafall men jag börja arbeijt på e direkt så på tisdajin va reijj mytchi upp å på onsdajin elo tosdajin minns int exakt men iallafall så tå va he upp istortsätt allt utom tå gravsiidon på http://gravar.sundom24.fi men he komber att fixas iskick snart he å men vissa ar saker ska fixas föst så int e var na meijr stopp mitt it… sundom.nu vort ti sundom24.fi så he betyder att sundom.nu gar i graven inom kort men sundom24.fi tar uvi allt så ingenting försvinder kan händ e var meijr i framtiidin… sedan så komber vi ti fridajin å tå vänder om man säger så me tanke på både ena å andra… e film kveeld jer vi me å he var en toppen kveeld om enn e vort lete kort kveeld men iallafall så va he bra sedan lödajn va e föst mommos kalas å sedan att fa ut åpå å e vort rätt mytchi köras janå he berodd iofs på att e va fest i solf å att e å va ungdoms dans i solf så täföri vort e mytchi men hinda men in vendo ti malax å ilödast å sedan lete anna… sedan så såndajin säger ja int så mytchi anna om enn att e vort bästa dajin på heila veko men å på mytchi leeng Tack fö in minnes värd vecko all ni som ha vuri inbland men speciellt en pers dö veijt sjölv vem dö je 🙂 /Falktjin

Kaos men på väg att var betär..

Hej! Igår kveeld(måndas kveeldin) så händ e he som int ska få händ egentligen å he va he att e mänskligt misstag sänkt heila sundom.nu…  tär ibland bya bloggin å forume samt gravgårds siidon å en nager minder siidor samt en siido som va nästan klar fö lansering… allt skjuts upp nöög tå me lansering osv men jag Falktjin garanterar att he viktigast fungerar reijj nöög å tå meinar ja saandom.net å bya bloggin på sundom.nu men hankomber att byt adress tyvärr.. Beklagar allt heje nöög men arbeijtar så gott e gar me att få upp he som behövs upp nöög inom nager dagar seinat i slute på vekon ska he no funk som normalt på nytt om enn kanske på lete ar ställ enn ni je van me men… /Falktjin Webmaster som jär allt fö att få e å funk