Mitt i in veko nöög tå å lete anna å..

Hej! Nöög så e vi mitt in i e månads byte som händer åmmåros io me att a var september å he betyder att höstin e jer på allvar å sedan så komber sååndom tv att böri me sändningar tan 4 september alltså på såndajin så ni var ta å koll in he tå på såndajin sedan. Annos fö egen deil så ha e händ in deil bla så ha ja fått bort skrote fråån gålin alltså volvon å nöög e min bil ja kör me i priima skick å ja he finns int na stora saker som behöver järas på han nöög utan e bara å kör som gälder så jag e nöjd me tanke på he å såklart e ja å nöjd me att ha världens bästa flickvän Susanna <3 Golle 😉 He om he nö tå… sedan så nöög he som e åter åv honje vekon så föst onsda tosda händer e int na direkt att ta upp.. fridajin så var e att far ti skären på eftermiddajin å va tär heila hälgen tärt e var sååndom tv på såndas kveeldin kl 18:30 kör vi igang me sändningar fö höstin 2011. He va he ja vela få sagt nöög… <3 Golle Susanna 😉 Puss å Kram åpå de 😉 /Falktjin

Skärisäsongen böri va uvi å nöög je å en veko uvi..

Hej! Nöög je e sein sånda kveeld 28.08 å he betyder att augusti böri snart va slut å me he så böri skärisäsongen å va uvi snart men int rikti enn men entå snart.. nåja va int he sku ta upp nöög utan lete hu seinast vekon ha vuri… Om böri fråån början så böri e lungt å int händer så mytchi anna enn att fa ti mommos på måndajin å sedan tisdajin så var e dött på dajin sedan baket så var e att föst far na kort ti stenhaga me <3 Golle å baket he på höstins fösta sååndom tv möte å baket he na filmskådas vä <3 å baket he heijm.. sedan onsdajin je e dött på dajin sedan baket he så var e att fa ti golle å vi far ut å ta na bilder m.m sedan na filmskådas åså var e natten ganska tidit fö ska upp tidit på tosdajin tå ska för bilin fö underredsbehandling ti kl 08:00 så å baket he ti sååndom na kort å sedan lete diverse å me <3 ut na å na tåli å sedan int så mytchi meijr natten tå å baket he så je e fridajin å tå händer e int direkt na föst men <3 far på jobb ti kl 14 å jag lömnar vä hon en stånd baket he å  sedan far ja mot fammos å häls på hon å sedan talar ja me na folk men ingen vela ut elo na så far heijm en stånd å sedan far ja ett <3 Susanna fråån jobbe å sedan lete ut på stan me hon å sedan ti abc å jet na å sedan heijm ti hon å tär en stånd å hon lömnar heijm fö ska i jobb kl 07 så men ja far ut na kort å kollar läge sedan far ja heijm ti me å såver å sedan tå lödajin så je e dött fråån början sedan  å handel na ti kveeldin å baket he heijm ti <3  å tär na tå en stånd å sedan var e att far ut å koll läge na smått… Baket he tå heijm hiid ti me na lete å koll läge å baket he så bestämber vi ås att he e ju entå villaavslutning så tå vi veta åv e ställ van e va fest så bestämd vi ås fö att tiid far vi så att e var na fiilis å ja he vort e kan ja lungt säg men he var e oftast me rätt folk så å he va e värkligen int na att e sku a vuri na störr problem elo na utan en heilt priima löödaskveeld å baket he bara å jet na å sedan tå heijm ti <3 Susanna å tär var e na filmskådas å sedan natten… å sedan ida så vaknar man tå vä <3 golle å ja e händer int direkt na hon far ti jobb å jag heijm å sedan så gar e na tiimar å föräldran Läs mer…

In skön hälg på skären å en annorlunda veko je uvi..

