Archive for februari 2011

Sååndom Tvs Sändningar fö februari je uvi å ja endast en veko åter på hanje månan

Gokveeld !

Nöög tå så var e fö engans skull int riktit en heil veko jer fö seinast skreijv ja om tisdajin å nöög je e tiisdas kveeld så var 6 dagar nöög tå iställe engang 😉

Nåja he om he nöög drar vi entå igang jer tå från onsda 16.02.2011

Onsda 16.02 så tå va e bara en lungn da å tå händ e int direkt na int, na heijmsiidor å na tåli men int na anna
Tosdajin 17.02 så va e å en lungn da kan man säg fö int händ e direkt na tå hälder int
Fridajin 18.02 börja e me att föst för mamm ti läkarin å sedan ti jobbe å sedan så händ e int direkt na tå å sedan kveeldin vort e att va heijm å ta nain öl å na å sedan to he slut..
Lödajin 19.02 händer e int na på dajin , sedan kveeldin var e att föst fa ti Susannas å koll läget tär å sedan mot sååndom å tär träffar vi på na sååndomboar tå å sedan så händer e int så mytchi tå int… na ti solf å na tåli men for mot abc na kring kl 22 å tiid å jet tå å sedan heijm ti Susannas å ta nain tier å skåd na film å sedan böri e va natten tå 😉 härligt å såmn breijver hon man älskar <3 Susanna.

Såndajin 20.02 böri att man vaknar upp tär man allti sku vela vaken upp alltså breijver My love <3 Susanna å sedan tå så var e bara nain tiima åsedan heijm ti me å på pappis kalase som han hadd tå å tär träffar vi miin släkt tå ;), baket he tå så je kl så mytchi att e var att far mot sååndom å sååndom tvs sändning … tiid komber vi ca kl 17:40 å tär je nästan all fädit på plats så var att förbred fö sändning å kl 18:30 startar ja tå direkt sändningen å allt jeg no priima fö utom att e vort lete omkasta i progamme men he får man räken me på lokal -tv… sedan tå bakti sänding var e att far ti Susannas åter en litin ståånd å sedan hon å såv å jag heijm ;)…

Måndajin 21.02 je e no i stort dött, bara me papp å köper en telefon åt han å sedan på kveeldin ti mommos me mamm
Tisdajin 22.02 händer e int na på dajin, kveeldin skola å ja nöög siter ja tå jer å skrivar heje 😉

Åter en veko som ha vuri toppen tå ha vuri me Susanna en deil tå åter 😉 sedan så hälgen vort heilt super entå 😉

Ti sist tackar ja fö ti som a jort honje vekon minnesvärd åså sörjer ja me ti som sörjer baket he som händ i lödast i Sååndom :(…

Sedan så Susanna sku bara veijt va ja Älskar te å hu syöt å vaker dö verkligen je.
Love You <3 For3ver Susanna <3 Falktjin.

/Falktjin

Je onsda tan 16.02.2011 nö tå..

Hej!

He ha hinda var onsdajin nööög reijj å he betyder att e je bara två dagar ti hälgen na meijr så snart je e hälg på nytt tå e varv, men e va int he vi sku ta upp nöög utan e va vekon som a vuri somvi ska ta upp nöög å tå var e fråån 07.02- 16.02 om vi ska ta e så 😉

Månda 07.02 så  böri vä Susannas å en lugn da händer int direkt na.. får e samtal na ca kl 17 elo na åt he hålle å tå komber e fram att ja ska på jobbintervjuv på onsda kl 12:00 ti Anvia.. he i stort va som händer på han dajin sedan kveeldin bara lung vä susannas me na film m.m å tär slutar han kveeldin/natten.

Tisdajin 08.02 böri å vä S å tå händer e int så mytchi hälder men e skönt he å me hon bäst <3 så jär int så mytchi ,sedan så kveeldin tå så var e att far ti sååndom på  möte ti sååndom tv å ja repris sändning å .. sedan  slut tär å kort ti S baket he å sedan heijm..

Onsdajin 09.02 stiger ja upp kring kl 10 å sedan iväg ti Anvia ti kl 12 å tär jeg e tå ca 2 tiimar å baket he en vändo ti solf vann ja tänkt beställ na greijjor men vort int na åv he tyvärr.. såså men sedan tå heijm å ta e lungt å sedan på kveeldin ti sååndom ti farbror/kusin å sedan fammos å ja tär tar he slut..

