Ida je e slut på januari tå vi je på 31.1 ida.. en rätt lungn men händelseriik veko/hälg

Hej!

Nöög tå je som sagt en veko åter uvi men int bara he utan vi je å en heila måna inn på heje nya åre alltså 2011 å ja om he kan ja bara säg att en bra start je heje no minnst sagt.. 😉

Nåja e va int riktit he ja sku ta upp nöög utan ja sku ta upp va som ha händ seinast veko alltså 24.01 – 30.01.2011 kort sagt kan ja säg att börja lungt å sluta lungt men me han skilnadin att i slute så tå va int na se liik fråån börjane om man tänker på känslor m.m <3 ni var läs rästen fö att kanske få en betär bild åv va ja meiar me hede.. Nåja böri tå me måndajin 24.01 tå je e bara lungt bakit en bra hälg å sedan mommos på kveeldin Tisdajin 25.01 så je e heijmsiidor fråån början ti slut om man säger så, e je int na skola hälder så Onsdajin 26.01 var e å heijmsiidor m.m på dajin sedan kveeldin var vä hon bäst Susanna <3 Tosdajin 27.01 tå je e no dödast dajin om man säger så men entå bra att e böri var hälg .. Fridajin 28.01 så böri me att föst far me papp på Fm-skidning ti Vörå å he va no na som man int får va me om na ofta jer omkring iallafall så å tär träffa vi mytchi fråån pappis jobbe m.m å feg skååd på skiidas i form åv finlands elit skidarer. Sedan baket he så heijm men via pizza ett na pizzor å sedan heijm å jet å bakit he var e att skååd på bilder/videor som ja ha filma å teijji undi dajin i Vörå, bakit he var e att fix se färdi fö en hälg som böri vä Susanna å ja iofs slutar tär å men men mytchi anna å ... nåja kveeldin så som sagt ti Susannas föst å sedan ut på byjjin(Sååndom) å stan(Vasa) å ja trevligt no sedan å skååd film ti S å ja tå var e natten å ja he behövs no extra sömn fö att årka me he som komma skall. Lödajin 29.01 Böri lungt vä S å sedan så na ca kl 01 elo na kring he så tå je vi start klar mot "Stor stan" Närpes å föst så var e att fa ti Susannas fammo å faffa i Töjby å tär va faster hennas fråån korsnäs å sedan så tär var e tå lete allt möjligt å kaffe m.m å sedan tå va no kl kan va kanske en kl 16 nainting så var e tå att fortsätt inn mot Närpes centrum å sist å slutligen lömnar vi i Kåtnäs tå för e je tedan som on je heijm så å tär så träffar vi på Papp hennas å lilla syster å Hundin Ludde å fråån början jeg allt no okej, sedan tå koll runt lete å såde å sedan tå jet na lete mat å baket he tå var e att får på na sorters rundtur i Närpes å ja veij int hu mycthi ja ska säg om e men iallafall så he som va nytt så va ju att skååd Ya fd Vocana yrkesskolan å sedan tå kyrkstallan å vissa ar bya skolor å butiker elo bya bodar kall e va man vill... Sedan tå var e att kör ut ti Nästan skären deiras vä "Våtungin" elo na åt he hålle å sedan tå å hälst på moster hennas i Pjölax å sedan tå tär på kaffe m.m å härligt he å. Ti slut tå var e att kör via Bäckliiden via Lindskök å vidäre i Vargberge som je e skidcentrum å tär jeg vi tå ut me Hundin ludde så att han feg lete friisk luft å ja vi å förståss ;), Bakit he tå så var e att far heijm ti kåtnäs på nytt tå å tå je å Mamm hennas heijm fråån arbeijte så all je heijm. Ti slut tå så var e en kveeld i kåtnäs me hon bäst + hennas familj å ja bra vort no he å.. sluta me na film skådas han kveeldin tå... dock tyckt int ludde riktit om att jag å Susanna såt upp å skåda film fö an kom gang på gang upp å skäld åt ås å vela säkert att vi sku ga såv 😉 annos så tär slutar han lödajin <3. Såndajin 30.01 så var första gangon man vaknar upp i Närpes men he härligast me he je entå att få vaken upp breijver hon man Älskar <3 å om enn he va lete annorlunda natt så såvd no vi båd bra å he behövist no me tanke på att e va dajin fö Examenskaffe elo va man ska kall e å å he behövs no kraft å bra sömn föri he.. så vort härligt början tå sedan så börja folk kom tå typ kl 12 elo na å fråån he så kom e meijr å meijr en good stånd så gott om Närpesarer men å anna folk, så feg fram fö allt träff maang bekant men å en deil släkt ti Susanna tå så en härlig å fram fö allt en da som man komber att glöm seint fö he je e me he mästa som har att jär me Susanna å me så ja tack ti all som va tär å sedan å e stort tack ti all som jort honje hälgen ti en minnesvärd å speciell hälg. men såndajin va ju int slut me hede int utan tå all hadd furi tå så vort e att böri pack ihop tå he som sku me å sedan tå na strax föri kl 20 vort e tå start mot Vasa å Melmo å tiid kom vi tå utan na som hälst problem å ja tå vort e att ta e lungt en nager tiimar tå å kort sagt om he slute så ja att he komber ja att minns leeng å he som vort sagt m.m tå fö he vort så toppen avsluting he på en annos så bra hälg så 😉 Hede va honje vekon tå å som ni läser så ha e händ mytchi speciellt fridajin - såndajin å om enn heje je miin egna blogg så vill ja entå för fram en hälsning å e stort tack speciellt ti Susannas Föräldarar å Syster Camilla å ja Ludde å sedan så ni som ja just nämnd ska å veijt att jag personligen je åv han åsiktin nöög meijr att Närpes je no en fin lintin stad 🙂 Sista ja säger jer så je tå Susanna <3 Falktjin Love you For3ver 😉 /Falktjin

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *