Tå je vi igang på nytt å e je 17 september 2012

Hej! E je 17 september ida tå å he betyder att je uvi halvägs inn på september å he je bara ca 3 å in halv måna åter på heje åre tå så tänk va tiidin gar heila tiidin nöög je e höstin å sååndom tv m.m je igang som e allt brukar va hanje tidin på åre å ja tyvärr je e ju höstin så vädre je ju int allti he bästa men iallafall i hälgen ha e vuri bra väder så ångrar lete att e int vort na skären honje hälgen men ska no ut na minstone nain da enn i år fö he kan var riktit fina höst dagar enn så. Annos så  om tar hu e ligger tel me na jobb så je e int na fram gangar me he enn men innan åre je slut så ska ja ha e arbeijt så tidin böri rinn ut i saandin na lete om man säger som så så he måst låsa nainting nöög närmast månan annos veijt ja int va ja ska ta me tel… He om he sedan så ha ju jag(föräldran) flytta men ja måst säg tå e vort flytt från in 3 ryymar ti in 2 ryymar så mista ja ju tå ett eget ryym så ja känder me int som att e sku va mett heijm na meijr så ja ha no nästan flytta ti <3 bryyden ja elo ja e känns som att e je på väg att var så iallafall men he kanske je naturligt att int ja ska bo där heijm me föräldran na meijr tå je 20+ dock je e ju hede jobbe som saknas enn så leeng. /Falktjin <3 Susanna

Nåja nöög je vi nästan i mitten på September

Hej! Ida je vi på torsdajin tan 13 september 2012 å he betyder att vi je nästan halvvägs inn på september å ja höstin e jer kan vi lungt säg så nöög je allt som hör höstin tel jer å he je ju tå bla att såmarin je slut å att löven böri änder färgor å så småning om fall åv trädren å in annin sak som iallfall hör miin höst tel så je att e böri va slut på skäri säsongen å att sååndom  tv böri me siin sändningar å he ha di jort di ha hadd både först direkt sändningen å he va tan 9.9 å repris tan 11.9 så tär me je he igang å rullar nöög på första å tredi såndajin i månan fram ti slute på maj 2013 ja na undantag kan no kom men i he stora så kör vi på på he viise… Meijr om sååndom tv hittar dö på www.sundomtv.fi å facbook.com/sundomtv. Vidäre så jag ha int blogga na på lete uvi en måna men nöög ska ja försök få tel e inlägg ca 1 gang i veckon åtminstone kanske meijr men får skåda hede tå hu e var me he men meijr aktiv brukar ja no var tå e var höstin fö uvi såmarin je e så mytchi anna som motiverar en så  man årkar int me så mytchi bloggas… Å ja bilder ha e vort teijji massor åv i såmar så ska försök få upp na åv ti hiid på heijmsiidon å na seinan i hööst men en nager bilder fråån sååndom skären hittar man iallafall jer http://www.niklasfalk.net/bilder/saandomskaren25082012/. Såså je e me he å annos så je no allt som förr me me å bryyden miin <3 Susanna så allt rullar på som förr dock ha jag int lyckadist hitta na arbeijt enn har na smått på lut nöög nåter men int na som ja kan säg att var na åv men hoppas på att e ska låsen nöög å att böri få na rutin å inkomst m.m men vetcha he ska he tå men e måst no nöög annos veijt ja int va ja ska ta me tel… Hälsningar Niklas “Falktjin” Falk E-post niklas@sundomtv.fi www.niklasfalk.net facebook.com/falktjins

Mitt i in veko nöög tå å 8 dagar inn på augusti

Gokveeld! He je onsdajin tan 8 Augusti ida å he betyder bla att vi je 8 dagar inn på hanje månan å  att e je väl en veko sedan ja blogga seinast å på han tidin ha ja hinda me mytchi tiid me <3 Golle Susanna åså ha vi vuri ti Närpes å nager dagar på skären å he a vuri härligt måst ja no säg men he je e ju allti me Susanna så behöver int tvivel på he…   Sedan så nöög je e tå onsda kveeld å he je kveeldin föri e var konstens natt jer i vasa å tå var no att dra ut på stan så mytchi anna veijt ja int men säkert ut på stan å träff na folk å na tåli så mytchi anna var e väll int.. sedan fridajn så var e na sååndom å sååndom tv å baket he en lungn kveeld elo na anna men får skåda he tå.. men tänkt me att e sku va in lungn fiidskveeld me <3 Golle åså sedan satts meijr på att va ut på lödajin men får skåda allt hede tå hu hälgen var… Ska iallafall va me Golle torsda kveeld å heila fridajin å såndajin rästen måst ja skååd     He om he får höras meijr baket hälgen elo na får skåda…   /Falktjin