Tosdajin 10.02 e ja int 100% friisk men hadd låva mommo att kom å fix me na snöön så vort he tå å e jeg no bra… sedan tå int na destu meijr han dajin heijm å ta e lungt.. å såv tidigt..

Fridajin 11.02 tå böri hälgen å tå je e lungt på dajin int na alls å jär m.m sedan kveeeldin ti Susannas å tär var e na film m.m å tär slutar han dajin 😉

Lödajin 12.02 så böri tå vä S å föst var e att fa på na mat å sedan ti minimani na kort å sedan ti Moster miin å tär händer e na smått sedan tå ti sååndom å sedan ti brändö å på in inflyttnings fest å sedan vort e att för na folk tedan ti krog å sedan åter ti sååndom å sedan ti stan å jet å tå plock upp kusin å Anton å för ti ti sååndom å heijm me rästen å sedan ti stan å direkt ti Susannas å isäng å tär slutar e …

Såndajin 13.02 je e en lugn å härli sånda vä bryyde… Love 110% <3 Susanna   😉

Månda 14.02 = Vändagen/allahjärtans da så lungt på dajin bara ti mommos å sedan på kveeldin ti hon bäst Love you Susanna 110% <3 😉 härliast kveeldin på teijje månan ja ha känd te 😉 film m.m sedan natten å tär slutar he …

Tisda 15.02 böri vä S å tå je e lungt å härlig som allti tå man vaknar breijver <3 Susanna  å sedan tå så lungt å sedan skolan på kveeldin å tär slutar he … he va honje vekon tå.. rästen tar ja upp näst veko… 😉

Ska ja säg na om honje vekon i kortheijt så kan ja säg att början å slute va vä hon bäst i stort sätt så he e super bra…

110% Love in air <3 Susanna  😉  å Tö e så syöt å härli så ord räcker int tel fö he 😉 <3 Love You For3ver    <3 Susanna 10.10.10 Falktjin <3

/Falktjin

He je ny vecko åså ha e å vort ny måna..

Hej!

Ska jer ta upp nöög tå seinast veko alltså 31.01 -06.02 så ni får läs he nöög tå.. men he kae n ja säg att he komber int att var så langt som e vort seinast vekon fö tå va e ju na extra så 😉

Nåja böri me 31.01 tå alltså Måndajin å tå händer e int direkt na fö utom att tar e lungt på dajin å ti mommos på kveeldin..
Tisdajin 01.02 tå var e föst att far ti Susannas fråån måronin å sedan tär ti skolan kl 18 å sedan tå skolan å baket he tå heijm.
Onsajin 02.02 så je e no bra dött i princip..
Tosdajin 03.02 var e att för bilin ti service föst å sedan heijm å fix me na heijmsiidor å tåli.. sedan ett bilin å sedan heijm å jet å baket he tå far ti Susanna å tär var e att skååd na film m.m å sedan slutar e tär
Fridajin så böri vä hon tå å ja tå far vi föst ti sååndom å tar na bilder å na tåli å sedan tå ti stan å jet na å sedan ti stenhaga å koll på telefoner å he var in telefon köpt (Susanna) å baket he tå ti sååndom på nytt å ti fammos å sedan tå ut på byjin å stan m.m sedan ti Susannas å koll na film å na å sedan tå e kveeldin slut…

Lödajin 04.02 så vort e föst att far ti Vörå ti Lotlax å lag bort na snöög åv na tak å sedan på pizza ti bändö å sedan heijm å ta e lungt å sedan lungt rästen åv dajin/kveeldin fö utom att Wlan stärvar å att heila Adsl-modem fittas så satans så internet int je na att ha, så var att skaff nytt..

Såndajin 05.02 je e lungt på  dajin sedan kveeldin så var e att far ti sååndom å sååndom tv å tär je e live sänding me na anvia gubbar om na fiber…  å så mytchi kan ja säg om he att he kanske vort en åv bästa sååndom tv sändningan om e var ti na he som ja tala me gubban på anvia om… måst tack Mats Anderssen om e var ti na, sedan tå baket he var e na kort ut på stan å sedan ti Susannas å tär vort e na film skådas… å sedan slutar kveeldin/natten tär å ja fortsätter nästa vecko tå…

Såså en riktit super bra viik å ja om hede på sååndajin var ti na så var ja glad, men återkomber me he sedan.

Ha in bra veko nöög å tack fö seinast vekon såå… Susanna <3 Falktjin Love you For3ver 😉 .. Susanna je syöt 😉

/Falktjin