Vi je på tan 22 Decmber nöög tå å he betyder att nästan je jul.

Hej! E je som sagt tan 22 december ida tå å he betyder att e je bara två dagar na meijr föri julaftonin å ja he je no rätt lite he om man säger som så… men å annin siidon så på tidagan finns e int så mytchi planera int anna enn att ikveeld var e besök åv miin föräldrar å baket he anntar ja att jag far ut fö he je ju lödajin å lödagan brukar ja ju va ut om e int je na riktit speciellt å he tror ja int att e je fö e je entå int dajin föri julafton hälder så. Åmmåros tå 23 alltså dajin föri julafton så finns e int så mytchi planer int enda som no typ har planera je att ta e lungt å skååd na lete på bingolottos uppesittarkväll men na destumeijr finns e int… Baket he tå så böri jul e å he böri vi me att far ti Närpes å sedan komber vi tibak mot Vasa på juldajin nain gang tå vi je färdi å baket he tå så var e vell na besök åv na släkt jer i Vasa tå ti närmast dagan baket he å juldagskveeldin var e troligen sååndom å kolla läget tär tå e je juldans på uf lokalin i byjjin så å Mollans Grill har upp han dajin millan kl 20 – 02 på natten så hoppas e komber kunder tå. Å ja ne leenger fram i tidin gar ja int i heje läge.   Vill ni ha na kort om va som ha händ sedan ja blogga sist så ska ni vell få he tå jer nöög… Ja ha nöög arbeijta sedan tan 3 Decmber åt e företag som bla lagar heijmsiidor å ja ha no hinda me en heil deil tär kan ja no  säg men som ja veijt från förr så tar e ju meijr tiid en va vanligt folk kan tro att laag en heijmsiido fö att e je så mytchi planeras å allt tåli som int alla tänker på men bara kunder tänker på e så je e ju bra. Åså ha ja hinda me två Sååndom tv sändningar 1 st direkt tan 16.12 kl 18:30 å reprisin åv han 18.12 kl 19:00  åså en deil uppdateringar åv textruton å besök åv släkt å vänner m.m ha no hinda me å hadd besök åv släkt å vänner m.m så he ha no händ rätt mytchi fast ja int a blogga na på nager vekor.   Sedan så kan ja ta å tipps om miin foto blogg -> bilder.niklasfalk.net uppdaterar så gott e gar men början a no vuri bra tär så tär a ja no “blogga” na lete.   God Jul & Gott Nytt År 2013 Önskar Niklasfalk.net/Saandom.net/Sundom24.fi   /Falktjin

Ha börja på na nytt nöög tå..

Hej! E je Onsdajin tan 5 Decmber nöög å åmmåros firar vi sjölvständigheijts dajin. Men e va int riktti he ja sku tal om jer int utan fö in 2 veckor sedan så va ja å träffa in arbetsgivar å nöög e ja inn på 3 arbetsdajin elo ja a jort he mästa reijj ida kan man no säg å tå funderar ni säkert vaför ja säger såde jå fö att ja arbeijtar heijmifråån å har int na fasta tiimar utan ja arbeijt ha va ja ska ha jort tå ja har som bäst tiid för e men försökar hald e ti att arbeijt från måron ti ett middajin fö på he viise så får man e bäst å synk me rästen åv vänner m.m å men klart ja kör lete tå e passar bäst å nain da… He om he annos så ha sååndom tv sänd i såndast å igår kveeld va e repris så he betyder att har bara en direkt å en repris sändning åter na meijr heje åre nöög tå.. Annos så a e int händ så mytchi att tal om… i hälgen händ e int så mytchi va på na fest i sååndom på lödajin + att e vort en deil köras mäst bakit men na lete föri å.. He va no allt he just nöög återkomber na nain da no..   /Falktjin

