He je sista dajin på heje åre nöög tå

Hej! Ida je e tan 31.12.2011 alltså sista december år 2011 å he betyder att inatt kl 00:00 var e nytt år å tå var e år 2012 så vi komber 12 år inn på 2000 – tal nöög tå. Ikveeld/natt så komber e att var na hemma fest som e  siir ut nöög så vi får ta å ha e bra tär tå å ni ar får ta å ha e bra nyårs firanda oberoend vann ni komber att va.. Jag komber att friir me bryyden å åtminstone na sååndomboar vem veijt kanske na ar å. GOTT NYTT ÅR 2012 /Falktjin <3 Susanna

Jul hälgen je uvi nö gar vi mot nytt år

Hej! Jul hälgen je uvi  å nöög je e onsda tan 28 december 2011 så bara nager dagar tel så je vi uvi på nytt år å tå var e 2012 så ta vara på he som je åter åv 2011 nöög å inled nya åre lungt å utan na som hälst problem elo minnes lukkor. Nåja om tar jul hälgen lete nöög tå så julaftonin så va e mat vä mommos å tå va jag + föräldran + Golle <3 Susanna tär på mat baket he vort e me na ljus ti gravan bla kvevlax å sååndom vort besökt tå.. baket he susanna på jobb jag heijm å ja öpen julklappan sedan slut.. Juldajin tå startar vi mot Töjby å Susannas fammo tär vort  e mat å tär va hennas föräldrar + fammo + faster å ludde så mat å baket he vort e julklapps utdeilning å sedan baket he tå mot Centrum (Närpes,Kåtnäs) å tär var e lungt å int så mytchi tå men sedan för Camilla ti Logen å vi ar far mot K:stad å skååd på na julljus m.m dock va e dålit väder tå     tå e blåst å regna… he he fö han dajin. Jul annindajin så vakna vi på marin tå å tär vort e ut kort sedan mat baket he julklappar å sedan na tiimar baket he vort e att böri dra se mot Vasa tibak å i vasa  va vi na runt kl 22 å tå vort e bara na kort film skådas å sedan å såv baket in händelseriik da. Sedan tå vort e så småning om tisdajin tan 27 december å tå så vort e föst mommos på julgröijt å tär träffa vi moster miin å så vort att va tär tå på kaffe m.m sedan baket he kort heijm tibak å sedan mot sååndom  å sååndom tvs julfest 2011 som börja kl 18 å tedan for vi ca kl 20:15 å ja hon ti Jobbe jag kort å hämt na saker å sedan heijm ti me å tär sluta han dajin. Nöög tå je e onsdajin tan 28.12 2011 å ja siter nöög jer å bloggar om jul hälgen  å ja nain da bort je nyåre tå som sagt. Ha en bra fortsättning nöög på he he som je åter åv år 2011 så återkomber vi endera merij i slute elo så början på nästa år 2012. / Falktjin <3 Susanna

Blickar fram ti hälgen å lete uvi..

Hej! Ska ta å blick fram va som  skeer i hälgen nöög tå… å  ja kan säg såje att ida (fridajin) så var e int så mytchi ska ta e lungt me <3 bryyden ja förutom att ska för papp på julfest ti kl 19 ti waild men annos så ska ja bara va me bryyden heila dajin å kveeldin + heila hälgen å… Ja sedan lödajin.. var e in lungn da va ja veijt å ja lungn kveeld å men säkert ut på kveeldin 😉 Såndajin tänkt ja me föst lungt sedan na mot kl 16 mot sååndom å å häls på fammo baket he tå så var e sååndom tv å tiid far vi na ca kl 17:40 elo na åt he hålle åså böri sändingen kl 18:30 tå som vanligt å ja tå tär heila sändingen ti na runt kl 21 tå man far tedan baket allt je klart. Om vi ha kumi ås såde langt tå sedan så je vi nästan på måndajin å tå var e säkert mommos på kveeldin int na anna… sedan tå var e tisdajin å på kveeldin tå var e sååndom tvs sista repris fö år 2011 så heje åre e nästan slut nöög tå me andra ord. /Falktjin

Åter in veko böri var ti hälg… å ja int vilken hälg som hälst..

