Jäspi Pikkuwatti PW 13 – Värmepanna – Jölp ?

Hej! Finns e nain som veijt na alls om in tålan värme panno som Jäspi Pikkuwatti PW 13 (På Finska denna länk) På Finska finns även bruksanvisning samt en brochyr som viisar hur pannan funkar och ser ut m.m  men probleme je att pannon funkar i allt fråån 2 – 29 tiimar å he som je orsak je att pannon gar varm fö uvihättnings skydde slår ut fö att pannon “kokar” (ca 120 C Grader). Nain som har na erfarenheijt elo som sku ha tid  att kom å skååd på e elo att försök ta en titt på e ? Kontakt me på e-post falktjin@saandom.net elo på telefon /Falktjin

Jajja he va sista heje åre he tå …

Hej! Nöög så he vill få fram me heje je att ojoj vilken härlig sista hälg på skären heje åre å tå int me nain minder <3 Golle Älskling Susanna ja säg va som hälst om he men alltså he va no om int bästa hälgen på skären heje åre så iallafall en åv bäst hälgan om enn e bara va vi två tå men iallafall härligt å skönt säger ja bara å ja tack fö att dö finns Susanna <3 Bästa som ha händ e no tå å bästa ja a träffa å fö han delin e no hon Golle mett 😉 Annos så a sista vekon/vekona å vuri super bra å ti stor deil tackvare hon tå men maang ar å fö han deilin som a jort att e a vort oförglömliga kveeldar/dagar m.m /Falktjin  

E böri va slute på september 2011 nöög tå..

Hej! Jag Falkjin så je kanske lete inaktiv på bloggin men entå så e ja int bort på na viis jedan utan e je meijr att int direkt allti har motivation fö att blogg allti… men iallafall så ska försök blogg på e lete anna å modernan viis me kortan inlägg å fleijr enn att ha bara nager laanga så få skåda hu e lyckas tå… nöög iallafall så je e så att e je måndas kveeld å he je e baktin in speciell hälg som vort riktit super bra å ja he tå dessutom me hon bäst <3 Love Susanna Golle  😉 /Falktjin

He je in veko som böri ida men ojoj vilken hälg e vort…

Hej! He je nöög månda kveeld å en ny veko ja igang nåter å snart je vi halvvägs inn i september tå å ja he betyder att tå komber ti slute på vekon å tå var e sååndom tv. Men om sku ta å funder  på hu e a vuri seinast vekon… Böri me måndajin tå å je e lungt å int na direkt på kveeldin ti mommos å he va allt han dajin 😉 Tisdajin så je e  lungt på dajin å sedan mot kveeldin var e att far föst å hämt Susanna å sedan ti sååndom å sååndom tv fö att kör repris sändningen tå å tär je vi tå tärt he je uvi å baket he tå mot Susannas å tär var e tå nager tiimar å sedan heijm tå å bake he vort e int na meijr… Onsdajin så börja e föst me att far ti vörå me moster ti mommos sommarställ å sedan tå baket he ti mommos na kort å sedan heijm kort å baket he ti sååndom å sååndom tv fö möte å sedan baket he var e att fa ti Bryyde <3 å tär var e na film m.m å sedan å såv å tär slutar he.. tosdajin så böri lungt na lete på stan m.m sedan ti fammos mot kveeldin å sedan hejim ti bryyden na kort å baket he heijm 😉 Fridajin tå så böri lungt å sedan tå så mot kveeldin ti Susannas å sedan så itn så mytchi bara hiid å koll läget å test na saker å sedan mot sååndom å träff na folk m.m å sedan na lete köras.. sedan hiid å koll na film å baket he så var e att ga såv.. lödajin tå sedan så je e in lungn da å sedan så var e att fix se fädi fö att far mot sååndom å sedan mot fageröjjen å tär var e in toppen kveeld/natt å baket he tå ti sååndom på in efterfest å sedan tå så vort e att fa ti bryyden <3 å sedan tå såndajin å allt bara lungt.. hon for i jobb å ja jag lömnar tär osv sedan var e att fa ut å träffar hon sedan på stan påväg heijm å sedan ti hon en stånd å sedan heijm.. in veko va slut å he va ja å på na viis 😉 Nåja je måndajin nöög å sedan så ha e vuri ti mommos ikveeld å sedan så int na mytchi anna.. Härligt å härligt å tack fö dö finns <3 Golle Susanna /Falktjin    

Ny veko å 5 dagar in på september

Hej! He je nöög tå 5 dagar inn på september reijj så he betyder att höstin e jer på allvar nöög tå å mytchi anna me he förståss å.. Ska ta upp fråån tosdajin ti ida nöög tå jer 😉 På tosdajin så vort e int så mytchi på dajin.. men sedan på kveeldin vort e lete meijr först na mat å sedan baket he å handel me mamm infö hälgen å allt he … sedan heijm å ganska direkt på nytt å tank m.m å föst baket he vor e int na meijr tå börja ju var kveeldin å nästan natte å åså int så mytchi anna tå.. sedan tå var e fridajin å tå var e föst på dajin att fix se i skick fö skären å sedan ut på stan å handel na lete anna sedan tå heijm å pack ihop ti skären å sedan tå så småning om far mot skären å tiid komber vi na kring kl 17 å tär tar vi e lungt na tiimar föst ås sedan fixar vi tel na mat å baket he händer e int direkt na tå int var att ta nager goudan m.m sedan tå var e natten tå så e fridajin slut på skären me <3 Susanna 😉 Golle mett. Lödajin tå sedan så böri e lungt å he e rätt bra väder m.m å vi jeter na frukost m.m å sedan gar vi ut å fixar tel på gålin me na gräsklippas m.m sedan så ringer anna å säger att di e på väg å handel na ti åsviks å sedan så komber di ut mot laangskäre å tiid far vi tå å hämtar di me båt å far mot skären tå å he e föst gangon anton e ut tiid å fösta gangon på nager år som anna e tiid å nåja ti e tå på besök nager tiimar  å baket he så komber annas föräldran å hämtar di å di far iväg mot teijras skäre.. baket he så e vi ömsand tå åter å vi tar e lungt tärt vi fixar tel na mat å baket he händer int an destumerij han kveeldin fö utom att ta nain goudan å na tåli å tär va han kveeldin å natten tå. Såndajin tå så böri härligt å lungt å förståss breijver hon bäst man har <3 Susanna Golle 😉 å  ja vi njuter åv lungen allti på skären men e va extra mytchi honje hälgen å hanje såndajin så vi to e lungt sedan steijg vi upp å laga na varma smårgosar m.m  å ja rästen åv dajin tå så var e att städ m.m å lag mat å sedan tå kring kl 17 far vi mot laangskäre å laand fast e va bra väder men he va 4 september å sååndom tv börja så vi sku tiid så täföri kuna vi int  va å njut så leeng men he vort en toppen hälg på skären fö he  å ja sååndom tv tå jeg no Läs mer…