Vi je på sista vekon i mars 2012 nö tå..

Hej! e je måndajin tan 26 mars 2012 å he betyder att e je sista vekon på mars heje åre å tå e vi 3 månar inn heje åre nöög tå nästan å.. Nåja he om he ska ta he lete upp va som ha händ nöög seinast hälgen tå å ja kan säg att slute på förr vekon händ e int direkt na att tal om å ja hälgen tå iställe så tå händ e na lete meirj men entå int så mytchi men fridajin vort e filmkveeld me <3 Golle å ja int så mytchi anna tå itn åså lödajin så föst på dajin ut å ga na lete me Golle <3 å baket he tå na lete lungt åså en säng ti fammos å baket he ut å koll om e händ na på byjjin men kan no säg att e va no rätt dött na smått händ e men for heijm å skååd na film na ca kl23 å ja tar e lungt rästen åv kveeldin/natten. Sedan tå e vi på såndajin å tå va e bara att ta e lungt å funder uvi va som komma skall å ja såndajin bara to e lungt kolla Gladiatorerna å na lete ut å ga men int direkt na anna att tal om tå int så va hälgen slut tå… He vill ja enn säg ida å att he e ortligt skönt att ha en härlig bryyd å ja att man har e allternativ speciellt på hälgan att far heijm me hon å skååd film å ta e lungt häldran enn att va ut å bara kör på stan om e int händer na … Tack fö att dö finns Susanna <3 Golle mett 😉 /Falktjin

In hälg me bla Närpes å Sååndom TV men nö mitt i en ny veko..

Gokveeld! Je på onsdas kveeld nöög å ja gar meijr å meijr mot en hälg nåter e varv å ja om sku ta å koll upp lete va som ha händ såje langt tå å kanske lete va som komber att kom få skååda he tå…   Hälgen så som sagt så vort e in vändo ti Närpes på lödajin tå å he va no en bra vändo he å på maang viis nåja va tär ti na på kvelssiidon å baket he tå direkt ti sååndom å baket he na lete köras tå men e va bara na fjortisfest typ som dro na folk så tänkt att far å koll i stan tå å ja men int händ e na meijr tär hälder int.. så jag å golle <3 😉 Susanna  bestämber ås fö att fa heijm å ta en filmkveeld i ställe å he va no bra val he … så tacka veijt ja att ha in bryyd <3 Susanna ;). Nåja he om he sedan såndajin så vort e int så mytchi tå int na vendo ti sååndom först å film na lete å sedan kveeldin så vort e sååndom tv tå å tär filma ja å bryyden tå 😉 hadd Mervento Vdn Patrik Holm i studion så vort ca 1 tiima me he tå först å sedan lete ar program å sändningen slut ca 20:30 å baket he tå heijm å ja he vort int så mytchi tå int å ja hälgen to slut tär tå 😉 Måndajin tå så händer e int direkt na bara tar e lungt typ å sedan på kveeldin vort e kolla Gladiatorerna å ja he typ allt ja säger om han dajin he å tär tar han slut å sedan var e tisdajin tå å ja Golle <3 far på jobb å jag heijm å sedan på kveeldin vort e sååndom tv repris å möte å sedan tå int na meijr tär å ja tå je vi på hanje dajin som e slut nöög å ida ha e int händ så mytchi anna enn att ha vuri å handla me moster å att a vuri ti mommos 😉 Såså å ja tar rästen åv vekon som e komber nöög 😉   Vill en sista gang tack Golle Susanna <3 fö spec hälgen men alla dagar å tiidin vi har ihop e så bra 😉 /Falktjin  

Tå va vi på lödajin tan 17 mars 2012 tå..