Hej! Om böri fråån början på vekon så böri e lungt om man säger som så.. föst måndajin je e lungt på dajin.. kveeldin var e att fa ti mommos å baket he var e att fa ti golle <3 Susanna å tär var e na filmskådas m.m å sedan e han kveeldin slut.. tisdajin tå böri lungt å int händer e direkt na tå int anna en att på stan na kort me Golle.. sedan slutar han kveeldin å hon gar å såv fö hon ska upp i jobb å jag far heijm onsdajin å tosdajin je e bara lungt int na stor saker fridajin sedan så föst var e att stig upp kl 06:50 å baket he na ca kl 07:10 var e att för papp ti abc fö han ska på na fackförbunds reijso ti lappland å sedan tå var e att far heijm å koll läget lete å byt bil m.m å sedan tå vort e diverse saker som har å jär me bilin m.m sedan tå heijm på nytt å sedan tå na ca kl 15:30 far me mamm å här golle å sedan mot juthbacka marknadin men föst mat vä oravais fjäälin… sedan tå jutcbacka å tär tå na timar å träffar na folk m.m sedan heijm hiid å baket he ti <3 Susanna å tär vort e int så mytchi anna enn att ga såv fö sku upp kl 08 på lödajin fö att kom iväg tidit ti skären å sedan så vort e att far å pack ti skären.. sedan tå mot skären å tiid kom vi ca kl 10 na baket he å tär tå heila hälgen ti igår kveeld.. he va en otrolit bra hälg å allt härligt å he tackar ja te <3 Susanna fö annos sku hälgen int ha vort så bra som e vort.. He ha vuri in bra veko å hälg å he ti stor deil tackvare te Golle <3 Susanna /Falktjin  

In skön hälg på skären å en annorlunda veko je uvi..

Hej! Om böri fråån början på vekon så böri e lungt om man säger som så.. föst måndajin je e lungt på dajin.. kveeldin var e att fa ti mommos å baket he var e att fa ti golle <3 Susanna å tär var e na filmskådas m.m å sedan e han kveeldin slut.. tisdajin tå böri lungt å int händer e direkt na tå int anna en att på stan na kort me Golle.. sedan slutar han kveeldin å hon gar å såv fö hon ska upp i jobb å jag far heijm onsdajin å tosdajin je e bara lungt int na stor saker fridajin sedan så föst var e att stig upp kl 06:50 å baket he na ca kl 07:10 var e att för papp ti abc fö han ska på na fackförbunds reijso ti lappland å sedan tå var e att far heijm å koll läget lete å byt bil m.m å sedan tå vort e diverse saker som har å jär me bilin m.m sedan tå heijm på nytt å sedan tå na ca kl 15:30 far me mamm å här golle å sedan mot juthbacka marknadin men föst mat vä oravais fjäälin… sedan tå jutcbacka å tär tå na timar å träffar na folk m.m sedan heijm hiid å baket he ti <3 Susanna å tär vort e int så mytchi anna enn att ga såv fö sku upp kl 08 på lödajin fö att kom iväg tidit ti skären å sedan så vort e att far å pack ti skären.. sedan tå mot skären å tiid kom vi ca kl 10 na baket he å tär tå heila hälgen ti igår kveeld.. he va en otrolit bra hälg å allt härligt å he tackar ja te <3 Susanna fö annos sku hälgen int ha vort så bra som e vort.. He ha vuri in bra veko å hälg å he ti stor deil tackvare te Golle <3 Susanna /Falktjin  

Åter en veko e uvi å nöög je e hälgen å löda tan 13.8

Hej! E je lödajin tan 13.8 nöög tå å en veko ha gaji åter tå en härlig hälg je åter bara nö tå 😉 Seinast veko så a e vort mytchi köras m.m åv fleijr orsaker he ena je att he ha vort en bil affär så kör me na nyan å lete välkan nöög om man säger så om enn he int e na störr bil på he viise men ni får skååd na sedan tå ni siir me va ja har fö bil tå komber no att kom upp nain bild på an na fram uvi endera nöög ihälgen elo na seinan jer på bloggin 😉 he viktigast nöög je att har na att kör me som ja verkligen vill ha så tå e jag nöjd å he e no ar å.. Nåja he om he sedan så  baket he tå så ha e int händ så mytchi.. på tosdajin va e konstens natt å tå va e att far ut på stan å ta nain å sedan baket he på krogen å tär va vi alltså ja  å <3 golle ti kl halv 3 baket he så jeg vi å jet na å sedan tå baket he heijm å heijm va vi na kring halv 4 elo na åt he hålle… å ja baket he tå så igår fridajin så va vi bara ut å körd na smått å sedan så for vi heijm å skååd na filmer å tåli å sedan vort e natten å nöög tå så siter ja jer å a just vuri ti sååndom å fixa en dator å ja kl e 11:14 å <3 golle e i jobbe ti kl 15 så e ömsand en nager tiimar nöög tå sedan var e att va me hon <3 en stånd å sedan var e att fa ut å skååd va e  skeer ikveeld tå i vasa å sååndom m.m men he e klart att ti fageröjjen var e int na utan na anna ska vi hitt på ti som vill tiid får far me buss elo me nain annin men int me me fö ja kör int tiid 😛 Nåja he om he nöög så siter ja tå jer å tar e lungt å baket he tå så var e va e var tel tå måst skåda å höras na …   /Falktjin <3 Susanna Golle mett 😉

Slut på in veko å en hälg å slute nära fö att böri på na nytt..

