Böri va på slute åv maj 2012

Hej! E ji tan 29 maj ida å he betyder att endast 2 dagar na meijr baket ida så je e juni å ja  he betyder å he att såmarin no böri va jer om enn e int je så riktit varmt enn men he ha no faktist vuri na lete varman i hälgen så vetja e komber… Sedan sist så ha ja tå vuri på sååndom tv avslutning som ja skriva om seinast å ja he va riktit toppen bra mat tär om enn sjölv åt pizza men iallafall så komber no att ska far tiid na meijr i såmar tå nain gang… he va osdajin he händ på kveeldin torsdajin så händ e int direkt na va ti mommos på dajin å baket he händ e int na att tal om å sedan tå fridajin så händer e int direkt na på dajin int mot kveeldin så var e att fa mot Susannas å me hon spenderas heila hälgen å ja enda tärt åmmåros me hon enn… lödajin så var e att fa mot Närpes å tär komber heila hälgen att spenderas enda fråån löda da ti sein måndaskveeld e heijm strax föri kl 12 på natten å tå händer e int så mytchi.. Men i Närpes tå så vort e att bo(såv) elo va man ska säg å rästen dä vä Susannas föräldrar å ja ha va härlit å träffa na folk osv.. måndajin vort e tå 60-års firas åv Susannas papp å he börja lungt me bara nain einstaka men tå vort kveeldin så kan man kort säg “all kom på sama gang” om man säger e kort å ja baket he lete kort tagas m.m å baket he att packihop å far mot Vasa å ja jer je vi nöög tå å he e reijj tisda kveeld så hälgen komber säkert fort på honje vekon.. He va allt kort va som ha händ na bilder komber säkert att dyck upp jer na seinan i vekon elo na så hald koll ett na tåli..   /Falkjtin

Feg ju in ny cd på postin ida å

Gokveeld! Ja blogga men ja glömd ju bort en stor sak å he va att feg heijm honje cd-skiivon ida på postin He je ju tå alltså Lasse Stefanz nya cd  Rocky Mountains som ja talar om å ha lyssna på en nager låtar ska lyssen på rästen endera ikveeld elo ti hälgen na… He va bara he ja vela säg 😀 /Falktjin

He gar meijr å meijr mot såmarin nöög..

Hej! Nö je vi tå på onsda tan 23 maj å he betyder att he je bara ca 2 vekor åter på maj 2012 å baket he komber juni å tå måst e böri var na såmar om e tänker var na men får skååd e tå sedan baket e a vort juni m.m så ska ta å blick lete bakåt jer nöög tå å … Hälgen som ha vuri så tå va e skären friida ti löda å tär vort e att städ upp baket vintrin å lag i skick så kan böri va tär å he vort tå en natt på skären få miin deil millan frida å löda föräldran stanna enda ti såndajin men jag vela int he fö ja vela träff golle <3 på lödajin å far ut na lete å kör på lödajin å men he vort int na vidäre he int bara na åminne å na tåli na anna vort e int… såndajin tå sedan så vort e int direkt na föst sedan träff golle å tå e böri ga mot kveeld så far jag mot sååndom å sååndom tv å tär gar tå vårens sista direktsändning kl 18:30 på kveeldin å jag sköijter he mästa i teknikväg he je ljude som bjarne fixar men allt som har att jär me bild m.m så fixar jag å he jeg no heilt okej om enn he va annorlunda enn va e brukar va jag ha int kört na maang “LIVE” sändningar me folk i studion jag men he e vell som di brukar säg att övning ger färdighet.. så he e vell hede att int va feg så int våg som e hänger på… Nå men sändningen åvklara å reprisin jeg i går kveeld så nöög har Sundom TV – Sundom Lokal – TV Sommaruppehåll ti början på september me sändningar… Sedan tå baket he på såndajin så händ e int na anna som va na att tal om utan me <3 Susanna tå å ja tär slutar hon vekon.. Måndajin så var e föst att far å handel sedan far å ta na bilder ti sååndom å besök åv fammo miin å baket na mat å sedan händer e int na destu meijr att tal om slutar me na film skådas… Tisdajin så händer e int direkt na hälder på stan na tiimar från måronin å sedan heijm å fix na mat m.m sedan så far Susanna ut på en träningsrundo å jag fixar me na heijmsiidor m.m å baket he tå så komber hon heijm å vi kollar na tv å fixar na varmasmårgosar å sedan var e natten tå så småning om å baket he tå så komber ju hanje dajin tå som halder på just nöög å he ha int händ na att nämn ida… Ikveeld elo ja om ca 1 tiima å 30 min så böri ja dra me mot sååndom föst å sedan var e sammåkning ti Åminne för att tär ha avslutning för säsongen me sååndom tv. /Falktjin

