Falktjin bloggar åter…

Gokveeld! Nöög je e sein måndas kveeld tan 25.07 å he betyder att vi je inn på sista vekon i juli år 2011 å he me andra ord så betyder att såmarin je i full gang nöög å snart böri e ga mot höstin meijr å meijr 😛 Men nöög om sku ta lete kort om va som ha händ seinat tidin tå fö me å ja min flickvänn fö han deilin å 🙂 Böri fråån mitten på juni tå… Tå så händer e in  så mytchi föst men sedan tå så böri e närm se messåmarin tå å hon hälgen var en skären å skärifester m.m om vi tar he kort.. he e en åv ti bästa hälgan hanje såmarin he å tå int bara me tanke på att e je såmarins höjdpunkt utan å me tanke på hu mytchi folk som vi träffa å allt va som händ e no få hälgar som slår he he men som sagt he e allti na speciellt me <3 Susanna å he oberoend om e je hälg elo va e je … nåja tå e vi uvi messåmarin tå åså böri en ny veko å sedan tå på natten ti onsdajin hon vekon så tå var e att far på fösta reijson ilag me <3 å tå bjer e åv ti Åland tå å tiid komber vi tå på onsdajin kl 14:10 å tå möter fasters sambo robban ås vä hamnen å baket he far vi ti teiras lägenheijt å e je he som komber att va vårt heijm rästen åv vår tiid på Åland. Rästen åv han dajin så var e att träff andra faster miin å hennas sambo samt kusin miin å hennas pojkvänn + teijras pojk måns som je 2 år å baket he tå var e att fa å häls på ti in annin kusins arbeijt å tär var e en goudan att drick å sedan heijm ti lägenheijtin. Sedan tå följand da så kör vi runt på Åland å kolla bla Bomarsund,Getabergen å Eckerö å sedan ut lete på stan baket he.. åså natten.. sedan baket he följand da alltså fridajin tå så var e lete på stan föst å sedan tå mot kveeldin ut ti fasters villa på sätholman å tär je vi ti löda kveeld å tå far vi ti lägenheijtin å fixar tel ås åså var e utgang fö att koll kroglive lete på åland tå å föst var e Indigos å sedan var e Arken elo Arkipelag som e heijt å heijm tedan ca kl 02 om ja int minns feil… tå så je e sista natten om man säger så fö följand natt alltså natten ti Måndajin så var e att far heijm åt… men såndajin så hindar vi me att far på kusin mins kals ti jomala åså en smålo ut på mariehamn å koll na lete åså sedan ta e lungt sista tiiman föri vi ska böri ga mot bussin som tar ås ti hamnen å tå far färjon Läs mer…

Bloggin je uppdatera nöög åter tå..

Hej! Ja ha nöög uppdatera bloggin me lete ny design m.m men miin riktiga heijmsiido komber att kom så småning om på niklasfalk.net men he drar lete ut på tiidin enn innan ja får allt fixa me he men e komber så mytchi kan ja låv men int når… sedan så bloggin så komber att uppdateras meijr nöög tå ja har meijr lust fö he åter en gang men hu leeng ja har he veijt ja ju int men så leeng e halder i se komber e komm meijr.. /Falktjin

Tå e man heijm tå åter sedan nager dagar tibak..

Hej! Nöög je man åter heijm jer i Vasa tå å he komber man att va nöög rästen  åv såmarin elo ja ti skären komber e no att var att far na men annos så jer runt vasa bara int na länger bort… a vuri på en reijso ti Åland som ni kanske ha läst jer på bloggin å vissa uppdateringar på  fb ha sagt he å å he a vuri skönt att få va bort fråån vardajin nöög en nager dagar elo janästan en veko va e tå e va fråån onsda ti månda så å jag å susanna å fö han deilin tyckt e va en bra första reijso fö ås å säkert komber e att var nain fleijr reijso tiid na i fram tiidin… Nöög tå ska ni få en nager Ålands bilder jer.. meijr komber att kom na seinan å na inlägg meijr inngåend om va som händ å va vi jord på Åland komber å …   Men härligt va e å spec tå me te Susanna <3 Golle..