En veko je uvi å en ny böri å he e vappen ida…

Hej! Ni komber att få ett lete annorlunda inlägg jer nöög förs så komber ja int alls direkt att ta upp na va som ha händ utan bara na kort så ska blogg på e lete anna sätt nöög om man säger som så… Men iallafall så seinast veko så a vuri me Golle <3 fråån tosdajin å frammåt å sedan så vi ha jort en heil deil bla vuri å teijji bilder enda ti sååndom å en da ti replot å Norra vallgrund å ja sååndom bildren komber ni att få jer på heijmsiidon rätt snart elo ja e komber att kom vinter/vår 2012 bilder så att e var lete meijr specifikt he tå å ja sedan så komber e na seinan no bildren fråån replot å norra vallgrund å men kanske int direkt men ni var hald utkick ett nya bilder tå om säger som så… Jer två bilder fråån sååndom.   /Falktjin

Sååndom TVs årsmöte 2012 je uvi…

Gokveeld! Sååndom tvs årsmöte 2012 je uvi å he vort en deil ändringar i styrelsen he som ändra så va om man böri fråån he högsta så va att Sven-olof skagersten vort ordförand å att michael borg vort sekreterar så mytchi anna gar ja int ut me jer på bloggin i heje skeede komber att uppdater på sundomtv.fi föst å på facebook m.m så baket nain veko kanske ja lägger upp heila nyvarande styrelsen jer på bloggin å så bara att vänt å skååd tå..   /Falktjin

In hälg e jer men vort int rikti som planera..

Hej! He je lödas förmidda nöög å siter jer å skrivar heje  å kan reijj nöög säg att allt int vort som planera men he som komber att var åv så je iallafall att va me golle å att träff hennas föräldrar å syster å sedan troligen ti sååndom å häls på fammo å på faster som a kumi heijm fråån Åland sist natt så tänkt passs på å far å häls på ti tå å sedan ut baket he så mytchi  anna veijt ja int.. He  såje langt rästen åv hälgen var e no bara att ta e lungt.. men ikveeld så ta å hör åv er om veijt na som händer elo vill ut elo na … /Falktjin <3 Susanna 😉

Torsdajin å snart je e hälg..

Gokveeld! E je torsdajin tan 19 april 2012 nöög å he böri dra ihop se mot hälgen nöög tå ja åmmåros böri hälgen å ja he komber att var en hälg me en heil deil om man säger som så men hon som komber att va me heila hälgen hejiter Susanna å hon je ju int nain minder enn miin härliga Bryyd <3 om ja säger e på he viise fö he je on å ha vuri nöög i uvi 18 månader å ja je kär som alldriförr å ja som sagt he me hon hälgen komber att spenderas men tå  + lete anna folk som ja int veijt alls vem all je men iallafall vänner å bekanta om man kan säg så å ja säkert meijr enn så om man tänker på lödajin….   He som ha händ sedan blogga sist så je att ha vuri me Golle en deil plus en stor deil sååndom å men entå meijr me <3. Lödaskveeldin börja me <3 Susanna sedan för hon ti Bacchus på na mat å na som di sku på fråån jobbe å baket he tå for ja sjölv ut å funder me na folk å sedan tå träff na folk m.m å nain tiima seinan för heijm Susanna å sedan tå ut sjölv ti ca kl 03 va on tå kom heijm å tå to ja e lungt å kolla vä datorin na smått å sedan såva… Såndajin så händer e int na att tal om sedan mot kveeldin elo na ca kl 17 så far ja mot sååndom å sååndom tv för tär ska vi ha en direktsändning me heila 7 personer i såffon å ja ha jeg åt en deil tiid att fix allt i ordning å sedan tå så vort e sänding å första ca 45 min så filma ja bla å lete tåli men baket he to jag uvi sändningen å skött rästen ti slute på sändning å allt je no utan na problems… baket sändning va e bara att släckner å att skap skivo ti repris… Baket he så vort e int na meijr tå bara heijm ti Golle å sedan int na anna… Måndajin å tisdajin händ e int direkt na onsdajin int hälder å ida så ha ja föst vuri ti mommos å sedan ut å teijji na bilder .. baket he int na å nöög je e kveeldin…   /Falktjin  

He je våren no nöög men entå snögare ida..