Sista veckon i November nästan

Hej! E je tisdajin tan 27 november ida nöög tå å på lödajin var e föst december vilket betyder att e je bara ca 1 måna åter na meijr på heje åre… ja vart je allt på väg om vi säger som så fö ja meina e va ju slute på oktober just å nöög mitt i allt je e nästan december jaa he e no na va tidin gar hastot millan varven..   He om he om ska ta na lete va som ha händ sedan sist så kan ja säg att he ha vuri 2 st kalas ett fö bryyden å me å ett fö fammo miin å ja båda vort no heilt lyckade kalas mytchi folk på Susannas men absålut int för mytchi å he vort e så lyckat som e bara kan var me så mytchi folk på sama gang.   Fammos kalase så hadd reijj all utom föräldran hinda va på fö Susanna jobba så vi kom lete seinan enn va kalase börja men he jord int na fö he vort no bra kalas fö he å baket he så vort e mat vä Mollans Grill å  baket he vort e att far ut å koll läget lete men e händ int na så vi for heijm å mys å skååd film iställe… baket film for jag ut å kör en vändo me Kusin å hennas pojkvänn å ja baket he slutar han dajin.. Baket hede tå så ha e int direkt händ na att tal om såndajin så vort e en deil bild tagas sedan ut na lete åså ti mollans na lete tå å .. Men sedan he ha e int händ na att tal om jer… Ikveeld så var e en vändo på stan å fix na lete sedan baket he så var e att fa ti mommo miin å häls på å baket he å handel elo na å baket he heijm tå å baket he så bara ta e lungt skååd na tv å na tåli tå… Åmmåros så var e en 2 dagars vändo ti Närpes å häls på na folk tär å va som händer baket he veijt ja int na änn … men får återkom ti he na seinan..   /Falktjin <3 Susanna  

21 november å ja allt böri ga mot slute..

Hej! E je onsdajin tan 21 november ida å he betyder att snart je e slut på november å ja int hälder så leeng åter på heila heje åre å he je mytchi som je påväg att ta slut å ja en sak som int kanske all veijt enn så je att jag Falktjin komber att böri me na sårters arbeijt elo na tåli å he ha no vuri fram å tibak me he men e låsa ti slut tå så tan  3 december så böri ja tå me he å vill ni veijt veijt får ni frååg.. He om he sedan så sååndom tvs sändningar fö november je uvi å he betyder att endast 2 direkt sändningar åter heje åre na meijr å tå å två repriser å baket he så var e jul m.m men gar int int på he na destumeijr i heje läge.. Sedan tå så ida fylder bryyden miin Susanna å hon ska ha na kalas åmmåros så tå var e na lete släkt träffas om säger så å ja sedan baket he så je e fridajin å tå böri hälgen å ti hälgen veijt ja int na destumeijr enn att ska å fiir fammo på lödajin å baket he säkert ut men he je allt he å såje langt.. Na destu merij har int att säg just nöög… Får ta å höras na meijr na närmast tidin så återkomber ja no me na meijr att säg.. /Falktjin

Veckona bara far fram just nöög..

Hej! E ja torsdajin tan 15.11 ida å he betyder att vi je i mitten på november 2012 nöög tå å he i sin tur betyder att vi je bara ca 1 måna fråån julen å 1 å en halv måna åter på heje åre… He om he sedan så va som ha händ sedan ha blogga sist så je tå att dajin baket så va e sååndom tv s sändning å han skött jag tå från början ti slut å allt jeg no riktit bra å sedan tå så vort e in ny veko tå händ e int så mytchi tisdajin va e repris sändning å möte på sååndom tv sedan baket he så händ e int så mytchi.. lödajin tan 10 så tå va vi på kveeldin å hälsa på susannas na släkt ti petalax å tär va in litin släkt träff kan man no nästan säg..Baket he for jag ut in litin sväng men he händ int na så kom rätt tidigt tibak heijm.. å ja såndajin tå heijm å fiir papp m.m Sedan tå honje vekon så börja lungt.. måndajin händ e int direkt na .. tisdajin så vort e föst lete stan sedan å handel sedan mat å baket he kort stan på nytt sedan vort e sååndom å träff fammo miin baket en reijso ti Åland å ja allt hadd no vuri bra m.m sedan tå så hon va lete förkyld å tåli men allt no okej.. baket he heijm tå å skåd na tv.. Sedan tå så ha e int händ så mytchi int.. feg igår besök åv Susannas syster Camilla å hon komber stann jer i stan tärt lödas måronin men vi siir int åv on na meijr baket åmmåros kveeld, hon je på praktik på vcs på barn avdelningen. Na mytchi anna ha int händ sedan he.. Ikveeld var e sååndom å sååndom tv uppdatering å sedan baket he kanske träff nain elo nager kompisar.. /Falktjin

