Skärisäsongen böri va uvi å nöög je å en veko uvi..

Hej!

Nöög je e sein sånda kveeld 28.08 å he betyder att augusti böri snart va slut å me he så böri skärisäsongen å va uvi snart men int rikti enn men entå snart.. nåja va int he sku ta upp nöög utan lete hu seinast vekon ha vuri…

Om böri fråån början så böri e lungt å int händer så mytchi anna enn att fa ti mommos på måndajin å sedan tisdajin så var e dött på dajin sedan baket så var e att föst far na kort ti stenhaga me <3 Golle å baket he på höstins fösta sååndom tv möte å baket he na filmskådas vä <3 å baket he heijm.. sedan onsdajin je e dött på dajin sedan baket he så var e att fa ti golle å vi far ut å ta na bilder m.m sedan na filmskådas åså var e natten ganska tidit fö ska upp tidit på tosdajin tå ska för bilin fö underredsbehandling ti kl 08:00 så å baket he ti sååndom na kort å sedan lete diverse å me <3 ut na å na tåli å sedan int så mytchi meijr natten tå å baket he så je e fridajin å tå händer e int direkt na föst men <3 far på jobb ti kl 14 å jag lömnar vä hon en stånd baket he å  sedan far ja mot fammos å häls på hon å sedan talar ja me na folk men ingen vela ut elo na så far heijm en stånd å sedan far ja ett <3 Susanna fråån jobbe å sedan lete ut på stan me hon å sedan ti abc å jet na å sedan heijm ti hon å tär en stånd å hon lömnar heijm fö ska i jobb kl 07 så men ja far ut na kort å kollar läge sedan far ja heijm ti me å såver å sedan tå lödajin så je e dött fråån början sedan  å handel na ti kveeldin å baket he heijm ti <3  å tär na tå en stånd å sedan var e att far ut å koll läge na smått…

Baket he tå heijm hiid ti me na lete å koll läge å baket he så bestämber vi ås att he e ju entå villaavslutning så tå vi veta åv e ställ van e va fest så bestämd vi ås fö att tiid far vi så att e var na fiilis å ja he vort e kan ja lungt säg men he var e oftast me rätt folk så å he va e värkligen int na att e sku a vuri na störr problem elo na utan en heilt priima löödaskveeld å baket he bara å jet na å sedan tå heijm ti <3 Susanna å tär var e na filmskådas å sedan natten… å sedan ida så vaknar man tå vä <3 golle å ja e händer int direkt na hon far ti jobb å jag heijm å sedan så gar e na tiimar å föräldran komber fråån skären å baket he ska papp ha bort na skräp å vi lägger ut e på findit å ja e jeg hastot måst ja säg å sedan så var e tå en vändo ti skären ett he å sedan tå heijm å nöög siter ja jer å e böri va natten å åter slut på in härli veko tå som ti rätt stor deil entå a vuri ilag me <3 Golle Susanna Tack fö att dö finns säger ja bara…

/Falktjin

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *