Vi je på tan 22 Decmber nöög tå å he betyder att nästan je jul.

Hej! E je som sagt tan 22 december ida tå å he betyder att e je bara två dagar na meijr föri julaftonin å ja he je no rätt lite he om man säger som så… men å annin siidon så på tidagan finns e int så mytchi planera int anna enn att ikveeld var e besök åv miin föräldrar å baket he anntar ja att jag far ut fö he je ju lödajin å lödagan brukar ja ju va ut om e int je na riktit speciellt å he tror ja int att e je fö e je entå int dajin föri julafton hälder så. Åmmåros tå 23 alltså dajin föri julafton så finns e int så mytchi planer int enda som no typ har planera je att ta e lungt å skååd na lete på bingolottos uppesittarkväll men na destumeijr finns e int… Baket he tå så böri jul e å he böri vi me att far ti Närpes å sedan komber vi tibak mot Vasa på juldajin nain gang tå vi je färdi å baket he tå så var e vell na besök åv na släkt jer i Vasa tå ti närmast dagan baket he å juldagskveeldin var e troligen sååndom å kolla läget tär tå e je juldans på uf lokalin i byjjin så å Mollans Grill har upp han dajin millan kl 20 – 02 på natten så hoppas e komber kunder tå. Å ja ne leenger fram i tidin gar ja int i heje läge.   Vill ni ha na kort om va som ha händ sedan ja blogga sist så ska ni vell få he tå jer nöög… Ja ha nöög arbeijta sedan tan 3 Decmber åt e företag som bla lagar heijmsiidor å ja ha no hinda me en heil deil tär kan ja no  säg men som ja veijt från förr så tar e ju meijr tiid en va vanligt folk kan tro att laag en heijmsiido fö att e je så mytchi planeras å allt tåli som int alla tänker på men bara kunder tänker på e så je e ju bra. Åså ha ja hinda me två Sååndom tv sändningar 1 st direkt tan 16.12 kl 18:30 å reprisin åv han 18.12 kl 19:00  åså en deil uppdateringar åv textruton å besök åv släkt å vänner m.m ha no hinda me å hadd besök åv släkt å vänner m.m så he ha no händ rätt mytchi fast ja int a blogga na på nager vekor.   Sedan så kan ja ta å tipps om miin foto blogg -> bilder.niklasfalk.net uppdaterar så gott e gar men början a no vuri bra tär så tär a ja no “blogga” na lete.   God Jul & Gott Nytt År 2013 Önskar Niklasfalk.net/Saandom.net/Sundom24.fi   /Falktjin

Ha börja på na nytt nöög tå..

Hej! E je Onsdajin tan 5 Decmber nöög å åmmåros firar vi sjölvständigheijts dajin. Men e va int riktti he ja sku tal om jer int utan fö in 2 veckor sedan så va ja å träffa in arbetsgivar å nöög e ja inn på 3 arbetsdajin elo ja a jort he mästa reijj ida kan man no säg å tå funderar ni säkert vaför ja säger såde jå fö att ja arbeijtar heijmifråån å har int na fasta tiimar utan ja arbeijt ha va ja ska ha jort tå ja har som bäst tiid för e men försökar hald e ti att arbeijt från måron ti ett middajin fö på he viise så får man e bäst å synk me rästen åv vänner m.m å men klart ja kör lete tå e passar bäst å nain da… He om he annos så ha sååndom tv sänd i såndast å igår kveeld va e repris så he betyder att har bara en direkt å en repris sändning åter na meijr heje åre nöög tå.. Annos så a e int händ så mytchi att tal om… i hälgen händ e int så mytchi va på na fest i sååndom på lödajin + att e vort en deil köras mäst bakit men na lete föri å.. He va no allt he just nöög återkomber na nain da no..   /Falktjin