Nö böri e ga mot hälg nåter tå …

Gokveeld! E je onsda å tan sist november 2011 så he betyder att e je bara en måna åter na meijr på heje år tå så ja e je no slutspurtin som vi je inn på nöög tå å ja om int anna så kan ja säg så mytchi att sååndom tvs näst sista direkt sändning sänds nöög på såndajin 4 december kl 18:30 så he böri närm se slute meijr å meijr heje åre å. Sedan så återstar å skååd va som skeer honje hälgen tå sedan men minstone lödajin var e att far ut åpå he e enda som je säkert å ja att e var sååndom tv fö miin deil på såndajin tå bakit kl 18 å ja baket he je vekon slut. He ja enn ska säg jer föri jever upp e ikveeld så je att bloggin ha vort lete ändra åter e varv om får säg så… å sedan så slute på vekon komber att var ti stor deil me hon bäst <3 Susanna 😉 Golle. /Falktjin  

Slute på vekon vort na speciellt…

Hej! Slute på vekon alltså 25 – 27 november så vort na  speciellt he måst ja säg.. bla så ha e vuri mytchi me härliga bryyden <3 Susanna åså förståss fö att få in bra hälg så måst e ju å va in deil kompisar m.m å så att e var super bra hälg m.m så jag e nöjd.. feg ta nain på fridajin å lev tel lete så stort tack spec ti tö <3 Susanna fö  att körd me å ås… Lödajin sedan vort e att va chaffis å he jeg bra fast man va utan bryyden tå men iallafall så jeg e bra så jag e nöjd baket honje hälgen å nöög ska vi ha in bra veko så får vi skååd van he slutar tå sedan ti hälgen… <3 Susanna 😉 /Falktjin

Höstin elo vintrin elo båd?

Hej! He je slute på november nöög men vädre je meijr som höst men blanda me lete vinter tär millan så je e höstin elo vintrin nöög elo je e lete åv båd två? jaa du ja säger itn na om hede anna enn att ja säger att e je höstin enn tärt e komber na ordentligt me snöög som lömnar. He e ju miin åsikt he tå som sagt. Nåja he om vädre m.m nöög tå te va som händer å ha heend… he som ha händ je bla sååndom tv å födelsedags kalas .. he som ska kom så je en hälg me lete allt möjligt men garanterat ti viss deil iallafall me bryyden <3 Susanna. Sedan tå så tar rästen som e komber /Falktjin <3 Susanna

Mitt i vekon men int bara he..

Hej! E je onsdakveeld nöög å mitt i vekon å mitt i November så he je bara 1 å in halv måna på heje åre åter… nåja om he så komber att var mytchi honje vekon enn såså bla så var ett besök på tosdajin lödajin var e in reijso ti ikea sedan kalas,sååndom kals m.m slute på vekon å början på in ny veko så fullt upp meijr elo minder en veko framåt om säger såde i stora drag… Je å he å ha ja säger bara he att vilken veko heje ha vuri såje langt.. åså komber e att var slutspurtin nöög me början ida… /Falktjin å Golle Susanna 😉 <3

Haha.. ta int allt så hårt säger ja… :D

Gokveeld! He je nöög månda kveeld tan 14 november å he betyder att vi je ungefär halvvägs inn i November tå å bara ca 1 å in halv måna åter tå tärt heje åre je slut .. ja tänk va tiidin kan ga hastot vissa gangor..bla så sååndom tv har 1 sändning åter hanje månan å två i december sedan je he slut fö i år å ja mytchi anna je e lite åter åv å så heje åre gar mot slute… Nåja iallafall så i hälgen vort e att va ut å på i sååndom m.m på fridajin å sedan lödajin vort e att far ti Närpes å tär tå tärt sånda kveeld så ha int vuri riktit hemma honje hälgen anna enn i fridast så bla missa jag(vi) kusin miins kalas på lödajin å jag missa att fiir min papp osv men tänker man int på he så vort e in heilt bra hälg tå å he ti stor deil tackvare trevligt folk å spec tå <3 Golle Susanna. He je åter in veko som ha börja ida tå å honje vekon slutar me sååndom tv men tär millan ska e hindas me bla bil kollas,besök åv platser å folk,en ein dags reijso å en heil deil anna som int ja tänker ta upp jer åv olika orsaker… Tack fö me säger ja me in bild åv Lasse Stefanz buss fråån Fageröjjen 2010 /Falktjin

11.11.11 he je e ida.. ;)

Hej! Ida je e tå tan 11 november år 2011 alltså 11.11.11 om man tar e kort 😉 å he je bara en gang som komber att kuna upplev heje datume å hanje dajin så na speciellt sku man no boda hitt på elo ? Janå jag ha no jort en deil ida ja me bilin så na speciellt ha e no vuri så kanske e kan räknas ti he tå om int anna så dajin e int slut enn in laang kveeld/natt finns fram fö ås enn så mytchi hindar hend enn om vi tar e på he viie heila 14 tiimar å 22 minuter har vi på ås enn att jär na speciellt hanje dajin som vi som sagt bara komber att upplev en gang å he je ida … tå säger ja otrolit men sant 😉 Ja ska jer å ta å bjud på in otrolit bra Lasse Stefanz låt jer fråån youtube He va in bra lasse video å låt hede tå… He va allt fö nö iallafall Susanna

Å hej å hå he springer på ?

Gokveeld! He je nöög onsda kveeld å he betyder att vekon je halvvägs å snart böri e ga mot hälgen så he var bra he tå… å ihälgen får man skåda tå va e var tel men troligen var e att far ut på lödajn å skååd om e händer na men ingen ting je bestämt så tar allt som e komber å ha låter bra he elo ? Nåja he om he sedan så allt je som e ska va tå e je som bäst elo ja iallafall om man tänker på hälson m.m både jag å Golle <3 Susanna e så gott som friisk nöög så allt e åt he bäter hålle å ja sedan så allt gar som e ska me allt nöög bla så sååndom tv ha hadd fösta sändningen fö November å he betyder att endast 3 åter na meijr heje åre så he märks e böri närm se slute på åre… He som därimot bara je i början åv na som e langt langt langt fråån slute så je mett e Susanna <3 … ja ni veijt säkert va ja meinar… e bra på hede skämtase så ni veitj va ja meinar men sanning je e fö allt e “Det här är bara början enn” som e viss Dansband sjunger 😉 Ojoj va ja e på humör fö va som hälst men entå siter ja jer å fixar å trixar me bloggin nöög just men såde annos å me lete heijmsiidor osv.. men ja triivs bra me he nöög få stånden om enn saknar in viss pers men dock träffas på Fridajin å ja tå var jag + <3 Glad å ja allt me he.. Sorry nö fö att ja skrivar lete allt möjligt jer men ja måst få skriiv åv me nain gang å speciellt nöög jär ja he så tyvärr får ni sta ut me he … men vem f`**n star int ut me Falktjin ? Falktjin <3 Susanna För alltid <3 Love you….. /Falktjin