He je allahelgonsdag ida tå

Hej! E je allhelgona elo hälgomess som vi säger i sååndom ida nöög tå å he betyder att ja iallafall fö egen deil att e var att far ti na gravar ikveeld me na ljus å he je na som ja tror att maang jär ikveeld fö he brukar va mytchi ljus på gravan tå man besöker gravgårdan jer runt om kring. He om he sedan så rästen åv kveeldin tå så var e säkert att far ut åpå å träff na folk å he var no allt va e var tå me he å ja hu laang kveeld e var måst man skååd tå sedan… He va allt fö honje gnagon he nö tror ja.. Janå kan vä säg å att åmmåros var e kalas fö tå har jag å mamm kalas å baket he sååndom tv å baket he je vekon slut.. /Falktjin

In veko som böri i Oktober men slutar me November

Hej! He je måndajin tan 29 oktober nöög så he je in veko nöög som böri i oktober men på torsdajin var e November å tå je e int så maang dagar åter tärt jag fylder hälder men vi tar he i na nytt inlägg tå sedan.. Nöög sedan sist ja ha blogga så ha e händ en heil deil elo ja int så mytchi elo ja komber int riktit ihåg allt men he som ja no tar upp jer je att torsdajin så vort e byte ti vinterdäck på dajin å sedan på kveeldin vort e ti far ti sååndom tv fö att uppdater text-slingo.. baket he lete kort via Mollans. Fridajin så händ e int så mytchi elo vi va ti mommos på dajin sedan laga vi na mat å baket he så to vi en lungn hemma kveeld me film m.m å he sluta me he tå.. Lödajin så börja lungt me en promenad sedan lag na mat å sedan ti stenhaga in vändo å baket he heijm en sväng å baket he mot sååndom å sku försök deilta i Mollans grills tävling men kom för seint… så for ti fammos tå å tär så vi två älgar bakomstugon på in åker å ja na tåli å sedan ut tå, men kveeldin sluta där heijm tå iallafall fö e händ int na ut åpå så for heijm iställe. Såndajin så händ e int direkt na föst men sedan så ti kl 15 for vi på Alexanders kalas å baket he ti ca kl 17:50 så kom vi ti tv-studion å ja tär sku e tå var sändning å he vort e å jag sköijjt he tå å sändningen sluta ca kl 20:10 å baket he for vi heijm å koll på tv solsidan å baket he na lete val-vakor m.m å sedan sluta kveeldin men BECK. Ida så vort e tidi väkning (kl 07:15) å baket he a e rulla på me besök… ut på stan .. möt upp Susannas syster från praktik på vcs å baket he fölg hon ti bussin… Baket he så a vi int direkt jort å nöög tar vi e lungt… HE je va som ha händ å åmmåros var e sååndom tv repris + möte åså rullar in veko på tå nåter.. /Falktjin

Sååndom,bil besiktning,träff na folk m.m

Hej! E je såndasdajin nöög å he ha vuri in veko å hälg me extra mytchi innehåll om man kan säg på he viise elo ja om tar me reijj från förr lödajin så ha e vuri föst lödajin å såndajin förr hälgen (13 å 14 oktober) så va e sååndom tv å he va telställas m.m å såndajin vort e tå direktsänd valdebatt i sååndom tv me inbjudna gäster å he va 6 personer som kom men fast di va 6 st så va e entå bara två partier som va representera. He va å miin föst valdebatt fö sååndom tvs deil elo ja fösta ja nain gang a vuri me på om man säger så fö int a ja vuri me på nain alls förr int så he va na nytt å allt jeg no riktit bra fö utom att vi hadd ljud problem men he hadd vi från början ti slut meijr elo minder tyvärr veijt vi no va feile je me ha int jort na åt e enn men vi ska no jär na snart åt e.. He om he sedan tå vekon som a vuri baket he som nöög halder på å ta slut så småning om om na tiimar elo ja no je e rätt maang tiimar enn no men iallafall så måndajin hadd vi föstplanera inn in Närpes vändo men he vort int åv så vort na anna iställe.. kveeldin träffa ja en som ja int träffar så ofta tå an je musiker å reijser lande runt… Tisdajin så var e föst på dajin na stass faras elo ja ti stenhaga å na tåli å sedan tå baket he var e na mat å baket he var e mot sååndom å fammos föst men sedan mot sååndom tv studion fö tär va e repris sändning + programplanerings möte så tär to han kveeldin slut kan man säg. Onsdajin händer e int så mytchi får na besök åv Susannas moster föst å sedan far S iväg på jobb å jag far å besiktbil å he jeg ju no heilt okej dock je e no na som ska fixas men tar he nöög i vekon som komber åså ska an va klar att köras me ti november 2013 tå baket honje vekon e uvi… å baket he far ja heijm ti föräldran å vi ska kör bort na skräp m.m å baket he na mat å på kveeldin var e säsongens första sportis match fö miin deil å he sluta me 5-1 vinst så bra jobbar Sportis. Torsdajin så e ju tå S på jobbe å jag far å häls på mommo å tär va tå å morbror boris så vort en deil tala om bilar å teknik osv osv gar int int på he na destumeijr.. sedan heijm å jet å lete tåli ca kl 18:30 plockar en kompis upp me åså far vi mot sååndom å sååndom tv å tär var e att uppdater textslingon å tå he je jort så var e Läs mer…

