Posts Tagged ‘Sååndom’

Trafik ti Söderfjäälin 26.06.2015 kl 00:30 – 01:00

Oktober nöög tå å mytchi ha händ sedan sist.

Hej!

E  je 3 oktober ida nöög tå å he ha gaji en stånd sedan ja blogga sist fö e va villaavslutning tå å vi va på skären jag å bryyden å fiira villaavslutning.

Sedan he så ha ja hinda böri arbeijt fö he börja ja tan 26 Augusti å arbeijte som ja je på så heijter Skolfoto Norden AB å ti hör undi Seppälän kolukuvat Oy å finns jer i Vasa i Sunnanvik så jer je jag nöög tå nain vecko tel fö e je bara tillfälligt så leng som skolfotograferingar halder på i sverige.

He om arbeijte sedan så ha ju å Sååndom TV körd igang me siin höst 2013 å vi ha klara åv 2 direktsändningar å två repriser såje langt nästa direkt sändning komber nöög på såndajin tan 6.10 kl 18:30 skååd meijr på www.sundomtv.fi elo direkt.sundomtv.fi.

Åså ha ja ju hinda me att planer en kommand fest som ska kom på lödajin alltså förlåvningsfestin vår å he ha vuri en deil planer kring he åså en deil fotograferingar m.m

 

Nager nyttiga länkar:

BILDER:

Sååndom TV:

 

He va allt honje gangon hoppas på att höres na närman nästa gang.

 

/Falktjin

26 Maj nöög å Våren je jer på allvar

Hej!

E je som sagt såndajin tan 26 maj ida nö tå å he je våren som je i fullgang å int så langt tärt e böri var såmarin så he je no en riktit vaker tid heje som je just nöög å he märks på maang sätt att e böri närm se såmarin å en nager åv ti så je att e je massor me båtar å sjön å som je ut å kör på sjön + att maang je i skären åså förståss å in annin stor sak så je ju att man int behöver ha så mytchi kläder på se :).

Hede va in lintin inlejdning om vi säger som så nöög ska vi ta na kort va som ha händ sedan ni hört na åv me.

Maj je som allti sista månan fö sååndom tvs sändningar så tär ha e vuri två sändningar å två repriser hanje månan + na textrute uppdatering å ja i torsdast så va vi på avsslutningen åv heila allt ihop å he hadd vi liik som i fjol vä Åminne å ja he vort in toppen kveeld me bra folk he måst ja säg.

Na  som å ha händ så je att båtin förståss je i sjön + att a vuri na lete i skären å fö egen deil je skärisaldo såje langt 4 gangor uvi ti skären men bara en natt tär änn så leeng men vi måst vell ta å änder på he na fram uvi tror ja… få sii hu e var tå men… 😛

Om ska ta na lete sämber nyheijter tå så kan nämnas att he arbetspraktik som jag je på nöög så tar slut början på Juni så var å sök na på nytt nöög tå å hoppas på att e sku va na arbeijr som man sku kuna böri me bara in kort prövoperiod elo na men ja tar lete va som komber nöög i börjane iallafall så he så men e ordnar no se..

Såde ha e sitt ut å he komber säkert att var meijr åv skären å ja en heil deil bilder komber e å säkert att var å ja har reijj nöög na bilder som sku måst upp på fotobloggin men tå e var meijr bilder änn va man hindar funder ut va som ska upp så täföri hänger int uppdateringen men tär just nöög men ja låvar uppdatering åv åtminstone fotobloggin på flaktjin.net undi såmarin hu e var me hanje bloggin som ni läser nöög vågar ja int säg men ska försök att hald er någårlunda uppdatera iallafall.

He je såde läge je tå å som sagt skären,såmarin,bilder,sååndom tv m.m he je kommand tidin he fö me.

 

/Falktjin

En veko in på April å leengsedan blogga sist

Hej!

E je såndajin tan 7 April ida å he betyder att vi je en veko in på April 2013 nöög tå så he  böri no var våren nöög snart om än e snöögar ida nöög men våren je no på väg för he fö he je allti så att e komber na snöög föri e var våren så int ska man tro att e var våren hu lätt som hälst int..

Nåja som sagt så he je nästan 1 måna sedan ja blogga seinast å jag ha sagt såje nain gang “Om man ska ha in blogga ska man blogg minst 1 gang i månan” å ja om ska hald he så måst ja blogg föri tan 11 April fö tå a gaji meijr än en måna sedan sist elo ja ja önska ju faktist Gladpååsk så förr vekon men he va int na ordentligt inlägg he int så nöög komber e in uppdatering.

Sedan så he drar ju se mot våren nöög snart så he kan händ att e var ti en blogg paus uvi såmarin men får skååd he na närman hu e var.. ska no hald er uppdatera iallafall nöög kommand månan så att ni veijt va som je på gang, men sku e råk se så att ni int siir na nyan inlägg jer å e sku va mitten på Maj så tå je e no säkert så att bloggin komber få ta e paus men hoppas int he nöög…

Annos så har ja ju nöög meijr en Foto Blogg elo ja ha ju no hadd he reijj i uvi 4 månar så direkt ny je a ju itn om vi säger på he viise men he ja vela få sagt så je iallafall he att tär uppdaterar ja me nyast bildren som ha vort teijji oftast sama da som a vuri å teijji bildren men he beror lete på vann ja je å hu ja har möjligheijt att uppdater bilder men seinast som je upp så je fråån i Måndast tå jag å in kompis va ut på in pilk tur å på sama gang jeg vi å ti skären vår fö att skååd hu e så ut tär så he je he nyast just nöög..

He finns en nager nyan bilder å från fridajin men tå di je nästan identisk me ti som ha vort teijji uvi pååsk så komber di knappast att läggas upp på fotobloggin, men he var våren nöög så småning om så ni komber att få skååd en heildeil vår bilder på fotobloggin nöög fram uvi å he komber att var meijr variation än va e a uvi nöög på seinast tiidin fö komber att ska far ti ar ställ å fotografer ställ som int a  vuri tel na förr å ställ som a vuri tel nain gang så hald koll på www.falktjin.net  / fotoblogg.niklasfalk.fi båda funkar.

Vidäre så ha jag å bryyden no hinda me in vändo ti Närpes på na examems fest å na mat på  Rondo på Laangfridajin me hennas Familj + Moster å ha va för att fiir mamm hennas som fyld han dajin å ja vi ha träffa miin föräldrar åså honje vekon va en åv Fastror heijm fråån Åland å hon hadd me se min kusins äldsta sån som var 4 år ti såmarin så ti ha vi hälsa på å na tåli + en heil deil tiid i lag å förståss bara vi två me bla myskveeldar m.m

Heje var så langt inlägg he så ja tror att ska böri ta å rund åv e jer nöög tå å berätt att ikveeld så je e sååndom tv direktsändning kl 18:30 så tå var e att far tiid å ja baket he je honje vekon så gott som uvi tå så får säg en trevlig fortsättning nöög tå å hoppas på att e var våren så småning om så att e var na skärisäsong så småning om.

Hav e bra alla så hoppas ja att vi hörs na snart på nytt!

/Falktjin

OBS! Susanna <3 😉 Falktjin <3 Älskling