Hej! Nöög je vi på förmiddajin lödajin tan 17 mars 2012 å ja kan säg som så att ida komber e säkert att händ både he ena å andra kan ja tro men gar int inn på he na närman nöög utan tar ha i kommand inlägg nain åv  närmast dagan. Tar  å blickar lete tibak nöög tå iställe… Veckon börja me att pösö sto på service i stenhaga å ja va tid å fixa tid ti service på måndajin å tisdajin så vort e fixa tå å he va na bränslefilter + slangar å sedan tisda måron na ca kl 10 ringer di å säger an je färdig att hämt så hämtar an tå me moster na bakit kl 11 å baket he å tank lete åså snabbt heijm å sedan ti mommos på kaffe baket he tå så vort e att far mot sååndom å sååndom tv tiid ja sku ti kl 13 å ja tär sku vi (läs jag) försök fix na problem som vi hadd me att bildin int va bra tå text-ruton snurra å ja baket ca 2 tiimars arbeijt så va he fixa tå å nöög snurrar allt på som förr enligt va ja veijt så he vort no fixa… Sedan tå komber vi ti onsda kveeld å tå var e att fa ti bryyden 😉 å koll na film å sedan slutar han kveeldin tär… Torsdajin så sku jag iväg ti sååndom tv tå först å plockihop greijjor fö filmning å sedan vort e att far ti vindkraftvertche å tär va e press info å invigning åv Wasawinds Mervento 3.6 – 118 vindturbin å va tär tå na tiimar å baket he tibak me kameror m.m ti studion å sedan tibak ti bryyden å ja tå sedan så for vi å handel na å baket he na mat å sedan int så mytchi anna.. hon for på jobb ti kl 21 å jag heijm tå han tiidin å sedan så händer e int na meijr han dajin tå. Fridajin så händ  e int direkt na på dajin .. kveeldin var e att fa å handel me mamm å sedan heijm å bla jet na varmasmårgosar å att ta se nain goudan å ja han kveeldin slutar na ca 23 tiidin tå å ja ha va allt å nöög je e tå som sagt löda å kl je nästan 12 å jag böri va på väg mot bryyden å skåda va vi ska hitt på tå 😉 / Falktjin 😉 <3 Susanna <3 😉

Ny veko nö tå igår va e konsert i trefaldigheijts kyrkon..

Gokveeeld! He je månda kveeld nöög å he känns rätt bra baket en hälg som va allt anna enn bra å ja allt anna änn va som va planera så händ ju bla så vort e e missöde på lödajin så vort int na meijr köras me egen bil baket he utan baket he vort e köras me föräldranas å ja egen star på service enn men förhoppningsviis kör ja me han nain åv närmast dagan… Nåja he om he sedan så vort no lödaskveeldin heilt okej baket he vort na fest m.m så vort en heilt okej kveeld/natt å ja he måsta e ju var tå va heijm na kring kl 04 elo na åt he hålle.. såndajin tå sedan så vort vi bjudi på måt å he vort på amarillo he tå å seinan på kveeldin kl 19 så vort e Sanna nielsen + Sarah Nedergård konsert tå i kyrkon jer i vasa .. å ja kan säg he va slut på hälgen baket he…   Jer har ni en bild som jag ha teijji sjölv komber säkerligen att kom merij bilder fråån konsertin jer undi bilder endera enn ikveeld elo nain åv närmast dagan.   /Falktjin

En heil veko in på mars nöög tå kan man säg..

