In veko som böri i Oktober men slutar me November

Hej! He je måndajin tan 29 oktober nöög så he je in veko nöög som böri i oktober men på torsdajin var e November å tå je e int så maang dagar åter tärt jag fylder hälder men vi tar he i na nytt inlägg tå sedan.. Nöög sedan sist ja ha blogga så ha e händ en heil deil elo ja int så mytchi elo ja komber int riktit ihåg allt men he som ja no tar upp jer je att torsdajin så vort e byte ti vinterdäck på dajin å sedan på kveeldin vort e ti far ti sååndom tv fö att uppdater text-slingo.. baket he lete kort via Mollans. Fridajin så händ e int så mytchi elo vi va ti mommos på dajin sedan laga vi na mat å baket he så to vi en lungn hemma kveeld me film m.m å he sluta me he tå.. Lödajin så börja lungt me en promenad sedan lag na mat å sedan ti stenhaga in vändo å baket he heijm en sväng å baket he mot sååndom å sku försök deilta i Mollans grills tävling men kom för seint… så for ti fammos tå å tär så vi två älgar bakomstugon på in åker å ja na tåli å sedan ut tå, men kveeldin sluta där heijm tå iallafall fö e händ int na ut åpå så for heijm iställe. Såndajin så händ e int direkt na föst men sedan så ti kl 15 for vi på Alexanders kalas å baket he ti ca kl 17:50 så kom vi ti tv-studion å ja tär sku e tå var sändning å he vort e å jag sköijjt he tå å sändningen sluta ca kl 20:10 å baket he for vi heijm å koll på tv solsidan å baket he na lete val-vakor m.m å sedan sluta kveeldin men BECK. Ida så vort e tidi väkning (kl 07:15) å baket he a e rulla på me besök… ut på stan .. möt upp Susannas syster från praktik på vcs å baket he fölg hon ti bussin… Baket he så a vi int direkt jort å nöög tar vi e lungt… HE je va som ha händ å åmmåros var e sååndom tv repris + möte åså rullar in veko på tå nåter.. /Falktjin

Sååndom,bil besiktning,träff na folk m.m

Hej! E je såndasdajin nöög å he ha vuri in veko å hälg me extra mytchi innehåll om man kan säg på he viise elo ja om tar me reijj från förr lödajin så ha e vuri föst lödajin å såndajin förr hälgen (13 å 14 oktober) så va e sååndom tv å he va telställas m.m å såndajin vort e tå direktsänd valdebatt i sååndom tv me inbjudna gäster å he va 6 personer som kom men fast di va 6 st så va e entå bara två partier som va representera. He va å miin föst valdebatt fö sååndom tvs deil elo ja fösta ja nain gang a vuri me på om man säger så fö int a ja vuri me på nain alls förr int så he va na nytt å allt jeg no riktit bra fö utom att vi hadd ljud problem men he hadd vi från början ti slut meijr elo minder tyvärr veijt vi no va feile je me ha int jort na åt e enn men vi ska no jär na snart åt e.. He om he sedan tå vekon som a vuri baket he som nöög halder på å ta slut så småning om om na tiimar elo ja no je e rätt maang tiimar enn no men iallafall så måndajin hadd vi föstplanera inn in Närpes vändo men he vort int åv så vort na anna iställe.. kveeldin träffa ja en som ja int träffar så ofta tå an je musiker å reijser lande runt… Tisdajin så var e föst på dajin na stass faras elo ja ti stenhaga å na tåli å sedan tå baket he var e na mat å baket he var e mot sååndom å fammos föst men sedan mot sååndom tv studion fö tär va e repris sändning + programplanerings möte så tär to han kveeldin slut kan man säg. Onsdajin händer e int så mytchi får na besök åv Susannas moster föst å sedan far S iväg på jobb å jag far å besiktbil å he jeg ju no heilt okej dock je e no na som ska fixas men tar he nöög i vekon som komber åså ska an va klar att köras me ti november 2013 tå baket honje vekon e uvi… å baket he far ja heijm ti föräldran å vi ska kör bort na skräp m.m å baket he na mat å på kveeldin var e säsongens första sportis match fö miin deil å he sluta me 5-1 vinst så bra jobbar Sportis. Torsdajin så e ju tå S på jobbe å jag far å häls på mommo å tär va tå å morbror boris så vort en deil tala om bilar å teknik osv osv gar int int på he na destumeijr.. sedan heijm å jet å lete tåli ca kl 18:30 plockar en kompis upp me åså far vi mot sååndom å sååndom tv å tär var e att uppdater textslingon å tå he je jort så var e Läs mer…

He je ett ända rengnas å blåsas nö.. men ska fiir na lete nö å

Hej! E je lödajin tan 6 oktober ida å ja höstin e no jer på allvar nöög å höst stormar å fram fö allt höst regne je jer å he stälder tel stora problem… Läst just på vasabladet.fi att he je uvisvänningar i bla lappfjärs å  å i kyroälv men på ti flesta ställen je e meijr elo minder na uvisvämningar.. Sedan så ha ju å regne stäld tel me att he fylls på me vaten å i båtar m.m vann he slipper inn så jag personligen rekomenderar all som har ut båtin änn att om ni int a vuri å skåda hu läge je så ska ni jär e nöög fö va sjölv ut ti egen båt igår kveeld å han va rejält ner tyngd åv vaten han å fö e va ja utan att ta i så va e no en 30cm högt me vaten å ja meinar he je entå in båt som je 4,6 meter lang så he je int nain litin mängd me vaten tå e fylder en tålan båt men minst 30cm högt vaten + att e storma å stretta inn vattne tå an va så ner tyngd men he vort betär tå feg bort allt vaten ur båtin fö ja an va säkert ner tyngd in 30 cm elo na meijr å enn om an star tom så he löns att koll båtan nöög.. Ja lägger me jer  in bild på in båt som halder på å sjunk ut vä laang skäre… På bildin e no allt okej fö bildin e nager vekor gamber men iallafall igårkveeld så hadd an ganska krafto slagsido å så gott som fylld me faten så han sku måsta järas na åt om int nain a vuri å jort na åt an na enn..   Sedan så ett som att ja komber tidsinställ heje inlägge så tå ni läser heje så e jag å firar min mommo som firar sin 90års da nöög honje hälgen å egentliga dajin je åmmåros 7.10. He va allt honje gangon återkomber na snart..   /Falktjin