He je ett ända rengnas å blåsas nö.. men ska fiir na lete nö å

Hej! E je lödajin tan 6 oktober ida å ja höstin e no jer på allvar nöög å höst stormar å fram fö allt höst regne je jer å he stälder tel stora problem… Läst just på vasabladet.fi att he je uvisvänningar i bla lappfjärs å  å i kyroälv men på ti flesta ställen je e meijr elo minder na uvisvämningar.. Sedan så ha ju å regne stäld tel me att he fylls på me vaten å i båtar m.m vann he slipper inn så jag personligen rekomenderar all som har ut båtin änn att om ni int a vuri å skåda hu läge je så ska ni jär e nöög fö va sjölv ut ti egen båt igår kveeld å han va rejält ner tyngd åv vaten han å fö e va ja utan att ta i så va e no en 30cm högt me vaten å ja meinar he je entå in båt som je 4,6 meter lang så he je int nain litin mängd me vaten tå e fylder en tålan båt men minst 30cm högt vaten + att e storma å stretta inn vattne tå an va så ner tyngd men he vort betär tå feg bort allt vaten ur båtin fö ja an va säkert ner tyngd in 30 cm elo na meijr å enn om an star tom så he löns att koll båtan nöög.. Ja lägger me jer  in bild på in båt som halder på å sjunk ut vä laang skäre… På bildin e no allt okej fö bildin e nager vekor gamber men iallafall igårkveeld så hadd an ganska krafto slagsido å så gott som fylld me faten så han sku måsta järas na åt om int nain a vuri å jort na åt an na enn..   Sedan så ett som att ja komber tidsinställ heje inlägge så tå ni läser heje så e jag å firar min mommo som firar sin 90års da nöög honje hälgen å egentliga dajin je åmmåros 7.10. He va allt honje gangon återkomber na snart..   /Falktjin

Sista hälgen i September 2012 nöög tå..

Hej! Vi je på sista vekon i september nöög tå å he betyder att e je bara 3 månar åter na meijr på heje åre tänk er he BARA 3 månar na meijr heje åre alltså vart ha heje åre furi såje langt? Nåja he om he men iallafall så september je slut  å fö sååndom tvs deil betyder he att vi sku sänd tan 7 Oktober nästa gang men åv olika orsaker så var e fram skuti ti tan 14 Oktober iställe men baket he så rullar e på som vanligt tå å tå jär e he ti årets slut. Sedan tå så betyder e ju å tå e je slute på september att skäri säsongen böri va uvi fö heje åre å snart var e att ta upp båtin å tå je e no höstin på allvar tå folk böri tal om att ta upp båtan å städ undan vä skären e je ju entå 1 heil måna sedan vi fiira villaavslutning så kanske e int je så dumt att böri slut me säsongen tå e egentligen reijj je slut å fö maang så ha di reijj säkert sluta va i skären så.. Fö egen deil så betyder int heje att e byter måna na destu meijr enn att just hede me sååndom tv tå annos så e je höstin å höst storman komber å gar förr måndajin så tå blåst e å va högt vaten å officiellt va e 97cm uvi normalt men folk talar om att e va upp mot 140 cm uvi he normala så högt vaten ha e no vuri å blåsot å högt vaten he så ja ju sjölv å tå ja va ut han tiidin tå e va som värst så he feg man upplev tå en gang. Jer får ni en bild från stranden nedanföri fängelse i Vasa Foto Niklas Falk Na destu meijr planer ha ja int fö hälgen anna enn att ska va me bryyden å att vi ha bjudi na fremand hiid tärt lödajin å he je kusin+pojkvän å hennas å miin fammo som komber på besök men na anna har vi int som je planera ikveeld var e en hemma kveeld me iallfall koll på Fortet  å åmmåros hede tå å kveeldin tå så får vi skåda å såndajin veijt vi int så mytchi enn.. He om he som je viktigt att ta upp återkomber me meijr nain gang tå e falder på..   /Falktjin <3 Susanna 😉