Nö je e endast 2 dagar elo ja egentligen bara 1 föri julaftonin..

Hej! Ska jer nö tå ta upp seinast veko alltså 14.12 – 22.12 Tisda 14.12 så je  e dött på dajin sedan kveeldin skola å he allt Onsda 15.12 je e dött på dajin men kveeldin vä hon bäst Susanna… Tosdajin 16.12 så je  e dött på dajin sedan kveeldin skola å he allt Fridajin 17.12 så böri bästa hälgen på leeng me Bla Susanna å sååndomboar å malakiter m.m Lödajin 18.12 SKöön da me hon bäst å härli kveeld Såndajin 19.12 Sköön da åter å bra kveeld vä sååndom tv å sedan slut på hälgen.. Måndajin 20.12 så je e Susannas Skolavslutning m.m å he var e bra da he å 😉 Tisdajin 21.12 Dajin lugn kveeldin me S ti SÅåndom tv möte m.m å sedan slutar e vä hon i Melmo Onsdajin 22.12 e allt lete upp  å ner föst men var betär tå sedan.. In bra veko å framfö allt me te min kära Susanna <3 😉 /Falktjin

E lucia ida å åter invecko ha gaji

Hej! Ska jer nö tå upp seinast veko alltså fråån 7.12 – 13.12 Tisdajin 7.12 så tå händ e int direkt na mytchi anna enn att på kveeldin va ja ti sååndom tv på möte å repris sänding å ja he va allt han dajin.. Onsdajin 8.12 så på dajin va ja ti mommos sedan for ja tan ti stenhaga me moster å sedan heijm å baket he så på kveeldin ti melmo å tär sluta han kveeldin 😉 Tosdajin 9.12 så va in litin millan da å tå händ e int direkt na bara lete uppdateringar å tåli Fridajin 10.12 så tå va e rätt dött på dajin men sedan kveeldin fört ja föst föräldran ti waskia på julfest å sedan direkt ti Susanna å sedan tär instånd å sedan va for vi ut en vändo men bara kort.. sedan rästen åv kveeldin/natten vä Susanna tå å he va bästa på leeng he måst ja säg , men stort tack Susanna ;)<3 Lödajin böri vä Susanna tå å ja för tå hon ti bussin som fa kl 16:30 å baket he heijm å sedan me föräldran ti fammos å sedan lungn hemma kveeld Såndajin bara tar e lungt jer heijm Måndajin 13.12 bara lungt på dajin sedan kveeldin vä mommos å ja nöög jer å bloggar tå 😉 Tack all men  speciellt tö Susanna <3 ;). /Falktjin

Vi je reijj på tan 6 december alltså finlandsa sjölvständigheits da 2010

Hej! Nöög tar ja tå jer upp fö ovanligeheijtens skull fråån måånda ti måånda alltså  29.11 – 06.12… Månda 29.11 så tå je e lungt å na destumeijr händer e int anna enn att je ti mommos på kveeldin .. Tisdajin 30.11 så händ e int så mytchi på dajin sedan kveeldin vort e skolan å bakit he så vort e att fa ti melmo ti hon bästa Susanna 🙂 Onsdajin 1.12 så va e dött på dajin sedan kveeldin så vort e att far å julhandel så har faktist he uvi ja reijj fö heje åre Tosdajin 2.12 så tå va e föst me fammo ti malax å sedan ti fammos på kaffe å sedan ut i sååndom å ta na bilder sedan kveeldin vä hon bäst 🙂 Fridajin 3.12 så va e lungt kan man säg bara heijm å ta nain.. Lödajin 4.12 så lungn da sedan kveeldin var e föst att hänt hon fråån melmo å sedan ti sååndom m.m å köras osv ti fester osv.. ti runt kl 03 elo na å baket he vort e att fa ti S tå å tär sluta han dajin/natten… Såndajin 5.12 så böri vä hon bäst å sedan bara chill m.m å sedan via stan ett anna å ti sååndom heijm me  hon å sedan ti sååndom tv… baket he så vort e att far ut invändo bla ti abc å sedan slutar e vä S tå åter e varv 😉 å ja lungt å bra tär tå .. Måndajin 6.12 så böri han å faktis vä hon bäst å ja han dajin säger ja bara kort å gott en härli sjölvständigheijts da/namsda vä hon mane kär i <3 Susanna 😉 /Falktjin