Sista veckon i November nästan

Hej! E je tisdajin tan 27 november ida nöög tå å på lödajin var e föst december vilket betyder att e je bara ca 1 måna åter na meijr på heje åre… ja vart je allt på väg om vi säger som så fö ja meina e va ju slute på oktober just å nöög mitt i allt je e nästan december jaa he e no na va tidin gar hastot millan varven..   He om he om ska ta na lete va som ha händ sedan sist så kan ja säg att he ha vuri 2 st kalas ett fö bryyden å me å ett fö fammo miin å ja båda vort no heilt lyckade kalas mytchi folk på Susannas men absålut int för mytchi å he vort e så lyckat som e bara kan var me så mytchi folk på sama gang.   Fammos kalase så hadd reijj all utom föräldran hinda va på fö Susanna jobba så vi kom lete seinan enn va kalase börja men he jord int na fö he vort no bra kalas fö he å baket he så vort e mat vä Mollans Grill å  baket he vort e att far ut å koll läget lete men e händ int na så vi for heijm å mys å skååd film iställe… baket film for jag ut å kör en vändo me Kusin å hennas pojkvänn å ja baket he slutar han dajin.. Baket hede tå så ha e int direkt händ na att tal om såndajin så vort e en deil bild tagas sedan ut na lete åså ti mollans na lete tå å .. Men sedan he ha e int händ na att tal om jer… Ikveeld så var e en vändo på stan å fix na lete sedan baket he så var e att fa ti mommo miin å häls på å baket he å handel elo na å baket he heijm tå å baket he så bara ta e lungt skååd na tv å na tåli tå… Åmmåros så var e en 2 dagars vändo ti Närpes å häls på na folk tär å va som händer baket he veijt ja int na änn … men får återkom ti he na seinan..   /Falktjin <3 Susanna  

21 november å ja allt böri ga mot slute..

Hej! E je onsdajin tan 21 november ida å he betyder att snart je e slut på november å ja int hälder så leeng åter på heila heje åre å he je mytchi som je påväg att ta slut å ja en sak som int kanske all veijt enn så je att jag Falktjin komber att böri me na sårters arbeijt elo na tåli å he ha no vuri fram å tibak me he men e låsa ti slut tå så tan  3 december så böri ja tå me he å vill ni veijt veijt får ni frååg.. He om he sedan så sååndom tvs sändningar fö november je uvi å he betyder att endast 2 direkt sändningar åter heje åre na meijr å tå å två repriser å baket he så var e jul m.m men gar int int på he na destumeijr i heje läge.. Sedan tå så ida fylder bryyden miin Susanna å hon ska ha na kalas åmmåros så tå var e na lete släkt träffas om säger så å ja sedan baket he så je e fridajin å tå böri hälgen å ti hälgen veijt ja int na destumeijr enn att ska å fiir fammo på lödajin å baket he säkert ut men he je allt he å såje langt.. Na destu merij har int att säg just nöög… Får ta å höras na meijr na närmast tidin så återkomber ja no me na meijr att säg.. /Falktjin

Veckona bara far fram just nöög..

Hej! E ja torsdajin tan 15.11 ida å he betyder att vi je i mitten på november 2012 nöög tå å he i sin tur betyder att vi je bara ca 1 måna fråån julen å 1 å en halv måna åter på heje åre… He om he sedan så va som ha händ sedan ha blogga sist så je tå att dajin baket så va e sååndom tv s sändning å han skött jag tå från början ti slut å allt jeg no riktit bra å sedan tå så vort e in ny veko tå händ e int så mytchi tisdajin va e repris sändning å möte på sååndom tv sedan baket he så händ e int så mytchi.. lödajin tan 10 så tå va vi på kveeldin å hälsa på susannas na släkt ti petalax å tär va in litin släkt träff kan man no nästan säg..Baket he for jag ut in litin sväng men he händ int na så kom rätt tidigt tibak heijm.. å ja såndajin tå heijm å fiir papp m.m Sedan tå honje vekon så börja lungt.. måndajin händ e int direkt na .. tisdajin så vort e föst lete stan sedan å handel sedan mat å baket he kort stan på nytt sedan vort e sååndom å träff fammo miin baket en reijso ti Åland å ja allt hadd no vuri bra m.m sedan tå så hon va lete förkyld å tåli men allt no okej.. baket he heijm tå å skåd na tv.. Sedan tå så ha e int händ så mytchi int.. feg igår besök åv Susannas syster Camilla å hon komber stann jer i stan tärt lödas måronin men vi siir int åv on na meijr baket åmmåros kveeld, hon je på praktik på vcs på barn avdelningen. Na mytchi anna ha int händ sedan he.. Ikveeld var e sååndom å sååndom tv uppdatering å sedan baket he kanske träff nain elo nager kompisar.. /Falktjin

He je allahelgonsdag ida tå

Hej! E je allhelgona elo hälgomess som vi säger i sååndom ida nöög tå å he betyder att ja iallafall fö egen deil att e var att far ti na gravar ikveeld me na ljus å he je na som ja tror att maang jär ikveeld fö he brukar va mytchi ljus på gravan tå man besöker gravgårdan jer runt om kring. He om he sedan så rästen åv kveeldin tå så var e säkert att far ut åpå å träff na folk å he var no allt va e var tå me he å ja hu laang kveeld e var måst man skååd tå sedan… He va allt fö honje gnagon he nö tror ja.. Janå kan vä säg å att åmmåros var e kalas fö tå har jag å mamm kalas å baket he sååndom tv å baket he je vekon slut.. /Falktjin