Ida je e slut på januari tå vi je på 31.1 ida.. en rätt lungn men händelseriik veko/hälg

Hej! Nöög tå je som sagt en veko åter uvi men int bara he utan vi je å en heila måna inn på heje nya åre alltså 2011 å ja om he kan ja bara säg att en bra start je heje no minnst sagt.. 😉 Nåja e va int riktit he ja sku ta upp nöög utan ja sku ta upp va som ha händ seinast veko alltså 24.01 – 30.01.2011 kort sagt kan ja säg att börja lungt å sluta lungt men me han skilnadin att i slute så tå va int na se liik fråån börjane om man tänker på känslor m.m

Januari je uvi halvägs nöög tå e je 24 ida…

Hej! Om tar e såje kort jer nöög föst så vill ja bara säg åt all att ni som veijt va ja talar om så je e så att portal siidon me festbildren osv je ner tyvärr å ja kan tyvärr hälder int säg når siidon je upp på nytt fö e je lete osäkert hu e sak var i framtiidin me allt… dock så siidon å bildren m.m så ska kom upp no snart meddelar om he sedan… Nöög ti hu seiant vekon ha vuri.. Måndajin 17.01 så händer e int så mytci tar e lungt baket hälgen.. kveeldin mommos Tisdajin 18.01 så lungt på dajin sedan kveeldin såböri skolan fö 2011 å sedan han kveeldin slut Onsdajin 19.01 han dajin je e lungt på dajin na heijmsiidor å tåli sedan kveeldin vä Susanna å tå var e na film m.m skåådas trevlig

Åter en veko a gaji..

Hej! E a gaji åter en veko å vi je nöög inn på såndajin tan 16.01.2011 Böri tå me måndajin åter.. Månda 10.01 så je allt no lungt osv.. kveeldin var e att ga ti mommos Tisdajin 11.01 så va allt lungt å fixa na heijmsiidor m.m Onsdajin 12.01 så lungt på dajin å allt såde .. kveeldin ti hon bäst Susanna <3 Tosdajin 13.01 händer e int direkt na bara heijm  å fixar heijmsiidor… sedan kveeldin ti prisma å stan m.m Fridajin 14.01 tå föst ti mommos sedan fix na smått heijmsiidor osv, kveeldin föst för föräldran sedan ut lete å sedan hämt di å heijm Lödajin 15.01 dött på dajin, sedan kveeldin böri me film m.m vä Susanna <3 å sedan ut en kort ståånd men he var int direkt ti na å heijm ca kl 03… Såndaijn 16.01 så int na på dajin sedan kveeldin föst ti Bryyden å sedan mot sååndom å Sååndom tv å tär sköijter ja tå heila sändningen sjölv fråån början ti slut .. sedan bakit he så ti Susannas å tär slutar dajin å å veckon 😉 Susanna <3 Falktjin /Falktjin

Allt je fixa å klart nöög m.m

Hej! Nöög ska ja jer ta å försök få upp lete info om va som je fixa m.m Föst så je e ju så att bloggin/heijmsiidon finns nöög meirj på  falktjin.saandom.net resp falktjin.saandom.net/blogg/ … sedan så designin m.m je uppdatera som ni kanske märker om ni skådar er runt lete jer på siidon, sedan så layautin je framteijji åv me men he jemensamma som finns jer så ha jag å Susanna diskutera ås fram tel så allt je godkänt åv båda så bara å njut å ja kan låv att bilder fråån 2010 komber e att kom meirj åv men bilder 2011 komber att kom allti tå e finns na att viis.. Na problem elo na ni undrar uvi så kontakt me på falktjin@saandom.net annos så besök http://byablogg.sundom24.fi /Falktjin

Meijr en en veko inn på 2011 nö tå

Hej! Ska nö ta upp jer seinast veko fråån 3.1 – 9.1 2011 Månda 3.1 så va e bara lungt ti mommos på dajin å sedan lungt Tisdajin 4.1 så händ e int direkt na kveeldin vort vä hon bäst 😉 Onsdajin 5.1 lungt å lungt men bra entå Tosdajin 6.1 int direkt na på dajin bara na lungt… kveeldin vä hon bäst 😉 Fridajin 7.1 så lungt å sedan mot kveeldi ti fammos å ja baket he heijm å ta nain 😉 Lödajin 8.1 böri e no rätt lungt sedan mot kveeldin ti Susanna å sedan nästan direkt ut å mot Sååndom… sedan filmkveeld vä S å ja tär slutar kveeldin/natten. Såndajin 9.1 böri tär lödajin slutar kan man säg å ja så mytchi anna händer e int tå 😉 En bra veko å framförallt hälgen 😉 Susanna <3

En härliig veko som börja på 2010 å sluta på 2011..

Hej! Böri alltså fråån måndajin tan 27.12 nöög tå å ti såndajin 2.1. Månda 27.12  En rätt lungn da… endast fammo va ti ås å ja ti sååndom baket hadd fört heijm hon.. Tisdajin 28.12 Böri allt lungt.. föst ti momos å na tåli å sedan på kveeldin tå föst ti Susanna å sedan på Sååndom tvs julfest, bakit så slutar e vä Susanna. Onsdajin 29.12 Så tå böri e vä S å sedan heijm hiid (ti föräldran) på mat å sedan baket he ti mommo miin å baket he tå tibak ti hon å en kveeld som sluta ganska tidit åv olika orsaker men iallafall lungt… Tosdajin 30.12 Tå je allt påväg å var betär så årken m.m komber tibak så böri var ti mänisko på nytt… kveeldin föst ti fammos å sedan ut på byjjin å sedan ti Susanna, å tär en lugn hemma kveeld/natt. Fridajin 31.12 Så je allt bra föutom att int veijt åv na vann ska va på nyåre… men sedan var e kveeldin å tå komber vi ås ti en fest i sååndom å sedan ti in annin i sålv så allt vort bra å natten så tå ska heijm  så föst en uppfriskan promenad sedan taxi ti melmo 😉 GOTT NYTT ÅR 2011 Lödajin 1.1.2011  Så var e  int nain da egentligen fö stiger upp ganska seint men iallafall så allt bra å sedan seinan på kveeldin så var e att far ti sååndom m.m å en vanli lööda alltså.. slutar ca 02 å tå ti Susanna… SÅndajin 2.1 så böri lungt… sedan kveeldin sååndom tv å tär så sänder ja första sändningen fö 2011 ti störst deil å allt e priima . Så så tack spec Susanna <3 Falktjin 😉 /Falktjin