Hej! Nöög tå je e såndajin tan 7 augusti 2011 å åter in veko je slut å åmmåros böri en ny veko å ja he kan va början på na anna å om allt gar som  e ska… nämligen så bilin min som ja har nöög (volvo 460) så jeg int junom besiktningen å ja får bara kör ti tan 13 na meijr föri måst an va fixa elo så måst ja slut kör me an å ja ha välgd att slut kör me an så täföri söker ja et in annin å lete nyan bil nöög å närmst dagan så komber e förhoppningsviis att var affär tå men va bil e var veijt ja int na enn men återkomber no me om ja ha köpt nain elo int å tåli men he får vi skååd tå sedan. Nå ska ja ta upp lete om hu e a vuri seinast dagan tå iställe 😉 Tosdajin så händ e int direkt na tå va e bara att va heijm å koll läge… sedan fridajin så tå vort e att fa ti <3 Golle Susanna från måronin å sedan va tär ve hon na tiimar å sedan heijm hiid å koll på na bilar m.m men vort int na meijr åv he så föräldran for ti skären å jag å Golle fo ti hon å fix me allt som vi sku ha jort föri for ut som bla mat m.m sedan tå så for vi ut tå å kveeldin å natten så vort e hemma fest m.m å sedan heijm å koll na film å sedan vort e å såv tå å sedan tå så vort e lödajin tå å tå händer e int na på dajin direkt bara me golle <3 Susanna å tar e lungt .. sedan tå var e kveeldin å Golle <3 far i jobb å jag far ut me na folk osv.. en rätt händelseriik löda Såndajin tå alltså ida så ha e int händ na å komber knappast att händ na mytchi hälder så e var e lungt slut på honje vekon…. få skåd hu nästa veko böri tå 😉   Tack all som a jort hälgen bra men speciellt tö Susanna <3 Golle Sötis <3<3   /Falktjin

Fösta vekon in på augusti nöög å allt je på väg att var betär..

Hej! Nöög je e onsda tan 3 augusti å allt böri ga mot höstin meijr å meijr å he komber att var meijr å merijr saker att jär m.m så såmarin böri snart va slut.. Om ska ta e seinat lete kort så seinat vekon så ha e händ både he ena å andra men he som ja ska ta upp så je he att förr vekon så händ e int så mytchi i börjane anna enn att va ti sååndom å na tåli men sedan tå så fridajin va en lungn kveeld ut åpå fö att sku upp rätt tidigt på lödajin fö att fa å koll in Golle <3 som va me å cykla i botniacyklingen så tiid jeg meijr elo minder heila dajin fram ti kl 17 tiidin å baket he tå heijm å lag he fädi fä kveeldin å sedan tå mot golles <3 tiid na kort å sedan tå så såsmåning om böri fa mot sååndom å böri sambel upp folktche som sku me å sedan tå mot fageröjjen å tiid kom vi ca kl 21:30 baket x antal piss/röijk pauser å tär je vi tå ti ca kl 02 å tå var e att fa mot sååndom på nytt å heijm me ti som va me å baket he tå for ja å sötis <3 Susanna ti abc å jet å baket he heijm ti hon å ganska direkt såmnar man baket en händelseriik da å kveeld ;). Såndajin tå så je e int lete millan da om man säger som så å tå je e no lungt heila dajin men kveeldin så far ja me papp på fotboll vps – ff jaro  å he slutar 0-0 me 4802 åskådarer ..  måndajin tå seda så var e att fa ti vörå ti mommos somar ställe å klipp na gräs m.m å jag filmar lete tär å lete runt ut på byjjin alltså lotlax by i vörå tå å sedan tå heijm å fix se i skick  å sedan vidäre ti <3 Susanna å tär sluar han dajin tå… tisdajin så böri tå me att vi far mot Närpes föst töjby å sedan mot kåtnäs osv osv… Närpes heila han dajin tå å sedan mot natten tibak ti vasa tå å tär slutar han kveeldin vä sötis <3 sedan tå ida så vakna vi tär å hon fo ti jobb ti kl 14 å jag heijm å baket he så fo ja ti mommos me mamm å ja he e allt att veijt om hanje dajin.. /Falktjin <3 Sötis å golle Susanna å tack all ar som jort e bra