Sista hälgen i September 2012 nöög tå..

Hej! Vi je på sista vekon i september nöög tå å he betyder att e je bara 3 månar åter na meijr på heje åre tänk er he BARA 3 månar na meijr heje åre alltså vart ha heje åre furi såje langt? Nåja he om he men iallafall så september je slut  å fö sååndom tvs deil betyder he att vi sku sänd tan 7 Oktober nästa gang men åv olika orsaker så var e fram skuti ti tan 14 Oktober iställe men baket he så rullar e på som vanligt tå å tå jär e he ti årets slut. Sedan tå så betyder e ju å tå e je slute på september att skäri säsongen böri va uvi fö heje åre å snart var e att ta upp båtin å tå je e no höstin på allvar tå folk böri tal om att ta upp båtan å städ undan vä skären e je ju entå 1 heil måna sedan vi fiira villaavslutning så kanske e int je så dumt att böri slut me säsongen tå e egentligen reijj je slut å fö maang så ha di reijj säkert sluta va i skären så.. Fö egen deil så betyder int heje att e byter måna na destu meijr enn att just hede me sååndom tv tå annos så e je höstin å höst storman komber å gar förr måndajin så tå blåst e å va högt vaten å officiellt va e 97cm uvi normalt men folk talar om att e va upp mot 140 cm uvi he normala så högt vaten ha e no vuri å blåsot å högt vaten he så ja ju sjölv å tå ja va ut han tiidin tå e va som värst så he feg man upplev tå en gang. Jer får ni en bild från stranden nedanföri fängelse i Vasa Foto Niklas Falk Na destu meijr planer ha ja int fö hälgen anna enn att ska va me bryyden å att vi ha bjudi na fremand hiid tärt lödajin å he je kusin+pojkvän å hennas å miin fammo som komber på besök men na anna har vi int som je planera ikveeld var e en hemma kveeld me iallfall koll på Fortet  å åmmåros hede tå å kveeldin tå så får vi skåda å såndajin veijt vi int så mytchi enn.. He om he som je viktigt att ta upp återkomber me meijr nain gang tå e falder på..   /Falktjin <3 Susanna 😉

Tå je vi igang på nytt å e je 17 september 2012

Hej! E je 17 september ida tå å he betyder att je uvi halvägs inn på september å he je bara ca 3 å in halv måna åter på heje åre tå så tänk va tiidin gar heila tiidin nöög je e höstin å sååndom tv m.m je igang som e allt brukar va hanje tidin på åre å ja tyvärr je e ju höstin så vädre je ju int allti he bästa men iallafall i hälgen ha e vuri bra väder så ångrar lete att e int vort na skären honje hälgen men ska no ut na minstone nain da enn i år fö he kan var riktit fina höst dagar enn så. Annos så  om tar hu e ligger tel me na jobb så je e int na fram gangar me he enn men innan åre je slut så ska ja ha e arbeijt så tidin böri rinn ut i saandin na lete om man säger som så så he måst låsa nainting nöög närmast månan annos veijt ja int va ja ska ta me tel… He om he sedan så ha ju jag(föräldran) flytta men ja måst säg tå e vort flytt från in 3 ryymar ti in 2 ryymar så mista ja ju tå ett eget ryym så ja känder me int som att e sku va mett heijm na meijr så ja ha no nästan flytta ti <3 bryyden ja elo ja e känns som att e je på väg att var så iallafall men he kanske je naturligt att int ja ska bo där heijm me föräldran na meijr tå je 20+ dock je e ju hede jobbe som saknas enn så leeng. /Falktjin <3 Susanna

Nåja nöög je vi nästan i mitten på September

Hej! Ida je vi på torsdajin tan 13 september 2012 å he betyder att vi je nästan halvvägs inn på september å ja höstin e jer kan vi lungt säg så nöög je allt som hör höstin tel jer å he je ju tå bla att såmarin je slut å att löven böri änder färgor å så småning om fall åv trädren å in annin sak som iallfall hör miin höst tel så je att e böri va slut på skäri säsongen å att sååndom  tv böri me siin sändningar å he ha di jort di ha hadd både först direkt sändningen å he va tan 9.9 å repris tan 11.9 så tär me je he igang å rullar nöög på första å tredi såndajin i månan fram ti slute på maj 2013 ja na undantag kan no kom men i he stora så kör vi på på he viise… Meijr om sååndom tv hittar dö på www.sundomtv.fi å facbook.com/sundomtv. Vidäre så jag ha int blogga na på lete uvi en måna men nöög ska ja försök få tel e inlägg ca 1 gang i veckon åtminstone kanske meijr men får skåda hede tå hu e var me he men meijr aktiv brukar ja no var tå e var höstin fö uvi såmarin je e så mytchi anna som motiverar en så  man årkar int me så mytchi bloggas… Å ja bilder ha e vort teijji massor åv i såmar så ska försök få upp na åv ti hiid på heijmsiidon å na seinan i hööst men en nager bilder fråån sååndom skären hittar man iallafall jer http://www.niklasfalk.net/bilder/saandomskaren25082012/. Såså je e me he å annos så je no allt som förr me me å bryyden miin <3 Susanna så allt rullar på som förr dock ha jag int lyckadist hitta na arbeijt enn har na smått på lut nöög nåter men int na som ja kan säg att var na åv men hoppas på att e ska låsen nöög å att böri få na rutin å inkomst m.m men vetcha he ska he tå men e måst no nöög annos veijt ja int va ja ska ta me tel… Hälsningar Niklas “Falktjin” Falk E-post niklas@sundomtv.fi www.niklasfalk.net facebook.com/falktjins