Ha vuri dåli me att uppdater ,men he e fö att ha händ så mytchi..

Hej! He je nöög så att ja komber att jer föst såde i stort ga junom va som händ millan tisda 15.03 – månda 21.03 å sedan bakit va som ha händ seinast vekon alltså fråå 22.03 – ida 27.03… Tisda 15.03 böri lungt sedan var e skolan på kveeldin å sedan int så mytchi anna Onsda 16.03 je e no bara dött å int så mytchi alls på gang… Tosdajin 17.03 händer e int na va minns åv värde Fridajin 18.03 je e dött på dajin å  sedan på kveeldin var e att ta nain Lödajin 19.03 je e dött på dajin sedan kveeldin var föst vä hon bäst å sedan ut åpå å ti slut åter ti Susannas tå å tär slutar han dajin Såndajin 20.03 jere dött på dajin sedan kveeldin sååndom tv sändning sedan ti Susanna å tär slutar kveeldin me na 24 skådas å sedan slut på hon vekon Måndajin 21.03 böri vä hon bäst föst å sedan heijm na kort å sedan på kveeldin ti mommos.. He va alltså förr vekon hede tå härlig veko he å men honje vekon å no sleijji både honde vekon å fleijr ar å 😉 <3 Susanna Tisdajin 22.03 så tå händer e int na på dajin direkt sedan kveeldin var e att far ti skolan å sedan bakit he så var e att far direkt i Susannas å tär slutar kveeldin tå å he var rätt tidigt fö ska upp på onsda tidigt så Onsdajin tå böri kring kl 10 å sedan kring kl 11 var e att böri fa mot Närpes tå å tär je vi tå lete bakit kl 12… sedan han dajin så i stort så var e att far ti Susannas familjenas stugo å ut ne smått tär me hundin…sedan å häls på hennas moster å na tåli på kveeldin var e fa å häls på faffa hennas som je in på bädden å ja baket he för Susannas syster ti nain å baket he heijm å ömsand in stånd.. sedan tå baket he hämta hon å mamm deiras å sedan heijm tiid tå… tär var e lete alltmöjligt… men mytchi fixas å trixas kring Camillas blogg å he veijt ja att hon hadd vänta på å va tacksam fö he 😉 allt he tå.. var att ga såv tidigt tå tå ska upp kring kl 07:30 följand da tå ska ma ludde(hundin) ti veterinärin ti kl 08:45 så så men allt gar no priima… Tosdajin 24.03 så böri tå som sagt me att far me ludde ti veterinärin tå å sedan heijm tå me han å tå var e att va heijm stor deil åv dajin fö utom tå mot ettmiddajin tå var att fa ti lokal-försäkring föst å sedan ti bädden å häls på Susannas farfar å baket he ut me ludde en kort vändo å sedan tå heijm åter ömsand en stånd tär Camilla komber heijm fråån skolan å tå var e na mat å ja sedan böri e så Läs mer…

Allt rullar på nöög som alldri förr … mitten på mars m.m

Hej! E nöög tisda tan 15 mars 2011 så mars je halvvägs nöög tå så snart böri e no dra ihop se ti våren i år å 😉 Nåja skaböri nöög tå fråån tisdajin 8.3 å tå så hände int så mytchi direkt på dajin ,bara att va heijm.. sedan kveeldin så vort e föst att far ti skolan å sedan baket he å hämt Susanna från jobbe å sedan heijm ti hon å tär vort e na film skåda m.m å tär sluta he tå.. sedan heijm tå å såv.. Onsdajin 9.3 böri me att lag se färdi att far å fix en dator å sedan tå iväg mot sååndom å tär så gar e heila dajin tå sedan å ja tär tar han dajin slut tå.. Tosdajin 10.3 händer e int direkt na bara ti mommos å skåt na snö å sedan lungt på kveeldin Fridajin 11.3 så var e föst att far me moster på na mat å sedan å handel na å baket he ti mommos.. sedan baket he var e att far ti  Susannas <3 å tär je e lungt tå först å men så funderar vi på om ska far ut elo int  å ti slut så var e att far mot sååndom tå å ja he e no en heilt okej kveeld måst ja säg he å runt kl 01 e vi tibak vä S å tå var e na film skådas m.m å sedan å såv å sedan tå slutar e tär 😉 Lödajin 12.3 böri tå tär fridajin sluta alltså vä Susanna å ja he böri lungt å sedan tå händer e int så mytchi på dajin sedan mot kveeldin var e att far ut tå på nytt å tå händer e allt fråån lan ti dansgalo m.m så var en deil köras men entå int fö mytchi 😉 så en bra löda å e händer ganska passlit mytchi… sedan tå via abc å jet na å sedan ti Susannas tå å tär var e na solsidan skådas å sedan var e att ga å såv baket in händelserik lödaskveeld 😉 Såndajin 13.3 så böri e me att såver rätt leeng sedan mot sååndom å ta na bilder å sedan baket he en sväng ti fammos å sedan ti Susannas å lag na mat å sedan slutar åter en da tär tå vä hon bäst <3 Susanna 😉 å skådar na film m.m å sedan var e natten tå å tär slutar he… Måndajin 14.3 böri å vä hon bäst <3 dock je he bara en kort da fö hon ska på jobb så var att far heijm tå på dajin 😉 å på kveeldin tå ti mommos å sedan slut på he. Om ska sammanfatt honje vekon å hälgen så kan ja säg att he börja lungt men entå bra men sedan fråån friidajin ti måndajin så vort e så bra som e kan va tå man får va me hon man Älskar fleijr dagar i sträck… å både såmn Läs mer…