Hej! E je lödajin tan 14 April ida å våren je på gang men e gar sakta just nöög fö e je meijr vinter enn vår just nöög men lete snöög skadar vell int hanje tiidin iallafall men ha var no ti såmar heje åre å ska ni få skååd vänt bara nain måna så je e no upit vaten  å man kan far ti skären å böri va tär å ha e rolit tär å mytchi anna som höör såmarin tel.. Nåja he om he annos så en vekon ha vort ti hälg nöög åter tå å e je lödajin nöög tå å ikveeld var e att far ut å skååd va som skeer tå hoppas på att e händer na rolit iallafall ska träff na personer å kör Golle <3 lete så mytchi anna veijt ja int i heje skede men komber no hoppas ja bara  komber se ut föst så komber e no tå sedan… Nöög i veckon vort e 1 å e halft år ilag me  <3 Susanna Golle mett tå alltså 😉 å he fira vi nu int så speciellt na mat å att va ilag så mytchi anna vort e int åså nain da bakit så he vort heilt bra no å nöög je e tå hälgen å ja allt rullar på som förr om int betär enn så beror på hu man siir på e he men iallafall så gar vi mot ljusantider heila tiidin å tå skären,såmarin,danser,folkparker m.m så heje ska no var na tel he å bara å vänt å skååd… Tå säger ja bara ti sist att ring elo hör åv er på na viis om ni vill ut elo veijt na som händer elo vill hitt på na ni veijt hur ni kontaktar me Falktjin <3 Susanna 😉 Golle   /Falktjin

E je fäädi pååska nöög tå :D

Gokveeld! He je pååskannindajins kveeld nöög så pååsk je uvi fö heje åre nöög tå 😛 Undi pååsk hälgen ha vi hinda me en heildeil allt fråån filmas ti festas om säger som så men tär i millan så ha vi å hinda me att ta e lungt å myys å att va på pååsk midda 😀 Om ska ta å skååd junom va som ha händ nöög så böri vi fråån  tosdajin å tå så händ e int så mytchi anna enn att va å handla in fö pååsk me Golle <3 Susanna å baket he ut en kort promenad ett na videkissor å sedan bara ta e lungt baket he tå å kolla na film m.m åså tå sedan to e slut tär tå. Fridajin tå sedan sö böri me att först ga ut å ga na lete sedan na mat å seinan på dajin tå så var e att far ti sååndom lärcenter å sååndom å sååndom skolas fest sal å  tär filmar vi en musikal som heijter Petrus å he to allt som allt lete på en tiima tå å baket he for vi å to na lete bilder ut ti laangskäre å baket he heijm tå na tiimar å sedan ut å koll läget å ja he va rätt dött å for heijm ca kl 12 å baket he kolla vi lete film å sedan å såv. Lödajin så böri lungt bara na kort promenad å seinan på pååskmidda heijm ti me å ja he va good mat me lax osv å vi vort mätt å sedan tå så kaffe å na tåli sedan tå heijm ti Golle <3 å ta e lungt i ca 1 tiima å baket he tå vort e ut gang mot sååndom å ja he va ju pååsklödajin så he måst ju händ mytchi tå å ja no kan man säg att e jort he å no.. föst börja e lungt på na lete förfest elo va man ska kall e men sedan tå vort e att far ti sleetona å tär hadd di en badtånno å tär va e no liivat å fest ti 1000 å ja he vort lete köras ti stan m.m tå men sedan na ca kl 23:45 elo na åt he hålle så tå vort e att far ti ABC på mat å ja tär vort e no in ståånd tå sedan så tala ja lete me Kusin menn å fundra på att far å koll ti en fest i stan elo ja lete utanför centrum i vikinga vä Mask å ja tär va e  no liivat å men int på sama sätt som på sleetona i sååndom men åv vissa orsaker vort e ganska kort besök åv hande festin å ja på väg fråån vikinga ti sååndom så tå bränd ja proppan på KEN (Bara på han) sedan så kom vi no ås ti sååndom å ja festin va sluut tär å all uvi 18 hadd furi på krog å vi träffa på ti som Läs mer…

