Nöög je e tå sista vekon i april..

Hej! Nöög tå så je e tå sista vekon i april som börja ida elo ja he je 1 maj på såndajin men iallafall så säger vi såde 🙂 Nåja tar tå upp fråån tan 20.04 fram ti ida 25.04 så int fullt en veko nö tå men iallafall Onsda 20.04 så tå händer e int så mytchi på dajin.. sedan kveeldin var e att fa ti hon bäst Susanna <3 å tär slutar han kveeldin tå 😉 Tosdajin 21.04 så böri breijver hon bäst tå å ja sedan så händer e int så mytchi hon far på jobb å jag heijm Fridajin 22.04 laangfridajin böri me na däck bytas på pösön å sedan tå na mat å baket he tå ti hon bäst <3 å täär tå en stånd sedan baket he så var e att far ut å koll läget na smått å träff na folk m.m å sedan heijm ti hon å tär tå slutar han laangfridajin Lödaji 23.04 böri breijver hon bäst å ja int så mytchi na mat å sedan mot sååndom å föst koll på påsk festin vä lokalin m.m sedan ner en stånd ti Kronviik bara hon å jag å baket he ut å träff na folk… var na köras men å na lete på en fest på näse å sedan stan å baket he na köras å ja sedan tå heijm ti na ca kl 02 elo va on je å tå koll na film å sedan å såv tå å ja tär slutar he 😉 Såndajin 24.04 böri åter breijver hon bäst Susanna <3 sedan tå je e lete kort vä hon å sedan tå ska hon i jobb å jag far heijm å tär var e tå lungt föst sedan mot fammos å sååndom å baket he tå heijm å ta nain goudan å tär slutar han kveeldin Måndajin 25.04 alltså ida så börja lungt sedan na mat å baket he ti mommos å sedan tå heijm å jer slutar hanje dajin tå En härlig fösta pååskveko me te Susanna <3 😉 Golle mett så je  e å he komber e va 😉 /Falktjin

Nöög tå je e tan 19 aprill å påsk je snart jer..

Hej! He ha nöög tå hinda var tisda kveeld tan 19 april å he betyder bla att sååndom tvs sändningar fö april 2011 je uvi å att e je påsk om en nager dagar å att baket he bara en veko tel så je e 1 maj…. Nåja ska nöög tå ta upp fråån 12 -19 april jer Tisda 12.04 så e ja bara heijm på dajin å sedan på kveeldin var e att far ti korsnäs i skolan å baket he händer e int så mytchi meijr han dajin tå Onsda 13.04 så je e dött på dajin sedan kveeldin var e att fa ti Susanna å tär händer e int så mytchi skådar na film m.m å sedan slutar e tå tär Tosda 14.04 böri breijver hon bäst å han dajin je en super bra da m.m å han kveeldin slutar å på sama ställ som föregåend kveeld tå Fridajin 15.04 så böri å breijver hon bäst å sedan int så mytchi.. hon i jobb å jag heijm på kveeldin å byt na däck åt moster Lödajin tå så je e dött på dajin sedan på kveeldin var e att fa ti hon bäst å sedan tå tiid en ståånd å baket he tå ut na tiimar hon å jag å sedan heijm ti hon en stånd å baket he lömnar hon heijm fö ska i jobb följand måron så… sedan så e jag ut tå na tiimar å heijm kring kl 03 å tå var e att såv Såndajin så e dajin lungn sedan na ca kl 16 far ja mot Susannas å tå tär na kort sedan  ska hon å röst å baket he far vi mot sååndom å så småningom sååndom tv å tär je e i full gang me förberijdelser fö direktsändning Artinstin/sångarin Hans Martin ska va me i direktsändning så je lete extra arbeijt föri he … sedan tå var e sändning å jag å Susanna tar hand om kamerona fö fösta gangon fö hon tå på en live sändning men priima jeg he me michael  bakom spakan å bjarne på ljude å alla ar å sedan tå gar sändningen vidäre å na ca kl 21 fa vi tedan å tå ti susanns å tär var e na filmskådas m.m å sedan slutar e tär tå Månda 18.04 så böri breijver hon bäst så en super bra början på vekon he tå.. sedan tå na lete fixas vä hon å sedan na mat å baket he ti stan en vändo å baket he heijm ti susannas å sedan tå var e att ja far heijm Tisdajin 19.04 böri e tå me en lungn tisda dag å sedan kveeldin i skola å nöög baket tå så je ja jer heijm tå å jer slutar hanje kveeldin En härli veko åter tå <3 Susanna Golle mett e så Snygg å Gosi <3 /Falktjin