Hej! Nö ska ja ta upp seinast vekon lete kort… Måndajin så händ e int så mytchi mommos på kveeldin å ti <3 baket he fö sku ti Närpes på tisdajin å häls på hennas föräldrar å syster å hund.. nåja for ti Närpes fö att e va <3 Susannas syster Camilla som fylld år å he tå på sjölvaste lucia dajin så he vort att va tär tå ti kveeldin å sedan heijm ti vasa tibak å ja tå händer e int så mytchi na meijr han dajin. Onsdajin sku e var Pleppo live – Välkomna till mommos! på wasa teater me <3 men så tyvärr vort e int så tå fö att hon int kuna kom me på he tå.. men vort å sök ett nain annin som sku vela me å ja ti slut så hitta ja en som vela häng på så tå vort e jag å han tå som for iställe fö bryyden 😉 nåja ska säkert far på e hon å jag å men he nästa år 2012. Rästen åv vekon ha e int händ så mytchi att ta upp na lete julhandlas åså me bryyden <3 men nööög je e friida da å om nain tiima je e kveeld å ja hanje kveeldin var säkert bara en lungn å skön myskveeld me <3 Susanna 😉 .. He om veckon fram ti ida. Susanna <3 Falktjin 😉 Love You For3ver <3 /Falktjin  

He gar undan nöög… bara 1 veko å 3 dagar..

Hej! e je 15 December 2011 nöög å he betyder att he je bara lete på 1 veko ti julen å ca 2 å in halv veko ti nytt år så he je no minst sagt slute på åre nöög å ja allt händer på sama gang nöög både planera saker å int planera saker… Ti he som int va planera så va att ja måsta far me in kompis på teater igår kveeld tå <3 Susanna tyvärr int kuna kom me som e va planera från börjane .. men säkert så komber hon å jag att far på sama teater nain gang i april 2012 om allt gar bra men he ska e no boda jär. Sedan om rästen som ha händ så je att seinast vekon ha e händ så mytchi så int a hinda me bloggase men iallafall så seinast hälg vort in tålide betär hälg om man tänker på fridajin å lödajin sedan så såndajin börja ju int så bra men har man rolit på lödajin så va kan man jär åt att e je lete dålit på såndajin tå.. e komber nya hälgar å nya såndagar så va jär he att en for lete åt helviti tå.. sluta ju entå bra me först filmning åv lucia me hästar i sååndom å sedan baket he  å ta e lungt å träff bryyden tå hon komber heijm fråån jobbe… Kan säg he å att han hälgen sluta me att skååd beck fråån sväriges tv 4 å he sluta na ca kl 00:10. Meijr som ha händ teijje ca 2 vekor som ja int ha blogga na så je sååndom tv hadd sändning såndajin tan 4 december å repris å möte tisda 6 december å tå va e sjölvstendigheijtsdajin å. He om he tå nöög je e tosdajin å åmmåros fridajin å in ny hälg böri så no ska heje var na tel å…   Sköijt om er å specillt tö Golle <3 Susanna 😉 /Falktjin  

3 dagar inn på december å lödajin…

Hej! e je lödajin tan 3 December ida å he betyder bla he att åmmåros je e sååndom tvs sändning kl 18:30 å repris på tisdajin alltså 6 December å tå je e å Finlands sjölstendigheijts da så he var no en deil nöög såje i början på December men slute på åre  böri e ju var å så int na leeng åter ti julen å nyåre å va nästa år komber att innebär tå. Nö je e tå som sagt lödajin å ikveeld ryktas e om fester m.m jer å tär å int fester m.m men fö egen deil var e no troligen bara att kör ikveeld å ta kveeldin som e komber tå baket ha furi ut ja veijt int na enn når e var att fa ut hälder men anntar e var na baket kl 19.. He som å kan tagas upp jer så je att i dagan så vort e 5 år sedan jag feg körkorte så ha no hinda me att kör x antal kilometrar på ti åren om enn ti längsta int ha vuri na mytchi meijr enn på ca 100 km men komber no att säkert var leenger sträckor för he.. men såde i stora drag så ha ja körd sku ja tipp ca 70 000 km me egen bil + kanske en 10 000 km elo na me ar bilar så no var e ti strekkor he å om man tänker på he viise… Nåja he om he nöög ska ja ta å fix lete på sundomtv.fi å saandom.net å facebook så var e kveeldin tå så småning om. Å ja kveeldin komber att var iallfall me hon bäst <3 Susanna /Falktjin