Tidin gar å he je en veko in på mars 2011 nö tå..

Hej! Nöög tå a vi kumi ti tan 07.03.2011 å he betyder att vi je exakt en veko in på mars år 2011… Men nöög sku vi int tal om he utan vi sku tal om hu seinat vekon ha vuri 😉 Tisdajin 01.03.2011 så böri vä Susanna å sedan tå var e att far heijm tå hon far ti jobbe 😉 <3 Onsdajin 02.03.2011 händer e int direkt na alls… bara na jer heijm å ti mommos å tåli… Tosdajin 03.03.2011 je e dött föst å sedan var e att ga me mamm ti morbror menn… å ja baket he je en rätt bra kveeld om enn jer heijm Fridajin 04.03.2011 var e föst att far å handel me mamm å sedan heijm kort å sedan ti mommos me he vi handla å sedan lag ner na snöög åv tatche m.m sedan heijm  å jet na å lag se fädi åså sedan mot Susannas tå å tär slutar han kveeldin me na filmskådas… Lödajin 05.03.2011 böri att man vaknar breijver hon bäst å underbaras gröbbon Susanna <3 😉 å sedan tå int så mytchi åp dajin men sedan ut på kveeldin å tå händer e na lete meijr som ex ti sååndom å melmo m.m å sedan tå typ na kl 03 elo an tåli var e att far ti Susannas tå å tär slutar kveeldin/natten.. int 100% bra fö me men.. Såndajin 06.03 böri tå tär e sluta på lödajin å he va int så fullt bra tå fö miin deil men annos bra men härligast natten/måronin hittils me hon bäst Susanna <3 Älskar te… nåja lun da m.m skippar sååndom tv pga sjuk , var filmskåda iställe me hon bäst <3 härligt he me syöt Susanna 😉 Måndajin 07.03.2011  så lungt föst å sedan tå på kveeldin ti mommos  å he allt Nåja he om hon vekon tå… åter en härlig veko men en otroligt underbar hälg me å vä hon bäst Älskar te Söta,underbara Susanna <3 å Tack fö stöde m.m från ni har å … /Falktjin He va tå honje vekon he

Sista dajin på februari 2011 nö tå ..

Hej! e je måndajin tan 28.02.2011 nöög å he je sista dajin heje åre he tå på februari så e ha gaji två månar på heje åre nöög tå reijj 10 åter tå 😉 Nåja ska ta upp seinast vekon nöög tå jer fråån onsda 23.02 ti ida 28.02. Onsda 23.02 så  händer e int direkt na anna enn att far ti sååndom å ta na bilder å sedan på kveeldin var e att far ti hon bäst Susanna tå 😉 Tosdajin 24.02 så var e att far ti fammos me papp å skååd na skidas å sedan på kveeldin så händer e int direkt na … Fridajin 25.02 je e både upp å ner gangar men sedan på kveeldin var e att far ti Susannas tå ;)<3 å tär slutar han kveeldin/natten tå Lödajin 26.02 böri tå tär vann fridajin slutar å he je på fleirj viis en annorlunda da.. sedan kveeldin böri tär tå men sedan far ja ut mot sååndom tå å he händer både he ena å andra bla heje (läs meijr) åså vissa ar saker… sedan tå je han kveeldin/natten slut å heijm ca kl 02:30 Såndajin 27.02 händer e int direkt na bara lungt, försökar få na data problem löst men e gar int riktit bra he int 🙂 å tär tar han dajin slut.. Månda 28.02 så var e föst att far ti mommos på dajin.. sedan mot kveeldin ti hon bäst å sedan ut ti sååndom å ta na bilder å sedan ti fammos å häls på faster som je heijm fråån Åland. He ha åter vuri in bra veko å me hon bäst åter tå som sagt en heil deil 😉 Susanna e så syöt å gullo 😉 Love you <3 Susanna <3 Falktjin /Falktjin