He var meijr å meijr på sjön m.m

Gokveeld! He je tosda kveeld å finland ha vånni uvi usa å klarar se vidäre ti hemma vm så he kan var medalj enn heje åre å … Nåja e va int he heje sku handel om utan e va meijr he att he ha gaji uvi en veko sedan blogga å ha hinda va ti skären 2 varv sedan he å ja  åmmåros var he skären på nytt å fösta natten i skären år 2012 så tå böri no skärisäsongen 2012 va igang å såmarin böri kom närman å närman… He som ha händ meijt så je att fridajin så vort e na kaffe jer å träff me miiin å bryydenas familjer å baket he ut ti laangskäre å skååd ett hu mytchi vaten e va i båtin baket he hadd regna nager dager  å ja en deil vatten va e no i båtin så först gangon vort he tå fö hanje säsongen tå å he komber me säkerheijt meijr. Sedan lödajin så vort e att far en vändo ti Närpes å fiir “Morsda” om enn e vort en da för tidit men he va bästa lösninge, sedan kveeldin vort e ut na lete å kör å baket he heijm å tär slutar han kveeldin. Såndajin så va e morsda å he vort besök åv miin mommo sedan heijm ti me å mat tär å fammos baket å baket he heijm hiid ti golle <3 å tå vort e en ca 10 km promenad som avslutning på vekon å baket he va e slut tå på hälgen å vekon.. Rästen tå månda ti tosda nöög så vort e mommos på måndajin tisdajin vort e skären , onsdajin vort e å skären å ida torsdajin vort e sååndom å koll på na cykel tävling som jeg tär å he får ni meijr videor fråån på såndaijn i sååndom tv tror ja iallafall… He om he tå får höras na meijr seinan ivekon elo nästa veko.. Tack all men speciellt tö Golle <3 Susanna /Falktjin

Ett säkert täcken på att e böri va såmarin..

Gokveeld! Nö je e tå som sagt onsdajin tan 9 maj å ida ha e händ bla he att jag a hadd bilin på service å att he ha vort att lägg ut båtin å årets första elo 2 första hu man vill fösta turer ut me båtin å ti skären å skååd in vändo å hu läget va tär å allt va no som tå lömna e  förr höstin så vintrin å no gaji bra int na missöden elo na så he bara att böri fix upp in fö en skärisäsong nöög tå.. Annos så i vekon a ja vuri på na intervjuver å tåli men int na som a ledd ti an jobb enn men he bara å vänt tärt e dycker upp na jobb tå å sedan så ha e vuri både sååndom tv filmning direkt sändning och möte å repris sändning så he ha händ mytchi nöög seianst dagan om man räknar fråån lödajin å ja lödas kveeldin vort e pleppo live! Välkommna till Mommos för andra gangon fö me men fösta fö bryyden miin å he va minnst lika sevärt honje gangon å så int skada e  att skååd e på nytt int bara he att man veta lete va som komber så he va int liika spännand andra gangon.. Så he om he tå å ja sedan så nöög je e onsda å fråån fridajin å heila hälgen så komber e att händ en heil deil bla morsdags firas… Men en otrolit bra hälg å början på vekon me <3 Susanna Jer får ni två bilder fråån skären ikveeld…   /Falktjin  

He e Maj nöög tå ..

Gokveeld! Nö je vi på torsda kveeld tan 3 maj så nager dagar inn på maj tå nöög reijj  å nästan hälg.. Honje vekon som böri ga mot hälg så ha innehaldi vappen å tå vort e att ta nain goudan  åså sedan 1-maj ut na på torge å ut å skååd på 1-maj bilparad å he hittar ni bilder på endera på miin facebook elo jer https://plus.google.com/photos/103467349318324905004/albums/5737592454341500561 så tär kan ni skååd på in runt 400 bilder tå så ta å njut… Rästen tå så ha e int direkt händ na .. a vuri heila vekon såje langt å heila hälgen föri me <3 Golle å ja nöög komber e att var en hälg nåter tå me hon <3 Susanna man Älskar 😉 He va allt fö nöög höres na meirj seinan… /Falktjin <3 Susanna For3ver 😉