Nåja jer je vi nåter tå me allt på sama ställ

Nåja tå finns allt nåter tå på niklasfalk.net så ja vi kör på nöög tå på nytt å hoppas på att e int ska händ na meijr missöden elo tekniska problem men okej jag ha nöög fixa allt så nöög ska all miin blogg inlägg som ja ha blogga ti seinast åren finns upp jer å na lete bilder men he ska ja ta å uppdater na seinan men måst skåda he tå närman… /Falktjin

Nöög böri juli va yvi å fö maang böri vardajin tibak

Hej! E je måndajin tan 30 juli 2012 nöög å he betyder att endast 1 da åter baket ida på juli så semestran böri no va yvi fö ti som ha hadd semester i juli ti som har nöög så har säkert nain veko åter änn så njut åv he jag sjölv ska jär allt fö att skaff me na jobb så int e var na meijr “död”-tiid fö ja har leijdon åv att bara va å int  ha na å jär elo na lön elo na så nöög ska  ja me början ida elo ska ta in mjuk start honje vekon men sedan ska ja jär va som krävs fö att få na att jär som man får ut na åv alltså e riktigt arbeijt å lön så att får na ordning på live mett nain gang. He om he sedan så sedan blogga sist så  ha e vort filmning fö sååndom tv åv Åretsmatvrak 2012 å dragkamp vä stråkan å baket he vort e åv koppling på skären en nager dagar å tå baket he så händ e int så mytchi a vort na stan m.m åså ha e vuri Botniacykligen i lödast å tär va Golle <3 Susanna me å jag va me som stöd å hejja på on å ja baket he vort e att fa heijm å sedan en kveeld ut åpå som sluta ca kl 02 å baket he natten å igår så vort e besök åv mommo å ja moster  kom tiid så träffa hon å… Baket he ut en sväng å ida bara lungt… Ska på na små ärenden ti vasklot å solf men annos händer e int så mytchi att tal om ska njut me <3 Susanna åv hennas sista lediga tiimar nöög föri on böri me jobbe på nytt var andra rutiner nöög baket ida… Nåja allt je bara bra tå å allt rullar på fö utom att ja ska ha e arbeijt tå.. /Falktjin

Skären,Reijso,Närpes å heijm

Hej! Vi je på Torsdajin tan 19 juli nöög å he betyder att he e meijr enn mitten på juli år 2012 nöög tå å he som ha händ sedan blogga sist så je ju bla he att he som ni hitta på www.niklasfalk.net så borta om man säger på he viise men nöög tar je en ny start å böri från börjane me allt. He ha vuri skären i 4 dagar å he va 4 otrolit härliga dagar me Susanna <3 å baket he tå så vort e packas fö in 3 dagars reijso mot norr men föri he så vort e besök åv faster å hennas sambo som va heijm på besök fråån Åland å ja tå baket he for vi på en 3 dagars reijso ti torneå å tär i kring å he vort en heilt bra reijso me besök åv bla Torneå,Haparande å kukkolaforsen m.m å tå baket vi kom heijm tedan så va vi heijm i en da å baket he for vi tå ti Närpes å tär vort e tå bla besök ti Fageröjjen på lödajin tå e va dansin å sedan såndasdajin vort e kristinestads marknad å på kveeldin vort e Närpes teater på “vridin” å he va en bra Första teater fö me på “vridin”.. Baket he tå så vort e en sista natt i Närpes å baket he tå heijm mot Vasa på måndas kveeldin å sedan så en lungn kveeld sedan tisdajin vort e besök åv miin föräldrar å en vändo ti Malax me papp ett en bastudörr å ja baket he så for vi å handel å baket heijm tå… Onsdajin alltså igår så händ e int så mytchi va ti Mommos på kveeldin å lungt på kveeldin me Wallander å tär var e natten.. Sedan ida så var e att ga på stan från måronin å sedan så var e att far ti Sååndom å häls på fammo å baket he ut på byjjin å ta na bilder å sedan tå heijm å fix tel na mat å baket he så vort e en kvälls promenad å ja baket he nöög tå siter vi jer å kveeldin händer e int så mytchi men entå så mys me Golle <3 /Falktjin <3 Susanna