Påsktchen böri va jer nöög elo ja vi je på påsk vekon

Gokveeld ! Nöög je vi på onsdajin tan 4.4 alltså 4 April så Påsk hälgen böri baket åmmåros fö tå je e laangfridajin å ja baket he tå je e påsk i en nager dagar elo ja enda ti måndajin fö tisdajin je vanlig tisda tå nåter .. nåja he om he om sku ta ti he ja tänkt på nöög ställe tå.. Somsagt onsda ida å ja åmmåros händer e int direkt na på fridajin tå sedan så var e iallafall att far å film na musikal fö sååndom tv å baket he veijt ja int na men får ta he som e komber tå sedan å sedan lödajin så först händer e int så mytchi på dajin var e mat å baket he tå så ut å skåda om hittar nain påskbraso åså kanske hitt nain påsk fest baket he å vem veijt he tå men måst skåda hu e var me he tå å baket he så finns e int så mytchi meirj ja veijt så får ta å återkom na seinan tå…   Ha in bra påsk hälg nöög så synns vi om vi synns annos önskar ja er Glad Påsk hanje vejin 😉 /Falktjin <3 Susanna 😉

Tå va e Månan som börja me skämt tå..

Hej! Nöög je e tå måndajin tan 2 April å ja våga int skriv na jer igår fö tå sku ju int nain åv er trodd på na åv he ja sag så täföri spara ja e tärt ikveeld iställe tå.. å ja kan säg som så att hanje månan börja me bla skämt å sååndom tv om man tar e såde kort å ja åtminstone sååndom tv komber e meirj åv enn hanje månan men skämten veijt ja int om e komber na meijr åv.. Nåja om tar slute på vekon å hälgen jer na lete kort nöög tå så kan ja säg att vekon sluta me lete goudan på friidajin åså sedan lödajin så vort e att fa ti Närpes å föst häls på Susannas fammo å faster å sedan heijm ti hennas föräldrar å trär träffa vi å syster å moster hennas å he va na förseinat kals tå om man säger som så å ja he vort en lycka tripp ti Närpes he tå å tedan starta vi na runt kl 21 å i Sååndom va vi na ca 22:30 å ja he pga att e va så så dåligt väder tå int vela risker na… å ja baket he ut en ltin stånd  å sedan heijm å ta e lungt… Såndajin tå så böri lungt … sedan var e att fa å häls på mommo å baket he så var e att far på en Sååndom tvs 1 April 2012 sändning som va en åv ti bäst man ha vuri me om ja kanske int på ti åren ja a vuri me men iallfall på heje åre å ja repris komber åmmåros kl 19:00 kolla meijr jer http://www.sundomtv.fi/ … sedan tå baket he så händ e int så mytchi for heijm å ta e lungt å koll Gladiatorerna å baket he va han kveeldin så gott som uvi tå… Nö je e tå månda kveeld å ida ha ja träffa Golle <3 å vi va ut na lete i fin vädre / vår snöön å ja he va skönt.. sedan hon på jobb å baket he jag heijm å nöög ikveeld a ja vuri me mamm ti mommos  å ja nöög ska ja snart böri fa mot vcs å hämt upp 😉 Golle å sedan veijt ja int va som händer men en bra kveeld me Golle 😉 <3 Susanna 😉 kan ja garanter . Hav in bra fortsättning på våren/vårvintrin nöög så höres vi na fram uvi…   /Falktjin