Vintrin je jer nöög tå elo va säger ni?

Hej! Vi je på tan 21 januari ida nöög tå å vi ha hadd minusgrader i uvi en vecko å ja he siir ut att fortsätt så vetja e måst va vintrin nöög tå elo va säger ni? Janå om frågar me så svara ja no att vintrin je jer nöög å he je no bra att e kom na lete snöög om än e bara je  ca 5cm som vi har jer i Vasa men iallafall så piggar e upp å jär så e var ljusan så bara på he viise å minusgradren jär att e var bra iisar fö ti som ska ut på na tåli å he komber säkert att var minst 1 gang ti skären uvi isin hanje vintrin å fö reijj seinast hälg så va vi ut på isin å skåda å he sku no ha gaji reijj tå att ga ti skären men vi gjord inte he tå vi hadd vuri ut å fota så leeng å int hälder planera e så he får var nain annin da. Så mytchi anna har ja int att säg just nöög men som sagt ja ska ta å försök uppdater hanje bloggin lete meijr änn va he ha vort på sistone, får skåd hu e var tå sedan. Ni var hav e bra allihop så får ni två länkar ti na vinterbilder jer undi http://falktjin.net/2014/01/21/saandom-vinter-13-1-2014/ http://falktjin.net/2014/01/21/meijr-saandom-vinter-bilder-18-1-2014/   Så he je vinter 2014 nöög tå.   /Falktjin    

2013s Höjdpunkter

Hej! Tänkt jer ta å list na lete va som händ undi år 2013 å ja tar e lete i ordningsföljd int enligt hu viktigt e je. Egentligen börja vissa åv teijje sakren reijjj slute på 2012 men iallafall heje je 2013s listo: Feg me skaffa e arbeijrt som sku var i 4 Månader ti böi me December 2012 – Mars 2013 Köpt min alldrafösta egna Digitalasystemkamera en Canon Eos D600 (December 2012) Börja fotoblogg -> www.falktjin.net (Slute på 2012 men på allvar på 2013) 1 Februari gar vi (Jag + Susanna) uvi isin ti Röijnskäre Fläktinbrinder i bilin (Värmefäktin) Slute på Februari 2013 1 April gar jag å in kompis uvi isin ti Röijnskäre baket en int allt fö flyckad pilkreijso å nämnas kan å att e vort årets enda pilkreijso å e a vuri maang år sedan sist. 10 Maj lag vi ut båtin å en vändo å skåda ti Röijnskäre me båt ömsand 17 Maj  Feg ja miin fösta Smarttelefon som ja hadd bestäld nain da tidigan å he vort in Sony Xperia L Fösta natten i skären 22 Maj på Röijnskäre me bryyden Såmarin va no riktit bra me allt byggas på skären som bla e nytt föråd -> länk Hälgen 26-28 Juli hinda vi me mytchi… Fridajin va vi videodomarer på kalevaspelen i Vasa. Lödajin va vi he å tärt kveeldin sedan for vi ti Fageröjjen å lyss på Danbandet Rolandz Skååd Bilder jer. Å sedan upp tidit på Såndajin fö att va videodomarer på nytt på såndajin å he va en åv Såmarins varmast dagar he å Bilder fråån Kalevasplen hittar dö jer Lödajin å Jer Såndajin. Sedan for vi tå ti slut på in reijso ti Tammerfors å tär va vi i en nager dagar å på lödajin tan 10.08 som å va tär på så tå to vi å förlova ås tär tå så sedan tan 10 Augusti je jag å Susanna Förlova så tå vi komber ti tan 10 hanje månan var e 5 Månar som förlåva. Tan 18 så baket in hälg på skären så vort e att far å film Sååndom såmarfest 2013 Sedan tå tan 23 Augusti vort e besök på hande årliga Juthbacka marknan tå å baket he vort e in skäri hälg. Minns int exakt når men slute på Augusti flytta ja officielt ihop me Susanna Vekon föri villaavslutning så va e tå dags för e andra jobb å he va na lete betär en hede förra å he trivvdest ja me tyvärr så va e skolfoto å he je ju bara säsongsarbeijt he så baket knappa 2 månader tär så va ja åter engang arbetslös. Malax TVs 30års kryssning me Wasa Express ti Umeå va å en minnesvärd reijso Julfest på Sååndomlokalin på lillajul Julfiras me släkt å vänner 29.12 Sundom TVs 30års Jubileums sändning Sista höjdpunktin så je no Nyårskryssningen på Viking Grace å innan va heijm tedan va e ju tå som sagt va nytt år 🙂   Ja vill ti slut tack Läs mer…

Nytt år – Nya möjligheijter elo va brukar di säg?

Hej! He ha hinda var nytt år nöög sedan ja blogga na sist så ja tänkt att kanske e sku va dags att lägg upp e inlägg nöög tå tå ha gaji nästan 2 dagar inn på år 2014 reijj å dessutom så. Om ska ta seinast tidin na lete kort så kan väl nämnas att i November je e ju allti mytchi födelsedagar å tå bla jag å bryyden har födelsedagar tå så e brukar var na fest naingang i mitten på November elo slute på November å he vort e 2013 å å sedan baket he så va e na lillajul å tå feg ja far på miin fösta julfest nain gang som na företag ha bjudi på å he va no värt att far på måst ja säg… Sedan tå va vi inn i December å he börja me lete alltmöjligt he måst ja säg.. Men om ska ta na lete plock så tan 15 böri vi kör julhälsningar på Sååndom TV förfösta gangon som jag je huvuansvari för he å he va lete nervöst, men allt jeg no bra måst ja säg såje ibakithand. Vidäre i December så vort e ju tå jul å he firadist både i Vasa å Närpes som e ha vuri nöög teijje seinast åren sedan vort ilag me Susanna som je från Närpes. Baket he så vort e in händels som åtminstone jag ha vänta på å vuri na lete nervös uvi allt jeg no bra entå ti slut måst ja låv å säg, va rätt slut tå hande sändningen va uvi så vetja e vort bra tå 🙂 he som ja meinar je ju förståss Sundom TVs 30 års jubileumssändning tan 29.12. Tå baket he va e int na maang dagar åter föri e sku  var nyår å ja he återsto en händels tel föri åre sku va slut å he  va en Nyårskryssning som vi for på tan 31.12 kl 13:50 starta vi fråån stan mot Åbo å fråån åbo sku vi vidäre me Viking Grace som jeg kl 20:55 å baket he vort e 23 tiimars kryssning å tibak i Åbo va vi tan 1.1 kl 19:50 å baket he ca kl 20:05 for vi på nytt mot vasa å baket in 30 min paus i Björneborg så va vi i Vasa ca 00:45 å heila hede va no in minnesvärd reijso å kryssning. Å ja som sagt he va 2014 tå reijj innan vi va heijm så na meijr kuna e int händ på 2013 tå baket he.   Gott Nytt År 2014 på er nö all.   /Falktjin <3 Susanna