Miin heijmsiido/blogg på niklasfalk.net har tekniska problem

Hej! E je tekniska problem på min heijmsiido/blogg på www.niklasfalk.net just nöög så täföri välger ja att stäng ner hon sidon å kör endast blogg på http://blogg.niklasfalk.net just nöög å på heje vise komber ja att kör nöög en tid fram uvi e je ju såmar m.m nöög så lägger int ner na mytchi tiid på att böri löijs tekniska problem på niklasfalk.net så täföri var e endast blogg nöög på blogg.niklasfalk.net Så bloggin försvinder int e bara på he viise att hanje bloggin hije på blogg.niklasfalk.net så uppdateras men tyvärr betyder he att inlägg millan tan 14 februari tärt ida je bort iallafall tillfälligt men ska jär allt fö att di hid ti hanje bloggin så ni kan läs he som ha vort blogga tär millan å.. Ha in bra fortsättning på såmarin nöög så åter komber ja.. /Falktjin

He ha hinda var juli nöög tå..

Gokveeld! e je tisdajin tan 3 juli nöög å je betyder att he ha gaji uvi halva år 2012 nöög tå tänk er he att hälften åv  heje “nya” åre ha hinda ga reijj å nöög je e början på juli å tå händer e så mytchi att man nästan har så mytchi att jär att man int hindar tänk på allt man ska jär men iallafall så var mytchi skären nöög. Sedan tå så nöög på torsdajin alltså om 2 dagar var e åter skären tå å he i heila 4 härliga dagar å vi hoppas på bra väder jag å Susanna honje hälgen elo ja to-sö så he var lete meijr enn in vanlig hälg å baket he tidi tisdas måron bjer e åv på en 3 dagars reijso me S å ja avslöijjar int na var e var att far i heje skede ni får veijt he sedan tå e tär elo je på väg. Annos så seinat veckon så ha e händ både enda å andra ti-to händ e itn så mytchi speciellt men sedan fre-sö så vort en en heil hälg på skären me <3 å he vort no heilt bra om enn e sku a kuna va betär väder men iallafall så fridajin så kom tå kusin anna å hennas anton me ås ut ti skären å ti va ti kveeldin å ja baket he så va vi ömsand så gott som heila hälgen fö utom in stånd på löödas natten tå na folk kom å häls på ås baket laangskärs dansin. He om va som komber händ å va som ha händ men nöög tar ja kveeld fö ida å återkomber i na skede kan int säg na enn når he var men inom ca 1 vecko ska e no boda var.. /Falktjin <3 Susanna  

Messåmarin 2012 je uvi å he je snart juni å..

Hej! E je tan 25 juni nöög å he betyder att e je bara 5 dagar baket ida så je e juli å he betyder att halava såmarin ha gajin nöög tå ett som messåmarin je uvi men na mytchi ti såmar väder ha vi int hadd na enn fö utom lödajin å såndajin nöög honje hälgen tå e no va en heilt super bra messåmars hälg så he ska vi int ta å klag på annos så ha e int direkt händ na sedan blogga seinat vekon ha vort na fotograferas no en nager gangor å besök åv fammo å mommo å lete tåli å förståss en stor deil me <3 Susanna.. He om he sedan så sundomtv.fi uppdaters så hon sidon ligger ner ca 1 måna tel sku ja tro kan int säg na säkert men ska försök att få upp nya sidon ti början på augusti så att all kan bekant se me hon tärt sååndom tv kör igang me sändningar nåter tan 9 septermber kl 18:30.. Å ja jer på niklasfalk.net så komber e snart upp åtminstone na messåmars bilder… /Falktjin