Sånda kveeld å en veko gar mot slute..

Hej! Nöög je vi tå på såndajin tan 29.01 å he betyder att endast 2 dagar tel na mejr på januari 2012 så tå je vi snart 1 måna inn på heje åre  å 11 åter tå tärt e je slut så he a no börja bra heje reijjj… bla sååndom tv två live sändningar å repriser samt 2 revyer. Nåja he va tå som sagt sånda å vekon ha vuri allt fråån sååndom tv ti pörtom revy om man säger e kort… nåja iallafall så börja hälgen me en hemma kveeld å na lete film skådas å int na anna sedan lödajin så lungt på dajin sedan börja kveeldin me att far ti pörtom fö sku tiid på revy som börja kl 19:00 å ja kan säg att he va in sevärd revy he å åv in annin klass enn revyer som minder föreningar elo tåli som int lagar så maang revyer lagar men annos så kan int ja hälder kalg på sååndom uf revy men båd va bra på eget vii.. nåja baket he så vort e att far ti sååndom tå å tär va e na fest på lokalin så träffa na folk tär sedan vort e na v arv ti stan  å träff na folk m.m sedan sluta han lödajin me att fa jet å sedan heijm tå me Golle <3.   Ha e bra slut på januari nö .. /Falktjin <3 Susanna  

In veko ha vuri å furi nöög å ida je e hälg

Hej! Nö je e åter in veko uvi me bla träff åv bryyden å hokkey å besök åv både mommo å fammo å nöög je e tå som sagt fridajin å hälgen je på väg att böri så få skåda va honje hälgen har att erbjud men e slutar me sååndom tv på såndajin kl 18:30 så he veitj ja men he komber att var mytchi me bryyden nöög ikveeld å heila dajin åmmåros å dajin på såndajin å tå sedan tärt e var sååndom tv. Som sagt i vekon ha e tå vuri mytchi olika saker som börja me bryyden fråån måånda ti onsda åså onsda kveeld vort e hockey me papp å tå händ e mytchi men 3g å netikkawlan bråka så feg int na uppdatera på facebook i pausan men he om he… baket he tå så vort e tosdajin å tå jeg ja ti mommos på dajin å tär händ e lete allt möjligt å sedan tå kom moster tiid å å he vort na lete snöskåtas åt mommo tå så sedan tå vort e att far heijm å feg sess på me moster heijm tå åså sedan vort e na mat tå å seinan på kveeldin vort e sååndom å fammos å baket he int na tå… Nö je e fridajin å ska va me bryyden nöög istortsätt heila hälgen tå får skåda va som händer i hälgen anna enn att va me bryyden <3 😉 /Falktjin

Sååndom revy å sedan e hälgen så gott som slut..

Hej! He je såndajin tan 15 januari 2012 nöög å om ca 15 min böri ja far mot sååndom å tå var e att far mot sååndom uf först fö tär je e revy kl 18:00 han revyn ha ja ju no reijj sitt men tå vort erbjudi att far å film fö sååndom tv så måsta ja ju ta chansin att far e varv tel tå så man får film e å så har man in lete annin syn på e tå man ha vuri en gang som publik å en gang som filmar fö sååndom tv å ja om ni trodd he ja sku va ömsand att film så kan ja säg att nä he je no 3 pers tel å fråån sååndom tv som ska film å så int var ja ömsand å ja vem veijt kan ju va nain annin som man känder där å 🙂 Sedan så kort om hälgen såde annos så fridajin vort en underbar hemma kveeld me bryyden <3 Susanna me film m.m så he va en bra början på hälgen he.. sedan lödajin föst me bryyden på dajin å sedan på kveeldin ut åpå me na folk tå å ja kan säg he vort allt fråån int na ti att få lossnain ur na södrivor å köras m.m så variation va e kan man lungt säg… Så nöög je e slutspurtin åter tå på vekon/hälgen å he böri me att far om ca 15 å ska film revy i sååndom å tå sedan slutar e me hon bäst tå baket he kanske me na film elo bara lungt he får vi skåda tå… Ha in bra såånda kveeld nöög å in bra början på vekon så hörs vi snart om int synns na ikveeld …   /Falktjin <3  Golle Puss på de 😉

Åter in hälg je jer nöög tå e je fridajin tan 13.1

Hej! Nöög ha e åter furi in veko så e je åter fridajin å början på en hälg me lete allt möjligt som bla bryyden <3 Susanna åså na sååndom å sååndom tv filmas men he mot sluten på hälgen he ida/kveeld så var e me bryyden susanna <3 å början på lödajin.. sedan lödas kveeldin så var e att far ut åpå å skååd va som händer på byjjin å stan tå hanje lödajin… Sedan komber såndajin å tå var e int så mytchi fråån början men sedan kl 17 elo na tåli far ja mot sååndom uf fö att film revyn å ja he tar tå ca 3 tiimar å baket he så var e säkert att far ti bryyden tå å tär slutar hälgen å vekon tå… Nåja om int reijj a sagt e så <3 Susanna böri å slutar hälgen me iallafall 😉 Ha in bra hälg nöög alls så hörs vi å synns na på lödajin tå säkert /Falktjin <3 Susanna

Vi je 7 daga inn på 2012 nö tå..

Hej! E to så leeng som 7 dagar föri ja blogga na på heje åre å he je no rätt leeng he måst ja säg men som di brukar säg att han som väntar på na gott väntar aldri fö leeng 😛 Nåja iallafall så nyåre jeg no heilt okej men baket tå kom heijm så tå va man sjuk elo jag va he men int åv alkohol tå utan åv att ha vort förkyld så hadd 39 graders feber tå på natten tå kom heijm så börja åre me att va sjuk ja tå nager dagar å ja enn har ja na smått hosto å snåra men he böri va bort så snart je man no friisk tibak tå. Annos så ha e int händ så mytchi anna tå ha vuri me bryyden fleirj dagar såje i början på nya åre å ikveeld kl 18:00 så ska vi på revy ti sååndom på “leijt å hitt” så få skåda va di har att bjud på tå å baket he var e no säkert att va ut na men hu leeng å me vem får vi skåda tå sedan men som sagt e int ut na föri na kring kl 21 ikveeld tå. He om he som ha vuri… åmmåros je e sånda å he betyder att sååndom tv kör igang sändningan fö år 2012 å he startar kl 18:30 som he allti jär tå vi har sändning  å på tisdajin tan 10.01 kl 19:00 je e årets första repris å mötes sändning tå så tå e vi igang me heje åre på sååndom tv å bara komber så langt men he je nain da ti he enn så ska ta hälgen nöög föst å skåda va som skeer tå om nain e ut m.m Ti sist säger ja bara att e ha börja bra heje åre me tanke på me å ås <3 Susanna fö tå ja va nykter så jeg e riktit priima tå. /Falktjin <3 Susanna