E a gaji 6månar nöög tå … men int je e slut int :D

Hej! Je nöög tå snart halvvägs inn på april så gar meijr å meijr mot våren å såmarin heila tidn elo ja våren e no jer men iallafall… nåja he om he nöög ska ja ga meijr ti va som ha händ seinat vekon tå … Månda 04.04.2011 så e ja heijm å direkt från måronin alltså typ kl 10 så var e att far ti mommos å sedan me hon ti stan å fix anvia aktien hennas sedan kveeldin var e att far ti hon bäst åter tå 😉 tär slutar han kveeldin tå <3 Tisdajin 05.04.2011 böri me att vaken breijver hon bäst Susanna å sedan så händer e itn så mytchi tå .. men sedan tå mot kveeldin var e att far ti sååndom å föst å ta na bilder sedan ti ca kl 19 ti sååndom tv på repris sändning å möte… sedan tå ti Susanna <3 å tär slutar he tå me na film skådas m.m Onsdajin 06.04 böri vä hon bäst å sedan tå heijm å tå var e lungt… Tosdajin 07.04 je e bara lungt tå händer e int direkt na alls Fridajin 08.04 så e dajin lungn sedan kveeldin var e att föst fa ti Bryyden å va tär kort å sedan fö hon ti b:hallen å sedan sjölv far ja mot sååndom å fammos å tär je ja tå en stånd å sedan ut lete på byjjin å sedan tå baket he så var e att fa mot stan å tå e på vasklot ringer Susanna så tå var e att fa ett hon ti b:hallen å baket he ti grill ett na mat å baket he tå var e na stass köras å sedan var e no köras lete hiid å tiid bla ti krogen å ti västervik var e na varv å sedan seinan på natten var e att fa heijm me di ti sååndom tå å baket he ti Susannas å tär var e nain goudan å sedan var e att la se å såv tå baket en härli da om enn lete annorlunda men he händ mytchi iallafall Lödajin 09.04 så böri e tå me att vaken upp breijver hon bäst å sedan tå föst e varv i stenhaga å baket he tå heijm(ti Susannas) kort å baket he tå var e att fa å jet na ti Söderfjälsrestaurangen å baket he tå var e att fa ut på fjälin å koll på uvisvämningar å all fåglar som ha kumi tiid reijj i vår… sedan tå je e dött en stånd sedan ti abc en vändo å baket he å koll en vändo å sedan tå ti en hemma fest å tär lömnar man en stånd å sedan tå så var e att för na folk ti en fest i brändöjjen å baket he tå ti sååndom å för heijm na folk å sedan tå e sista varv i brändöjjen å baket he tå e kveeldin slut ut åpå men e fortsätter no na tiimar vä Susanns Läs mer…

Nöög je åter en veko uvi å all skämt je föbi å :D

Hej! Nöög tå a vi kumi ti tan 04.04.2011 alltså 4 dagar inn på aprill 2011 å e böri var våren nöög så vetja e ska var ti såmar i år å … Ska jer nöög tå ta upp fråån tan 28.03.2011 ti 03.04.2011.. Månda 28.03.2011 tå je e dött bara.. int na anna enn ti mommos på kveeldin Tisda   29.03.2011 så tå vort e att stig upp typ kl 08:30 så lag se fädi att far ti melmo åsedan böri flytt saker ti sandviken å  tiid gar iprincip heila han dajin tå åt ti he… å tär i sandviken slutar dajin å 😉 me Susanna <3;) Onsdajin 30.03 böri tå me att fösta gangon vaken på nytt ställe me härliga Susanna ;)<3 å sedan baket he så händer e int så mytchi anna enn att var na uppapacking föst å sedan ut på stan me <3 in stånd å sedan tå lungn hemma kveeld me hon.. som slutar tär tå 😉 Tosdajin böri tå åter tär tå.. föst var e att far å städ ti melmo å sedan mot stan kort å sedan ti sandviken åter tå å tär var e na mat å tåli… sedan så var e åter kveeldin tå å slutar åter tär… Fridajin 01.04 böri å tär me Susanna å men e var int så langt tå hon ska på jobb men a entå vuri in priima veko me hon bäst om enn e a vuri flyttning m.m sedan tå heijm å heijm rästen åv kveeldin å natten tå Lödajin  02.04 je e lungt på dajin sedan var e att far föst mot Susannas å  tär in stånd å sedan tå ut tedan föst mot sååndom å sedan på seinon mot solf å stan m.m händer allt fråån fester m.m han kveeldin om enn Susanna far heijm kring kl 23 tå on ska upp i jobbe ti kl 07 så 😉 Såndajin 03.04 je e lungt å från början sedan mot Susannas å sedan baket he ti sååndom tv å fösta sändningen i april 2011 tå å jag skött he tekniska fö att få ut i sändning.. sedan baket he å ut å koll stan å sedan ti Susannas å tär slutar e tå me en lungn kveeld å sedan far ja heijm fö ska ut på anna på måndajin så 🙂 Honje vekon ha innehaldi bla flyttning å fester å sååndom tv men fram fö allt tö Gose mett Susanna <3 😉 /Falktjin