Hej! E je fridajin tan 9 mars nöög å vi je meijr enn en veko in på mars å he betyder att snart böri våren va jer men int riktit enn men snart no… böri få lete smått vår känslor no åv heje vädre som je nöög me plus grader m.m så he känns bra he 😉 Nåja vekon som ha vuri så ha e händ både he enda å andra bla så va e na me mommo åså va e sååndom tv möte å tär kom e fram en deil saker men ni kan läs he meirj jer så tar ja int upp he in gang tel tå int å ja om siir såde i stort så va e no e heilt okej vecko åså nöög je e frida kveeld å början på in hälg som slutar me Sanna nielsen konsert i vasa kl 19 på såndas kveeldin i trefeldigheijts kyrkon så å tär lär e var mytchi folk första konsertin kl 16 e slut såld sedan en tiid tibak men ti kl 19 borda e finns nain plats enn men e böri no va så gott som fullt ti han å så säkert komber he att var e bra avslut he å fö hon e bra å sjung hon… å ja om nain int sku veijt vem hon je så koll meijr på http://sannanielsen.com 😉 Sedan så får tå ta å skååd va som händer hälgen nöög tå men frida kveeld komber e att var na filmskådas elo na me <3 Golle Susanna å rästen tar vi som e komber tå så ta å hör åv er om e händer na som ni veijt åv 😉   / Falktjin <3 Susanna

Sååndom TV E i Akutbehov åv na folk…

Hej! Sundom Lokal TV r.f je föreningen bakom Sååndom TV elo Sundom TV vilket som “skakankanalin” kallas e å  iallafall i tidren å ja nöög je e no så att vi je i aktu behov åv meijr folk å ja fram fö allt yngerfolk som kan driv heje vidäre om nager år tå stordeil åv nyvarand komber att lägg åv elo åv annin orsak int je me na meijr.. Så e dö intressera elo ha fundera på att sku vela jär na fö lokal tv i sååndom så je e dags att jär he nöög å int om 10 år fö tå je e förseint å ja ha måst järas inom närmast åre annos så var e värr å värr å minder å minder som kan järas för att trygg en lokal tvs framtiid i sååndom. Nö ska all å ja meinar all som har na intresser åv lokal-tv att ta se en funderar uvi om he entå int sku va bra att ga me i hede sååndom tv gänge nöög fö he finns int bara “gubbar” om säger så utan finns no nain ungdom me å men åv all kategorier behövs  e meijr… Som bäst så söker vi ett in ny Ordförand tå nyvarand ordförand je på väg bort ur styrelsen å sama je e me sekreterarin å så tiid bla behövs e folk men å ti att film,rediger,program,ideér å allt som har na nytta fö in lokal-tv   /Niklas Falk @ Sundom TV niklas@sundomtv.fi www.sundomtv.fi

He händer både he ena å andra nö..

Gokveeld! Nöög je e månda kveeld å ha just hört på en hockey match som tyvärr sluta me förlust fö vasa sport men di tar vell kookoo på onsdajin iställe tå 😀 nåja he om he sedan så seinast vekon händ e både he ena å andra bla så vort e en deil bild tagas å besök åv en på sååndom tv som e på “sjukledit” elo va man ska kall e å uppmuntra han tå na lete å på sama vendo va vi ti fammo miin å ja vi hinda me in sparktur å tyvärr vintrins första å kanske sista men bättring ti en ny vinter iställe tå… Hede va om sammanfatta månda – fridajin… lödajin börja me golle <3 å sedan fo hon på jobb å jag to e lungt å baket he så veta ja int va sku jär om sku far ut elo int men besluta me fö att far heijm så e vort en hemma kveeld tå å nain goudan vort e no teijji så en bra löda kveeld/natt.. Såndajin sedan så va e lungt sedan kveeldin vort e träff åv <3 Golle Susanna å baket he tå me hon ti sååndom tv å sååndom tvs sändning som vort heilt okej dock va e på gränsin ti lite folk så e böri var behov åv na ungdomar som ska böri kom me å va AKTIV annos slutar e dålit… Nöög je e månda kveeld å ida ha ja int jort så mytchi ikveeld a e vuri e besök åv mommo på e4 å ja he va jag å mamm som va tiid å hälsa på hon å kolla hu on hadd e baket allt men e va no bra baket allt som händ 😉 Nö ska vi tå åter ta en veko elo ja en da ha meijr elo minder gajin så har 4 dagar åså je e hälg om säger så så sköijt om är 😉 / Falktjin <3 Susanna 😉