Nöög böri juli va yvi å fö maang böri vardajin tibak

Hej! E je måndajin tan 30 juli 2012 nöög å he betyder att endast 1 da åter baket ida på juli så semestran böri no va yvi fö ti som ha hadd semester i juli ti som har nöög så har säkert nain veko åter änn så njut åv he jag sjölv ska jär allt fö att skaff me na jobb så int e var na meijr “död”-tiid fö ja har leijdon åv att bara va å int  ha na å jär elo na lön elo na så nöög ska  ja me början ida elo ska ta in mjuk start honje vekon men sedan ska ja jär va som krävs fö att få na att jär som man får ut na åv alltså e riktigt arbeijt å lön så att får na ordning på live mett nain gang. He om he sedan så sedan blogga sist så  ha e vort filmning fö sååndom tv åv Åretsmatvrak 2012 å dragkamp vä stråkan å baket he vort e åv koppling på skären en nager dagar å tå baket he så händ e int så mytchi a vort na stan m.m åså ha e vuri Botniacykligen i lödast å tär va Golle <3 Susanna me å jag va me som stöd å hejja på on å ja baket he vort e att fa heijm å sedan en kveeld ut åpå som sluta ca kl 02 å baket he natten å igår så vort e besök åv mommo å ja moster  kom tiid så träffa hon å… Baket he ut en sväng å ida bara lungt… Ska på na små ärenden ti vasklot å solf men annos händer e int så mytchi att tal om ska njut me <3 Susanna åv hennas sista lediga tiimar nöög föri on böri me jobbe på nytt var andra rutiner nöög baket ida… Nåja allt je bara bra tå å allt rullar på fö utom att ja ska ha e arbeijt tå.. /Falktjin

Skären,Reijso,Närpes å heijm

Hej! Vi je på Torsdajin tan 19 juli nöög å he betyder att he e meijr enn mitten på juli år 2012 nöög tå å he som ha händ sedan blogga sist så je ju bla he att he som ni hitta på www.niklasfalk.net så borta om man säger på he viise men nöög tar je en ny start å böri från börjane me allt. He ha vuri skären i 4 dagar å he va 4 otrolit härliga dagar me Susanna <3 å baket he tå så vort e packas fö in 3 dagars reijso mot norr men föri he så vort e besök åv faster å hennas sambo som va heijm på besök fråån Åland å ja tå baket he for vi på en 3 dagars reijso ti torneå å tär i kring å he vort en heilt bra reijso me besök åv bla Torneå,Haparande å kukkolaforsen m.m å tå baket vi kom heijm tedan så va vi heijm i en da å baket he for vi tå ti Närpes å tär vort e tå bla besök ti Fageröjjen på lödajin tå e va dansin å sedan såndasdajin vort e kristinestads marknad å på kveeldin vort e Närpes teater på “vridin” å he va en bra Första teater fö me på “vridin”.. Baket he tå så vort e en sista natt i Närpes å baket he tå heijm mot Vasa på måndas kveeldin å sedan så en lungn kveeld sedan tisdajin vort e besök åv miin föräldrar å en vändo ti Malax me papp ett en bastudörr å ja baket he så for vi å handel å baket heijm tå… Onsdajin alltså igår så händ e int så mytchi va ti Mommos på kveeldin å lungt på kveeldin me Wallander å tär var e natten.. Sedan ida så var e att ga på stan från måronin å sedan så var e att far ti Sååndom å häls på fammo å baket he ut på byjjin å ta na bilder å sedan tå heijm å fix tel na mat å baket he så vort e en kvälls promenad å ja baket he nöög tå siter vi jer å kveeldin händer e int så mytchi men entå så mys me Golle <3 /Falktjin <3 Susanna

Miin heijmsiido/blogg på niklasfalk.net har tekniska problem

Hej! E je tekniska problem på min heijmsiido/blogg på www.niklasfalk.net just nöög så täföri välger ja att stäng ner hon sidon å kör endast blogg på http://blogg.niklasfalk.net just nöög å på heje vise komber ja att kör nöög en tid fram uvi e je ju såmar m.m nöög så lägger int ner na mytchi tiid på att böri löijs tekniska problem på niklasfalk.net så täföri var e endast blogg nöög på blogg.niklasfalk.net Så bloggin försvinder int e bara på he viise att hanje bloggin hije på blogg.niklasfalk.net så uppdateras men tyvärr betyder he att inlägg millan tan 14 februari tärt ida je bort iallafall tillfälligt men ska jär allt fö att di hid ti hanje bloggin så ni kan läs he som ha vort blogga tär millan å.. Ha in bra fortsättning på såmarin nöög så åter komber ja.. /Falktjin

He ha hinda var juli nöög tå..

Gokveeld! e je tisdajin tan 3 juli nöög å je betyder att he ha gaji uvi halva år 2012 nöög tå tänk er he att hälften åv  heje “nya” åre ha hinda ga reijj å nöög je e början på juli å tå händer e så mytchi att man nästan har så mytchi att jär att man int hindar tänk på allt man ska jär men iallafall så var mytchi skären nöög. Sedan tå så nöög på torsdajin alltså om 2 dagar var e åter skären tå å he i heila 4 härliga dagar å vi hoppas på bra väder jag å Susanna honje hälgen elo ja to-sö så he var lete meijr enn in vanlig hälg å baket he tidi tisdas måron bjer e åv på en 3 dagars reijso me S å ja avslöijjar int na var e var att far i heje skede ni får veijt he sedan tå e tär elo je på väg. Annos så seinat veckon så ha e händ både enda å andra ti-to händ e itn så mytchi speciellt men sedan fre-sö så vort en en heil hälg på skären me <3 å he vort no heilt bra om enn e sku a kuna va betär väder men iallafall så fridajin så kom tå kusin anna å hennas anton me ås ut ti skären å ti va ti kveeldin å ja baket he så va vi ömsand så gott som heila hälgen fö utom in stånd på löödas natten tå na folk kom å häls på ås baket laangskärs dansin. He om va som komber händ å va som ha händ men nöög tar ja kveeld fö ida å återkomber i na skede kan int säg na enn når he var men inom ca 1 vecko ska e no boda var.. /Falktjin <3 Susanna